www.applmath.az

Home az | ru | en

Nərminə Allahverdiyeva

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, "Əməliyyatlar tədqiqi və riyazi modelləşdirmə" kafedrasında dosent
İş telefonu: (+99412) 539-11-69
e-mail: a.nermine@rambler.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
25 avqust 1949-cu ildə Ağdam rayonunda anadan olmuşam. 1966-cı ildə Bakı şəhərində orta məktəbi bitirdikdən sonra həmin ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakultəsinə daxil olmuş, 1971-ci ildə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişəm. 1971-1975-ci illər ərzində Azərbaycan Respublikası EA-nın Kibernetika İnstitutunda aspiranturada oxumuşam. 1975-ci ildə həmin institutda əmək fəaliyyətinə başlamışam. 1982-ci ildə müdafiə edərək fizika-riyaziyyat elmləri namizədi elmini dərəcəsini almışam. 1996-2001-ci illərdə Bakı Dövlət Əmtəəşünasnıq-Kommersiya İnstitutunda, 20001-2004-cü illərdə İqtisad Universitetində dosent vəzifəsində çalışmışam. 2004-cü ildən BDU-da işləyirəm. 2005-ci ildə Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə dosent elmi adını almışam.


ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1971-ci ildə ADU-nun mexanika-riyaziyyat fakultəsini bitirmişəm.
"Banax fəzasında operator dəstələri cəminin məxsusi və qoşma elementləri sisteminin tamlığı haqqında", 1982.
Dosent-2005.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1. Azərbaycan Respublikası EA-nın Kibernetika İnstitutu
2. Bakı Dövlət Əmtəəşünaslıq-Kommersiya İnstitutu
3. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
4. BDU
2004-cü ildən BDU-nun "Əməliyyatlar tədqiqi və riyazi modelləşdirmə kafedrasında çalışıram.
Əməliyyatlar tədqiqi və oyunlar nəzəriyyəsi, riyazi modelləşdirmə, əməliyyatlar tədqiqinin riyazi üsulları, stoxastik riyazi modellər, dinamik proqramlaşdırma.
24 elmi əsərin müəllifiyəm.

TƏDRIS ETDIYI FƏNLƏR

Əməliyyatlar tədqiqi və oyunlar nəzəriyyəsi, Riyazi modelləşdirmə, Oyunlar nəzəriyyəsinin əsasları, Stoxastik riyazi modellər, qərar qəbuletmənin riyazi əsasları, dinamik proqramlaşdırma

TƏDQİQAT SAHƏSİ
Abstrakt fəzalərda operator əmsallı diferensial tənliklərlə ifadə olunan bəzi sistemlər, stoxastik proqramlaşdırmanın bəzi modellərinin öyrənilməsi.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
1. Optimal idarəetmə və diferensial oyunlar üzrə Ümumittifaq Simpozium, Tbilisi, 1977
2. Diferensial tənliklər üzrə Respublika Simpoziumu, Aşxabad, 1978
3. İdarəetmə və informatika problemləri üzrə 1-ci Respublika elmi-praktiki konfrans, Bakı, 1991
4. Qeyri-hamar analiz və onun riyazi iqtisadda tətbiqləri üzrə Ümumittifaq konfrans, Bakı, 1991
5. Elm və təhsildə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi. 2-ci Beynəlxalq Konfrans, Bakı, 2007
6. Əməkdar elmi xadim Y.C.Məmmədovun anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın problemləri” adlı Beynəlxalq konfransın materialları. Bakı, 2010
7. Lənkəran Dövlət Universitetində “Dayanıqlı inkişaf və idarəetmə modelləri: nəzəriyyə və praktiki mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans, 23-25 dekabr, 2011
8. Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans”, 2013
9.  Əməkdar elm xadimi, professor Əmir Şamil oğlu Həbibzadənin anadan olmasının 100-cü il dönümünə həsr olunmuş  “Funksional analiz və onun tətbiqləri” adlı respublika elmi konfransının materialları, Bakı 2016, səh. 29-30
10. Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni infor masiya texnolo giyaları” mövzu sunda keçirilən III Respublika elmi konfras, 15.12. 2016,Sumqayıt ş. Səh.73
11. “Riyaziyyatın nəzəri və tətbiqi problemləri” beynəlxalq elmi konfrasın materialları, Sumqayıt-2017, səh.186


ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ
1. Fəzada analitik həndəsə məsələlərinin həllinə aid metodiki dərs vəsaiti
2. Çoxkriteriyalı proqramlaşdırma məsələsinin stoxastik modeli haqqında
3. Vektor kroteriyalı bir stoxastik proqramlaşdırma məsələsinin həllinə dair
4. Spektral parametrdən kvazipolinomial asılı operatorlar dəstəsinin müəyyən sinfi üçün məxsusi və qoşma elementlər sisteminin tamlıq məsələsinə dair
5. Stoxastik proqramlaşdırmaının bir çoxkriteriyalı məsələsi
6. Kollektiv qərar qəbuletmənin bir modeli haqqında
7. Ehtiyatın çoxkriteriyaya görə paylanmasının bir qərar qəbuletmə məsələsi
8. “Collective decision-moninq for one class of  resource allocation  problems”AMEA-nın “Məruzələr”i, fiz-riy bölməsi, №5, 2011.
9. «Об одной задаче распределения ресурсов»-.BDU  “Xəbərlər”.№2 2012.Səh 70-78
10. Принятие решения в одной задаче назначения производсвенных заказов -Proceeding of institute of applied mathematicsBakı-2013,№4, səh 9-14
11. Об одном подходе к организации процесса принятия решения -AMEA-nın «Məruzələr»i fizika-riyaziyyat bölməsi, LXX, №2, 2014. Səh 6-9
12. Принятие решение в двухкритериальной задаче дробно-линейного программирования -Proceding of institute of applied mathematics, Vol 4, №1, 2015, səh 12-22
13. Об одном подходе к организации процесса принятия решения- AMEA-nın «Məruzələr»i fizika-riyaziyyat bölməsi, LXX, №2, 2014
14. Принятие решение в двухкритериальной задаче дробно-линейного программирования-Proceding of institute of applied mathematics, Vol 4, №1, 2015

KİTABLAR

 

Bookmark and Share