www.applmath.az

Home az | ru | en

Nazlı Həsənova

texnika elmləri namizədi, dosent
n_gasanova@hotmail.com


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1966-cı il dekabrın 16-da Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 190 saylı orta məktəbi 1983-cü ildə bitirmişdir. 1983-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakültəsinə daxil olmuş, 1988-ci ildə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Namizədlik dissertasiyasını 2005-ci ildə "Paylanmış verilənlər bazasında vaxt nişanı üsulu əsasında tranzaksiyaların idarə olunması alqoritmlərinin işlənməsi" mövzusunda müdafiə etmişdir. 2008-ci ildən İnformatika kafedrasında müəllim, 2013-cü ildən Kitabxanaşünaslıq kafedrasında da daxili əvəzçiliklə 0,5 ştat müəllim, 2014-ci ildən baş müəllim, 2015-ci ildən dosent əvəzidir. 2007-ci ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür. Evlidir. İki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1988-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakültəsini bitirmişdir.
2005-ci il-də "Paylanmış verilənlər bazasında vaxt nişanı üsulu əsasında tranzaksiyaların idarə olunması alqoritmlərinin işlənməsi" mövzusunda dissertasiya işi müdafiə etmişdir.
2006-cı ildən texnika üzrə fəlsəfə doktorudur.
2015-ci ildən dosent əvəzidir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1988-ci ildən 1993-cü ilə qədər Kosmik Tədqiqatlar Elmi İstehsalat Birliyində mühəndis,
1993-cü ildən 1997-ci ilə qədər Energetika İnstitutunda mühəndis,
1997-ci ildən 2000-ci ilə qədər Bakı Dövlət Universitetinin Ümumi Riyaziyyat kafedrasında baş laborant,
2000-ci ildən 2008-ci ilə qədər Bakı Dövlət Universitetinin İnformatika kafedrasında baş laborant,
2008-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin İnformatika kafedrasında müəllim
2013-cü ildən Bakı Dövlət Universitetinin İnformatika kafedrasında tam ştat müəllim və Kitabxanaşünaslıq kafedrasında da daxili əvəzçiliklə 0,5 ştat müəllim
2014-cü ildən Bakı Dövlət Universitetinin İnformatika kafedrasında baş müəllim
2015-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin İnformatika kafedrasında dosent əvəzi
“İnformatika”, “Təhsildə İKT”, “İnformatika və təhsildə İKT”, “İnformasiyanın işlənməsinin paylanmış sistemləri”, “İnformasiya sistemləri”, “Rəqəmsallaşdırma texnologiyaları”, “Kitabxana informatikası”, “Kitabxanaların informasiyalaşdırılması”, “Kitabxana informasiya texnologiyaları” fənlərini tədris edir.
2015-ci ildən Tətbiqi riyaziyyat və Kibernetika fakültəsinin Elmi Şurasının üzvüdür.
28 elmi işin müəllifidir.


TƏDQIQAT SAHƏSI
Paylanmış verilənlər bazasında paralelliyin idarə olunması
Distant təhsil texnologiyaları
Rəqəmsal kitabxanaların müasir təhsil mühitində rolu

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
Həsənova N.Ə. "Paylanmış verilənlər bazasının multiversiyalı modeli üçün vaxt nişanı üsulu əsasında paralelliyin idarə olunması alqoritmi", "İnternet-Təhsil-Elm" IV Beybəlxalq Konfrans, 2-ci hissə, səh. 436-437
Гасымов Г.Р., Хасратова М.Г, Гасанова Н.А. Корреляционный анализ нелинейного осциллятора Релея. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, july 11-13, 2016, p. 740-744.

 

