www.applmath.az

Home az | ru | en

Nərmin Quliyeva

Müəllim
İş telefonu: +(994) 12 438 95 40

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1979-cu il okyabırın 6-da Bakı şəhərində anadan olub.
1986-1996-cı illərdə Bakı şəhəri 212 sayli orta mək¬təb¬də oxuyub.
1996-2000-ci illərdə BDU-nun tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsində bakalavr pilləsində təh¬sil alıb.
2000-2002-ci illərdə BDU-nun tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin maqistraturasında təhsil alıb.
2003-cü ildən BDU-nun tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsin¬də dissertant olub.
2003-cü ildən hal hazıra qədər BDU-da işləyir.
Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1996-2000-ci illərdə BDU-nun tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsin¬də bakalavr pilləsində təh¬sil alıb.
2000-2002-ci illərdə BDU-nun tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsin¬in maqistraturasında təhsil alıb.
2008-ci ildə «Sığorta prosesinin iqtisadi təhlili və modelləşdirilməsi» mövzusunda müdafiyə edib.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
2003-dən BDU-nun Riyazi iqtisadiyyat və iqtisadi ekoloji sistemlərin modelləşdirilməsi kafedrası, müəllim
Apardığı dərslər: Marketinq, İqtisadiyyatın riyazi modelləri, Qiymətin əmələgəlməsi.
30-dan cox  elmi məqalənin müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI
Sığorta, maliya riyaziyyəti, iqtisadiyyatin riyazi modelləri

BEYNƏLXALQ  SEMINAR
2017-11-12 aprel , Kazakhstan ,Astana , İnternational Research to Practice Conference on” Mathematical   Methods  and İnformation  Technologies  and Macroeconomic Analysis  and Economic Policy”
2017-27-30 aprel , İspaniya , Barselona , İnternational Multidisciplinary  Congress of Eurasia.
2017-14-15 oktyabr , Türkiyə Respublikası , Ankara ,  5-ci Beynəlxalq Fazi Sistemlər Simpoziumu .
2018-2-4 may , Şimali Türk Respublikası , Girne , İCOPFE  İnternational Conference on Perspectives  for future Education.
2020-ci il,12-14 fevral,Ankara,Türkiyə,20-ci uluslararası Ekonometri Yöneylem araştırması və İstatistik Sempozyumu (EYİ 2020).

