www.applmath.az

Home az | ru | en

Nazakət Məmmədova

Elmi dərəcə və BDU-da tutulan vəzifəsi:
Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosentİş
tel: 510-32-42
e-mail: nm-9194@ Hotmail.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1965-ci il mayın 29-da Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olub1982-ci ildə Nizami Rayonundakı 12 saylı orta məktəbi qızıl medalla bitirib, Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi-riyaziyyat fakültəsinə daxil olub.1987-ci ildə fərqlənmə diplomu ilə təhsilini bitirib1987-1990-cı illərdə BDU-nun Tətbiqi riyaziyyat fakültəsi RFT kafedrasının əyani aspirantı olub1991-ci ilin may ayında akad. M.Rəsulovun rəhbərliyilə namizədlik dissertasiyası müdafiə edib1991-ci ilin yanvarından RFT kafedrasında çalışırAiləlidir, iki övladı var

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1972-1982 - Bakının 12 saylı orta məktəbi 1982-1987 - BDU-nun Tətbiqi riyaziyyat fakültəsi1987-1990 - BDU-nun əyani aspirantı1991-ci ildən fizika-riyaziyyat elmləri namizəd2007-ci ildən Riyazi fizika tənlikləri kafedrasının dosenti

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1991-2002-ci illərdə BDU-nun RFT kafedrasında assistent2002-2007-ci illərdə BDU-nun RFT kafedrasında baş müəllim2007-ci ildən indiyədək RFT kafedrasının dosentiApardığı dərslər: Bakalavr tədris pilləsində «Diferensial tənliklər», «Riyazi fizika tənlikləri», «Xüsusi törəməli diferensial tənliklərin həll üsulları», magistratura pilləsində «Qarışıq və sərhəd məsələlərin həllinə çıxışlar üsulunun tətbiqi» və s. fənləri tədris edir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ
Requlyar olmayan sərhəd şərtli qarışıq məsələlər, qeyri-səlis (fuzzy) əmsallı diferensial tənliklər, qeyri-səlis sərhədləri olan spektral məsələlər və s.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAK
-Türkiyənin Antalya şəhərində keçirilmiş ICSCCW-2001,- Sankt-Peterburqda keçirilmiş SCM-2003 beynəlxalq konfransı- Метрические пространства  нечетких треугольных чисел. Beynəlxalq astronomiya  ilinə həsr olunmuş  astronomiya, fizika və riyaziyyat üzrə beynəlxalq konfransın materialları.Bakı,2009, s.115.
- ”Tipini dəyişən tənlik üçün bir qarışıq məsələnin həlli”. “Riyaziyyat ,İnformatika və İqtisadiyyatın müasir problemləri” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları ,Bakı-2010,s.129-130
- “Gömpük işində informasiya  sistemləri və texnoloqiyaları”.2-ci Beynəlxalq elmi-praktiki  konfransın materialları. Bakı,12-13 sentyabr,2011.
- Нечетко-вероятностные тестовые системы оценки знания в дистанционных курсах развития интеллекта» 4-й выпускэлектронного журнала лаборатории Новых Информационных Технологий. Теоретико-методологические проблемы психологии имени  Г.С.Кoстюки,Украина 2013, www.psytir, org.ua/Tezy/2013_05/2013_ 05_20.htm,2 səh.
- Компьютерное моделирование мышления конкретного субьекта с использованием технологии мягких вычислений. 3-я Международная науково-практичная конференция, посвященная 85 – летию Ю.И Машбиця. Украина,2014. 2 с
.- Об одной граничной задаче, содержащей в граничных условиях степени комплексного параметра. AMEA-nın müxbir üzvü, Əməkdar elm xadimi, Dövlət mükafatı laureatı, prof. Y.C. Məmmədovun anadan olmasının 85-ci ildönümünə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın materialları. 10 dekabr 2015, s. 185-186.


SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
1.Metric and Banach Spaces of fuzzy numbers and their application in decision making. ICSCCW-2001 konfransının materialları. Türkiyə, 2001.
2. Метрические пространства нечетких унимодальных чисел. SCМ-2003 Beynəlxalq konfs. mater, Sankt-Peterburq, 2003
3. Модель трех векторов и А-тестирование в педагогике. «Müasir mərhələdə pedaqogika elminin inkişaf perspektivləri» Beynəlxalq konfs. mater, Bakı, 2004.
4.  “Интеллектуальные операторы и проблема принятия решения в неопределенных условиях”. BDU-nun 90-illik yubileyinə həsr  olunmuş “Riyaziyyat,İnformatika və İqtisadiyyatın müasir problemləri” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları ,Bakı-2009, s.92-97
5. Введение параметрического семейства  метрических функций на множестве fuzzy чисел. Riyaziyyat,İnformatika və İqtisadiyyatın müasir problemləri” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları ,Bakı-2010,səh.162-167
6. Parametric metrics üithin the spaces of fuzzy numbers of the second types and their appliyinq to the decision makinq problem. Труды международной конференции  «Интелектуальные системы в авиации»,Баку,12-14 fevral,2012səh.12-14
7. “Know estimation with metric funktions in the spase of fuzzy numbers and A-testing  system” Proceedings of the 3-rd İnternational fuzzy system symposium İstanbul ,october 24-25ç 2013.
8. ”Исследование характеристического определителя, соответствующего смешанной задаче , содержащего в граничных условиях производные по времени высокого порядка». Riyaziyyatın və İKT-nin tətbiq sahələri.Yeni tədris texnoloqiyaları, Beynəlxalq konfransın materialları, I hissə, Gəncə-2014
9. Application of the contour integral method to the solution of the problem for an equation belonging to standard classification. AMEA XXXV No 1, Baku-2015, p. 10-15
10.  Investigation of the mixed problem for the system of partial differential equations, Jomard Publishing,  Advanced Math. Models & Applications Vol.2, No.2, 2017, pp.139-143
11. Reducing solution of one boundary problem for the 6th order polyharmonic equation tothe solution of the fredholm integral equations, RS Global Sp. z O.O.,Web of Scholar, Multidisciplinary scientific journal, 6(24), Vol.1. doi: 10.31435/rsglobal_wos/12062018/5732, pp. 3-9

KİTABLAR
Riyazi fizika tənlikləri. Metodik vəsait. Bakı, 1982.
Дифференциальные уравнения в вопросах и ответах. Баку, 2003.
Методы решения уравнений в частных производных первого порядка, Учебное пособие,  Баку-2016, Изд.“Turxan”, 308 стр

Bookmark and Share