www.applmath.az

Home az | ru | en

OPTİMALLAŞDİRMA VƏ İDARƏETMƏ KAFEDRASI

Kafedranın tarixi

Optimallaşdırma və idarəetmə kafedrası 1980-ci ildə BDU-nun Tətbiqi riyaziyyat kafedrasının bazası əsasında yaradılmışdır. Bu kafedra optimallaşdırma və idarəetmənin riyazi nəzəriyyəsi və tətbiqi üsulları üzrə Respublikada fəaliyyət göstərən ilk kafedradır. 1980-2015-ci illərdə kafedraya f.-r.e.d., professor A.D.İsgəndərov rəhbərlik etmişdir. Kafedraya 2016-cı ilin yanvar ayından r.e.d., professor R.Q.Tağıyev rəhbərlik edir. Kafedrada 3 professor, 2 dosent, 2 baş müəllim və 2 baş laborant çalışır.


Kafedranın ştat cədvəli:

1. Kafedra müdiri - R.e.d., prof. Tağıyev Rafiq Qələndər oğlu
2. İ.e.d. prof. Həsənli Yədulla Həmdulla oğlu
3. F.-r.e.n., dos. Həşimov Sadıq Akif oğlu
4. İ.e.n., dos. Əfəndiyeva (Sadıqova) Aytəkin Telman qızı
6. F.-r.e.n., b/m Əhmədov Fəxrəddin Şamil oğlu

2015-2017-ci illər üçün kafedrada Elmi istiqamət

Qeyri-xətti sistemlərin optimal identifikasiyası

Kafedrada son illərdə çap olunmuş dərslik və proqramlar
A.D.İsgəndərov, Q.Y.Yaqubov, R.Q.Tağıyev. Optimallaşdırma üsulları (1993,2002) dərslik Riyazi modelləşdirmə və avtomatlaşdırılmış sistemlər (1990), İdarəetmə nəzəriyyəsinin hesablama üsulları (1989) elmi tematik məcmuələri. Kafedranın 20 illiyi ilə əlaqədar Riyazi modelləşdirmənin və optimal idarəetmənin problemləri elmi-tematik məcmuə (2001), Y.H.Həsənli. Qarşılıqlı borc probleminin iqtisadi-riyazi təhlili və həlli yolları (2001) monoqrafiya, Q.İmanov,Y.Həsənli. Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafının modelləri makroiqtisadi təhlil (2001), Y.H,Həsənli, R.T.Həsənov İqtisadi tədqiqatlarda riyazi üsulların tətbiqi (2002) dərs vəsaiti, S.A.Həşimov Optimallaşdırma üsulları (2008) Tədris-metodik vəsait, A.D.İsgəndərov, Y.H.Həsənli, A.T.Sadıqova. Optimallaşdırma üsullarının iqtisadi məsələlərə tətbiqi (2012) dərs vəsaiti, A.D.İsgəndərov, S.A.Həşimov, R.Q.Tağıyev İdarəetmə sistemləri (2013) dərs vəsaiti.

Kafedrada magistr hazırlığı:

060501 Optimallaşdırma və optimal idarəetmə
060509 Optimal idarəetmənin riyazi iqtisadi üsulları

Tədris olunan əsas fənlər:

Bakalavr pilləsi üzrə:

Optimallaşdırma üsulları, Optimallaşdırma və idarəetmənin riyazi əsasları, Optimal idarəetmənin ədədi üsulları və tətbiqləri, İdarəetmə sistemləri, Diskret optimallaşdırma. Magistratura pilləsi üzrə:
Qabarıq analiz və qabarıq proqramlaşdırma, Qeyri-hamar proqramlaşdırma, Dinamik idarəetmə prosesləri, Variasiya hesabı və idarəetmə prosesləri, Qeyri-müəyyənlik şəraitində idarəetmə nəzəriyyəsinin elementləri, Funksional fəzalarda optimal idarəetmə məsələləri və onların tətbiqləri,

Paylanmış parametrli optimal idarəetmə prosesləri, İdentifikasiya nəzəriyyəsi, Optimallaşdırma məsələlərinin proqram təminatı, Optimal idarəetmənin ədədi üsulları, Diskret optimallaşdırma, Dinamik iqtisadi sistemlərin optimal idarə olunması, İqtisadi proseslərin riyazi modellərinin əsasları, Riyazi iqtisadi modellərin optimal identifikasiyası, Ekspert sistemlər və TPP, Çoxkriteriyalı optimal iqtisadi prosesləri, Optimal iqtisadi artım nəzəriyyəsi, Qeyri-səlis analizin sosial iqtisadi sistemlərə tətbiqi, Qeri-müəyyənlik şəraitində sosial-iqtisadi sistemlərin idarə olunması, Sosial iqtisadi inkişaf nəzəriyyəsinin əsasları, İqtisadi təhlilin proqram təminatı, Dünya iqtisadiyyatının dinamikası, Riyazi proqramlaşdırma və riyazi iqtisadi təhlil, Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri, İdarəetmə məsələlərində optimallaşdırma məsələləri, İdarəetmə sistemləri fənləri tədris olunur.

Kafedranın beynəlxalq əlaqələri:

Кафедра МДБ, Алманийа, Италийа, Чехийа Университетляри иля дя ямякдашлыг едир. Бу истигамятдя хцсусиля Русийа Федерасийасынын Москва вя Новосибирск, Сярбяст Берлин вя Мцнхен Техноложи Университетлярини эюстярмяк олар.

Bookmark and Share