www.applmath.az

Home az | ru | en

Nərmin Quliyeva

Müəllim
İş telefonu: +(994) 12 438 95 40

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1979-cu il okyabırın 6-da Bakı şəhərində anadan olub.
1986-1996-cı illərdə Bakı şəhəri 212 sayli orta mək¬təb¬də oxuyub.
1996-2000-ci illərdə BDU-nun tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsində bakalavr pilləsində təh¬sil alıb.
2000-2002-ci illərdə BDU-nun tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin maqistraturasında təhsil alıb.
2003-cü ildən BDU-nun tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsin¬də dissertant olub.
2003-cü ildən hal hazıra qədər BDU-da işləyir.
Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1996-2000-ci illərdə BDU-nun tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsin¬də bakalavr pilləsində təh¬sil alıb.
2000-2002-ci illərdə BDU-nun tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsin¬in maqistraturasında təhsil alıb.
2008-ci ildə «Sığorta prosesinin iqtisadi təhlili və modelləşdirilməsi» mövzusunda müdafiyə edib.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
2003-dən BDU-nun Riyazi iqtisadiyyat və iqtisadi ekoloji sistemlərin modelləşdirilməsi kafedrası, müəllim
Apardığı dərslər: Marketinq, İqtisadiyyatın riyazi modelləri, Qiymətin əmələgəlməsi.
6 elmi məqalənin müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI
Sığorta.

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1. Особенности формирования и перспективы развития страхового рынка Азербайджана. Azərbaycan Texniki Universiteti, Elmi Əsərlər, 2006, №3
2. Об одном подходе моделирования функциональной эффективности страхования. Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri, 2006, №4
3. Повышение роли государства в организации и регулировании страхового дела в переходный период AMEA-nın Milli iqtisadiyyatın problemləri Məqalələr toplusu , 2007, №3
4. Модель многокритериальной оценки эффективности страхования. AMEA-nın XƏBƏRLƏRİ 2008, №2
5. Программа для бакалавров по дисциплине информационные коммуникационные технологии в бизнесе. Баку ,2013,12с.
6. Программа для бакалавров по дисциплине бухгалтерский учет и основы аудита. Баку, 2013, 12с.
7. İqtisadi kibernetika kafedrası üzrə tədris olunan fənlərin proqramları (magistr təhsil pilləsi üzrə), Bakı 2014, 56 s.
8. 2015, SYLWAN, Poland, 159,8 , Aug,2015, About econometric study of some of the factors affecting econometric growth.
9. 2015, Mетодическoе указание по дисциплине “ Mатематическое моделирование в економике”.,Баку, 2015,20 стр.
10. 2015. SYLWAN, Poland,159, 8, Aug, 2015, About econometric study of some of the factors affecting econometric growth.
11.2015. Методическое указание по дисциплине “Математическое моделирование в економике”., Баку, 2015, 12 стр.

Bookmark and Share