www.applmath.az

Home az | ru | en

Nərminə Allahverdiyeva

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, "Əməliyyatlar tədqiqi və riyazi modelləşdirmə" kafedrasında dosent
İş telefonu: (+99412) 438-72-94
e-mail: a.nermine@rambler.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
25 avqust 1949-cu ildə Ağdam rayonunda anadan olmuşam. 1966-cı ildə Bakı şəhərində orta məktəbi bitirdikdən sonra həmin ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakultəsinə daxil olmuş, 1971-ci ildə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişəm. 1971-1975-ci illər ərzində Azərbaycan Respublikası EA-nın Kibernetika İnstitutunda aspiranturada oxumuşam. 1975-ci ildə həmin institutda əmək fəaliyyətinə başlamışam. 1982-ci ildə müdafiə edərək fizika-riyaziyyat elmləri namizədi elmini dərəcəsini almışam. 1996-2001-ci illərdə Bakı Dövlət Əmtəəşünasnıq-Kommersiya İnstitutunda, 20001-2004-cü illərdə İqtisad Universitetində dosent vəzifəsində çalışmışam. 2004-cü ildən BDU-da işləyirəm. 2005-ci ildə Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə dosent elmi adını almışam.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1971-ci ildə ADU-nun mexanika-riyaziyyat fakultəsini bitirmişəm.
"Banax fəzasında operator dəstələri cəminin məxsusi və qoşma elementləri sisteminin tamlığı haqqında", 1982.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1. Azərbaycan Respublikası EA-nın Kibernetika İnstitutu
2. Bakı Dövlət Əmtəəşünaslıq-Kommersiya İnstitutu
3. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
4. BDU
2004-cü ildən BDU-nun "Əməliyyatlar tədqiqi və riyazi modelləşdirmə kafedrasında çalışıram.
Əməliyyatlar tədqiqi və oyunlar nəzəriyyəsi, riyazi modelləşdirmə, əməliyyatlar tədqiqinin riyazi üsulları, stoxastik riyazi modellər, dinamik proqramlaşdırma.
24 elmi əsərin müəllifiyəm.

TƏDQİQAT SAHƏSİ
Abstrakt fəzalərda operator əmsallı diferensial tənliklərlə ifadə olunan bəzi sistemlər, stoxastik proqramlaşdırmanın bəzi modellərinin öyrənilməsi.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
1. Optimal idarəetmə və diferensial oyunlar üzrə Ümumittifaq Simpozium, Tbilisi, 1977
2. Diferensial tənliklər üzrə Respublika Simpoziumu, Aşxabad, 1978
3. İdarəetmə və informatika problemləri üzrə 1-ci Respublika elmi-praktiki konfrans, Bakı, 1991
4. Qeyri-hamar analiz və onun riyazi iqtisadda tətbiqləri üzrə Ümumittifaq konfrans, Bakı, 1991
5. Elm və təhsildə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi. 2-ci Beynəlxalq Konfrans, Bakı, 2007
6. Əməkdar elmi xadim Y.C.Məmmədovun anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın problemləri” adlı Beynəlxalq konfransın materialları. Bakı, 2010
7. Lənkəran Dövlət Universitetində “Dayanıqlı inkişaf və idarəetmə modelləri: nəzəriyyə və praktiki mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans, 23-25 dekabr, 2011
8. Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans”, 2013

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
1. Fəzada analitik həndəsə məsələlərinin həllinə aid metodiki dərs vəsaiti
2. Çoxkriteriyalı proqramlaşdırma məsələsinin stoxastik modeli haqqında
3. Vektor kroteriyalı bir stoxastik proqramlaşdırma məsələsinin həllinə dair
4. Spektral parametrdən kvazipolinomial asılı operatorlar dəstəsinin müəyyən sinfi üçün məxsusi və qoşma elementlər sisteminin tamlıq məsələsinə dair
5. Stoxastik proqramlaşdırmaının bir çoxkriteriyalı məsələsi
6. Kollektiv qərar qəbuletmənin bir modeli haqqında
7. Ehtiyatın çoxkriteriyaya görə paylanmasının bir qərar qəbuletmə məsələsi
8. “Collective decision-moninq for one class of  resource allocation  problems”AMEA-nın “Məruzələr”i, fiz-riy bölməsi, №5, 2011.
9. «Об одной задаче распределения ресурсов»-.BDU  “Xəbərlər”.№2 2012.Səh 70-78
10. Принятие решения в одной задаче назначения производсвенных заказов -Proceeding of institute of applied mathematicsBakı-2013,№4, səh 9-14
11. Об одном подходе к организации процесса принятия решения -AMEA-nın «Məruzələr»i fizika-riyaziyyat bölməsi, LXX, №2, 2014. Səh 6-9
12. Принятие решение в двухкритериальной задаче дробно-линейного программирования -Proceding of institute of applied mathematics, Vol 4, №1, 2015, səh 12-22


KITABLAR
1. 2013, Riyaziyyat( nəzəri məlumatlar, testlər və test həllərinə aid nümunələr) Səh 446
2. 2014, Əməliyyatlar tədqiqi və riyazi modelləşdirmə kafedrasında bakalavr və magistratura pilləsi üzrə tədris olunan fənlərin proqramları. Bakı Dövlət Universiteti Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi.Bakı
3. 2015, Matris oyunlar dərs vəsaiti

Bookmark and Share