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1. Həsənova N.Ə., İsrafilova E.N., Fətullayev R.E. Tranzaksiyaların idarəolunma sistemlərinin bəzi bloklari üçün işləmə alqoritmləri. Texnika və texnologiyada informasiyalaşmanın bəzi problemləri: Məqalələr toplusu, N 8, Voronej: 2003, səh. 104-105
2. Həsənova N.Ə., Əliyev Ə.Ə. "Vaxt nişanı metodu əsasında paralelliyin idarə olunması alqoritmləri" Modelləşdirmə, proqramlaşdırma və telekommunikasiya sistemlərində informasiyalaşmanın müasir problemləri: Məqalələr toplusu, 8-ci buraxılış - Voronej: 2004, səh. 346-347
3. Həsənova N.Ə. "Paylanmış verilənlər bazasının multiversiyalı modeli üçün vaxt nişanı üsulu əsasında paralelliyin idarə olunması alqoritmi", "İnternet-Təhsil-Elm" IV Beybəlxalq Konfrans, 2-ci hissə, səh. 436-437
4. Həsənova N.Ə. Paylanmış verilənlər bazasında vaxt nişanı üsulu əsasında tranzaksiyaların idarə olunması alqoritmlərinin işlənməsi. Avtoreferat, Bakı 2005, 20 səh.
5. İnformatika fənninin ixtisaslar üzrə proqramı. Bakalavr pilləsi, Bakı 2007. Tərtib edənlər: Dos. M.S.Xəlilov, Dos. A.İ.Qurbanov, Dos. C.S.Abdullayev, f.r.e.n. Z.Ə.Şamilov, f.r.e.n. N.Ə.Quliyev, f.r.e.n. L.İ.Əmirova, K.Ə.Mahmudova, t.e.n. N.Ə.Həsənova
6. "Elmdə və təhsildə kompüter texnologiyaları" fənninin ixtisaslar üzrə proqramı. Magistratura pilləsi, Bakı 2008. 13 səh. Tərtib edənlər: Dos. M.S.Xəlilov, Dos. A.İ.Qurbanov, Dos. C.S.Abdullayev, f.r.e.n. Z.Ə.Şamilov, f.r.e.n. N.Ə.Quliyev, f.r.e.n. L.İ.Əmirova, t.e.n. N.Ə.Həsənova
7. Н.А.Гасанова. Мультиверсная сериализуемось транзакций c применением метода временных меток в распределенных базах данных. Bakı Universitetinin Xəbərləri, fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, №1, 2012-ci il, səh. 131-136
8. Həsənova N.Ə. Təhsildə müasir informasiya kommunikasiya texnologiyaları,
Kitabxanaşünaslıq və informasiya (elmi-nəzəri və praktiki jurnal), ISSN 2219-5882, Bakı-2014, №2 (14), səh 79-86
9. Həsənova N.Ə.,
Qurbanov A.İ. Kitabxana informatikası” Bakalavr təhsil pilləsi üçün proqram, Bakı-2014, BDU nəşriyyatı, 12 səh.
10. Həsənova N.Ə. “Rəqəmsallaşdırma texnologiyaları”
Magistratura təhsil pilləsi üçün proqram, Bakı-2014, BDU nəşriyyatı, 12 səh.
11. Həsənova N.Ə. “Kitabxana informasiya texnologiyaları”
Magistratura təhsil pilləsi üçün proqram, Bakı-2014, BDU nəşriyyatı, 12 səh.
12. Həsənova N.Ə. “Kitabxanaların informasiyalaşdırılması”
Magistratura təhsil pilləsi üçün proqram, Bakı-2014, BDU nəşriyyatı, 12 сящ.
13.Həsənova N.Ə., İsrafilova E.N. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri, Dərs vəsaiti, Bakı - Mütərcim nəşriyyatı 2015, 312 səh.
14. Xəlilov M.S., Həsənova N.Ə. İnformatika,
Universitetlər üçün dərslik, Bakı-2015, 415 сящ.
15. Həsənova N.Ə., Məcnunova Z.İ. Yeni informasiya texnologiyalarının elektron kitabxanalara tətbiqi, Kitabxanaşünaslıq və informasiya (elmi-nəzəri və praktiki jurnal), ISSN 2219-5882, Bakı-2015,
№1 (16), səh 102-111
16. Həsənova N.Ə.,  Nəcəfova Z.X. Distant təhsil və rəqəmsal kitabxanalar, Kitabxanaşünaslıq və informasiya (elmi-nəzəri və praktiki jurnal), ISSN 2219-5882, Bakı-2015,
№1 (16), səh 111-120
17.Həsənova N.Ə.,  Cəfərli Ş.H. Kitabxanaşünaslıq və informasiya (elmi-nəzəri və praktiki jurnal), ISSN 2219-5882, Bakı-2015,
№2 (17), səh 89-96
18. Həsənova N.Ə. İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları və yeni təhsil paradiqması, Kitabxana.az (müstəqil elmi, metodki və praktiki jurnal),
№1-2, səh. 30-33.

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR
2002-ci ildə "Bakı Dövlət Universitetinin idarə edilməsinin müasirləşdirilməsi" adlı Tempus-Tasic Avropa proqramı layihəsində iştirak etmiş, Fransanın Nitsa Sofiya-Antipolis Universitetində stajkeçmədə olmuşdur.

Distant təhsil texnologiyaları

Rəqəmsal kitabxanaların müasir təhsil mühitində rolu
Bookmark and Share