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1. Особенности формирования и перспективы развития страхового рынка Азербайджана. Azərbaycan Texniki Universiteti, Elmi Əsərlər, 2006, №3
2. Об одном подходе моделирования функциональной эффективности страхования. Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri, 2006, №4
3. Повышение роли государства в организации и регулировании страхового дела в переходный период AMEA-nın Milli iqtisadiyyatın problemləri Məqalələr toplusu , 2007, №3
4. Модель многокритериальной оценки эффективности страхования. AMEA-nın XƏBƏRLƏRİ 2008, №2
5. Программа для бакалавров по дисциплине информационные коммуникационные технологии в бизнесе. Баку ,2013,12с.
6. Программа для бакалавров по дисциплине бухгалтерский учет и основы аудита. Баку, 2013, 12с.
7. İqtisadi kibernetika kafedrası üzrə tədris olunan fənlərin proqramları (magistr təhsil pilləsi üzrə), Bakı 2014, 56 s.
8. SYLWAN, Poland, 159,8 , Aug,2015, About econometric study of some of the factors affecting econometric growth.
9. Mетодическoе указание по дисциплине “ Mатематическое моделирование в економике”.,Баку, 2015,20 стр.
10. SYLWAN, Poland,159, 8, Aug, 2015, About econometric study of some of the factors affecting econometric growth.
11. Методическое указание по дисциплине “Математическое моделирование в економике”., Баку, 2015, 12 стр.
12. F.Ə.Mirzəyev, N.Ə.Quliyeva, N.Q.Ovçuyeva, Səs küy, insan sağlamlığı, Professor Cəfər Quluzadənin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş “Astronomiya və Astrofizika” Beynəlxalq elmi konfransının tezisləri, Bakı, 2016, s. 23 – 24.
13. F.A.Mirzayev, M.Y.Yusifov, N.A.Quliyeva, S.A.İsmayılova, Ecological pollution and sustainable economic development in Azerbaijan, JIBS journal of international business studies, No.9(2), December, Volume 47, 2016, p. 1658 – 1668.
14. Mirzəyev F.Ə., Quliyeva N.Ə., Azərbaycan Respublikasında sosial – iqtisadi inkişaf göstəricilərinin ümumi daxili məhsula təsirini təhlilinə dair, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Lənkaran Dövlət Universteti “Ali təhsildə keyfiyyətin təminatı” mövzusunda Respublika Elmi Konfransının materialları, 23 – 24 dekabr, 2016, s.306 – 307.
15. F.E.Mizeyev, R.M.Quliyev, E.N.Nagiyev, N.E.Quliyeva, Azerbaycan Cumhuriyetinde (Bağımsızlık Yıllarında) Meşgullük ve Yaşam Standartları, İMCOFE’17, İnternational Multidisciplinary Congress of Eurasia, April, 27, 30, 2017, Barcelona, p. 65 – 66.
16. Ф.А.Мирзоев, Р.М.Кулиев, Ш.А.Аббасова, Н.А.Кулиева, О некоторых подходах к оценке качества жизни как фактора устойчивого экономического роста, Труды Международной научно – практической конференции «Математические методы и информационные технологии макроэкономического анализа и экономической политики», посвященной празднованию 80 – летнего юбилея академика НАН РК Абдыкаппара Ашимовича Ашимова, 11 – 12 апреля, 2017 года, г. Алматы, c. 75 – 80.
17. Reyhan Shikhlinskaya, Farhad Mirzayev, Arzu Safarova, Narmin Khuliyeva, Applying the theory of fuzzy time series in forecasting of the rate of USD/AZN, The 5th international fuzzy systems symposium 2017, programme and abstracts, october 14-15, 2017, Ankara, Turkey, p.55.
18. Mirzəyev F.Ə.,Abbasova Ş.A.,Quliyev R.M.,Quliyeva N.Ə.,Baxışov N.M.,“ Davamlı inkişafın qiymətləndirilməsində faktor təhlilin tətbiqi”, Professor Nihan Əliyevin 80illiyinə həsr olunmuş  “Riyaziyyat elminin inkişafının yeni mərhələsi” adlı Elmi konfrans, Lənkəran , 28 dekabr 2018-ci il , Konfrans materialları , səh.66-67
19. F.Ə.Mirzəyev, R.M.Quliyev, N.M.Baxışov, N.Ə.Quliyeva,  “Ekonomik çevresel araştırmalarda belirsiz  faktorların  belerlenmesinin   bilimsel temelleri haqqında”, İCOPFE2018, Şimali Kipr Respublikası , Girne şəhəri , 2-4 may 2018 –ci il , 2016, Konfrans materialları, səh.8-15
20. Quliyeva N.Ə.,Kərimova Ş.M., “ İqtisadi artım  və ölkənin sosial –iqtisadi inkişafının davamlılığının indikatorları “, Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin 95-ci ildönümünə həsr olunmuş “Riyaziyyatın tətbiqi problemləri “ Respublika Elmi Konfransının materialları , Bakı-2018, səh.89-91

KITABLAR və PROQRAMLAR
1. F.Ə.Mirzəyev, R.M.Quliyev, Ş.A.Abbasova, N.Ə.Quliyeva, B.Q.Şamilova, İqtisadi – riyazi üsullar və modellər, Proqram, Bakı, 2016, s.8.
2. F.Ə.Mirzəyev, N.Ə.Quliyeva, N.M.Baxışov, Maliyyə riyaziyyatı və informatikası, Proqram, Bakı, 2016, s.8.
3. F.Ə.Mirzəyev, R.M.Quliyev, N.Ə.Quliyeva, İqtisadi tədqiqatlarda ekonometrik modelləşdirmənin tətbiqi, Proqram, Bakı, 2016, s.8.
4. Ф.А.Мирзоев, Н.А.Гулиева, Н.М.Бахышов, Финансовая математика и информация, Программа, Баку, 2016, 8c.
5. Ф.А.Мирзоев, Ш.А.Аббасова, Н.А.Гулиева, Экономико – математические модели и моделирование экологических факторов, Программа, Баку, 2016, 8c.
6. F.A.Mirzayev, S.A.Abbasova, N.A.Guliyeva, Econometrics, Program, Baku, 2017, p.10.
2019, ,F.Ə.Mirzəyev,N.M.Baxışov,N.Ə.Quliyeva,S.R.Vəliyeva Maliyyə riyaziyyatı proqramı Bakı,səh.8

Bookmark and Share