www.applmath.az

Home az | ru | en

Optimallaşdırma nəzəriyyəsinin ədədi üsulları və tətbiqi

İxtisas:  Tətbiqi riyaziyyat
Optimal idarəetmə məsələlərinin iqtisadiyyatda və praktikanın bir sıra sahələrində müxtəlif  tətbiqləri vardır. Müxtəlif növ optimal idarəetmə məsələlərini ədədi həll üsullarının şərhi və onların müxtəlif kompüterlərdə realizə olunma xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi “Optimallaşdırma nəzəriyyəsinin ədədi üsulları və tətbiqi” fənninin əsasını təşkil edir.

Bookmark and Share