www.applmath.az

Home az | ru | en

Orucov Həmzağa Davud oğlu

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor
İş telefonu: +(994) 12 438 25 18
e-mail: hamzaga@yahoo.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1949-cu il fevralın 1-də Şamaxıda anadan olmuşam.
1966-cı ildə orta məktəbi bitirmişəm.
1967-1972-ci illərdə BDU-nun mexanika-riyaziyyat fakültəsinin riyaziyyat ixtisasında təhsil almışam.
1972-1975-ci illərdə AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika institutunun aspirantı olmuşam.
1975-1978-ci illərdə AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika institutunda kiçik elmi işçi.
1979-1980-ilərdə AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika institutunda baş elmi işçi.
1980-1995 Bakı Dövlət Universitetində dosent işləmişəm.
1995-ci ildən Bakı Dövlət Universitetində professor vəzifəisndə çalışıram.
Ailəliyəm, dörd övladım var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ
1967-1972, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU
1976, f-r.e.n., «Yüksək tərtib operator diferensial ifadələrin öz-özünə qoşma genişlənmələrinin tədqiqi».
1995 f.-r.e.d. «Diferensial operator tənliklər üçün sərhəd məsələləri».

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1975-1978-ci illərdə AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika institutunda kiçik elmi işçi.
1979-1980-ilərdə AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika institutunda baş elmi işçi.
1986-1995 Bakı Dövlət Universitetində dosent işləmişəm.
1995-ci ildən Bakı Dövlət Universitetində professor vəzifəisndə çalışıram.
Apardığı dərslər: Həndəsə və cəbr, Tətbiqi funksional analiz, Diferensial tənliklərin təqribi həlli.
46 elmi məqalənin və dərs vəsaitinin müəllifiyəm.
BDU-90 illik yubileyi  ilə bagli Prezidentin fərmani ilə Tərəqqi medalina layiq gorülmusdur.

TƏDQIQAT SAHƏSI
Operator-differensial tənliklərin həllolunma məsələləri və onlarla bağlı spektral məsələlər

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
- Rusiya (Novqorod-1976, Novosibirsk-1980), Ukrayna (Çernovtsi-1989, Lvov-1992, Kiyev-1992) Moskva-1993, Hamburq-1995, Şiraz-1996, Təbriz 1997, Kiyev-2001.
- О скорости сходимости полиноминальных приближений  решения задачи Ейлера-Пуассона-Дарбу. Украинский математический конгресс. 2009.
- О скорости сходимости полиноминальных приближений  решения задачи Ейлера-Пуассона-Дарбу. Украинский математический конгресс. 2009.
- Применение метода конечного интегрального преобразования к решению смешанных задач для гиперболических уравнений с нелокальными «краевыми» условиями.  BDU-nun Hesablama riyaziyyat kafedrasının 50-illik yubileyinə həsr olunmuş konfrans materialları, 2012
- Приближение решения задачи Дирихле для бигармонического уравнения полиномами Чебышева-Лагерра. Riyaziyyat və informatikanın aktual problemləri. Heydər Əliyevin 90-illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın tezisləri. may 29-31, 2013. Baku. Azerbaijan. s.186-187.
- Orudzhev H. D., Efendiev R. F. Wave propagation in graph like structure. Proceeding  of 3 International scientific conferences of young researchers, p132, Qafqaz University 17-18 April 2015 , Baku ,Azerbaijan


SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1. Poliharmonik Tənlik üçün Yarımoxda Dırixle Məsələsinin Təqribi həlli. "Elm və Təhsildə İnformasiya - Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi" Beynəlxalq Konfrans, Bakı, sentyabr, 2004., s. 152.
2. On Polinomial Aproximation of Solution of Caucy Problem for Operator Differential Equation. "İnternational Workshop On Analysis and its applications" Mersin-Turkey, 2004 september, p. 43.
3. Polynomial approxi-mation of solution of Caucy problem for operator- differential equation. International Scientific conference Mathematical analysis, differential equations and their applications. September 18-23, 2006, Uzhgorod, Ukraine, pp. 166-167.
4. Mücərrəd Eyler-Puasson-Darbu tənliyi üçün Koşi məsələsi» Elm və təhsildə informasiya-zommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi. II beynəlxaq konfrans. Məqalələr. (2-ci kitab), Bakı. 01-03 noyabr 2007-ci il. s.403-407.
5. Г.Д.Оруджев. «Спектральная задача для абстрактного бигармонического уравнения» Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 85-ci il dönümünə həsr olunmuş «Riyaziyyat, informatika və iqtisadiyyatın müasir problemləri» mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı. 26 aprel 2008-ci il. s.108-109.
6. Гладкость обобщенных решений дифференциальных уравнений в гильбертовом пространстве. ДАН Украин. ССР, №7, 1989 сер. А., с. 17-20
7. Полиномиальное приближение решений задачи Коши для дифференциально-операторных уравнений гиперболического типа. ДАН Украин, №10, 1992 г., с. 10-12.
8. О полиномиальном приближении решения дифференциально-операторных уравнений. Украин. Математ. Журнал, т. 45, №3, 1993 г., с. 140-142 .
9. О скорости сходимости полиномиальных приближений решения задачи Коши для дифференциально-операторных уравнений. ДАН Украины №9, 1993 г., с. 14-17.
10. Полиномиальное приближение решений некоторых дифференциальных уравнений. Успехи математ. Наук, т. 48, вып. 4/292/, 1993 г., с. 190.
11. О разрешимости граничных задач для абстрактного полигармонического уравнении. ДАН России, т. 334, №3, 1994 г., с. 281-283.
12. Полиномиальное приближение решений диффернциально-онераторных уравнений высших порядков. Украин. Математ. Журнал, т. 46, №5, 1994 г., с. 952-955.
13. Мücəррəд pоliharmoniк тənlik ücün yarimoxda Dirixle məsələsinin təqribi həlli. BDU-nun 90-illik yubileyinə həsr olunmus beynəlxalq elmi konfrasin materiallari. Bakı. 30-31 oktyabr 2009-cu il. с.110.
14. О скорости сходимости полиноминальных приближений  решения задачи Ейлера-Пуассона-Дарбу. Украинский математический конгресс. 2009.
15. Banax fəzasında mücərrəd biharmonik tənlik ücün Коsi məsəlssi. Journal of Qafqaz University. № 27, 5 səh, 2009.
16. Inverse Wave Spectral Problem with  Discontinuous Wave Speed. Journal of mathematical  Physicas, Analysis, Geometry.  v. 6, № 3, Украина, г.Харьков, № 3, 2010.
17. Öz-özunə qoşma olmayan pilləvari potensiallı Hill tənliyinin spektral analizi. Journal of Qafqaz University , N 31, 2011. 10 с.
18. Применение метода конечного интегрального преобразования к решению смешанных задач для гиперболических уравнений с нелокальными «краевыми» условиями. "Journal of Qafqaz University", серия математика, N33, 2012.
19. İkinci  tərtib sərhəd şərtlətinə srektral parametr daxil olan diferensial operatorun məxsusi ədəd və vektorları haqqında. İnternational scientific conference of YOUNG RESEARCHERS –dedicated to the 90-th Anniversary of the National leader of Azerbaijan, Heydar Aliyev Qafqaz University, 26-27 Aprel, 2013-cü il, Baku, Azerbaijan.c.294-296.
20. Application of the finite inteqral transformation method to solving mixed problems for hyperbiolic equations with irregular boundary conditions. //Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics, National Academy of Sciences of Azerbaijan, 2014, vol. 40, Special Issue, p.p. 375-385
21.Спектральный анализ одного несамосопряженного операторного пучка с разрывным коэффициентом. Доповiдi Нацiональної академiї наук України, 2014, № 4 (Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2014,) № 4, pp. 25-31
22.Спектральный анализ одного несамосопряженного операторного пучка с разрывным коэффициентом  Доповiдi Нацiональної академiї наук України, 2014, № 4 (Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2015,) № 4, pp. 25-31H.D.Orucov,Əfendiev R. F
23. Orudzhev H. D., Efendiev R. F. Wave propagation in graph like structure Proceeding  of 3 International scientific conferences of young researchers, p132, Qafqaz University 17-18 April 2015 , Baku ,Azerbaijan H.D.Orucov, Əfendiev R. F
24. "Spectral analysis of wave propagation on branching strings."  Boundary Value Problems 2016.1 (2016): 215.  (http://link.springer.com/article/10.1186/s13661-016-0723-3 ) Efendiev, Rakib F., Hamzaga D. Orudzhev, and Zaki FA El-Raheem.
25. Mücərrəd Şturm-Liuvill tənliyi üçün spektral parametrli sərhəd məsələləri. İY INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF YOUNG RESEARCHERS. Dedicated to the 93-Anniversary of the National Leader  of Azerbaijan, HEYDAR ALİYEV. Qafqaz University. 29-30 aprel 2016. Bakı.s.138-139.Hamzaga D. Orudzhev
26.Mücərrəd Şturm-Liuvill tənliyi üçün spektral parametrli sərhəd məsələləri. İY INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF YOUNG RESEARCHERS. Dedicated to the 93-Anniversary of the National Leader  of Azerbaijan, HEYDAR ALİYEV. Qafqaz University. 29-30 aprel 2016. Bakı.s.138-139.Hamzaga D. Orudzhev,
25. Mücərrəd Şturm-Liuvill tənliyi üçün spektral parametrli sərhəd məsələləri. İY INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF YOUNG RESEARCHERS. Dedicated to the 93-Anniversary of the National Leader  of Azerbaijan, HEYDAR ALİYEV. Qafqaz University. 29-30 aprel 2016. Bakı.s.138-139.Hamzaga D. Orudzhev
26.Mücərrəd Şturm-Liuvill tənliyi üçün spektral parametrli sərhəd məsələləri. İY INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF YOUNG RESEARCHERS. Dedicated to the 93-Anniversary of the National Leader  of Azerbaijan, HEYDAR ALİYEV. Qafqaz University. 29-30 aprel 2016. Bakı.s.138-139.Hamzaga D. Orudzhev,


KITABLAR
Xətti Cəbr (Məsələlər) Dərs vəsaiti. Bakı, 2002.
Xətti cəbr və bəzi iqtisadi modellər, Bakı 2009
Analitik həndəsə, dərs vəsaiti, Qafqaz universiteti nəşriyyatı, Baki-2013. 215 с.
Xətti çəbr. dərs vəsaiti, Qafqaz universiteti nəşriyyatı, Baki-2014. 222 s.

Bookmark and Share