www.applmath.az

Home az | ru | en

Orucova Tutu Vaqif qızı

İqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
İş telefonu: +(994) 12 438 25 18
e-mail: otutu@mail.ru 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1975-ci il iyulun 13-də Bakıda anadan olub. 
1982-1992-ci illərdə 45 saylı Bakı şəhər orta məktəbdə oxuyub və həmin məktəbi bitirib.
Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ
1998-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsini bitirib. 
2008-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsində «Davamlı insan inkişafının əsas aspektlərinin təhlili və modelləşdirilməsi» mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib.
İqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktorudur

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1995-1997-ci illərdə Bakı şəhəri Nizami rayonundakı 238 saylı orta məktəbdə laborant vəzifəsində işləyib
1997-2011-ci illərdə tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma kafedrasında əvvəlcə laborant, sonra isə baş laborant vəzifəsində işləyib
2011-ci ildən hal-hazıra qədər həmin kafedrada müəllim vəzifəsində işləyir
kompüter qrafikası, parallel və paylanan hesablamalar kimi fənlərini tədris edir.
2 dərs vəsaitinin, 2 proqram və 22-dən artıq elmi əsərin müəllifidir.

TƏDRIS ETDIYI FƏNLƏR

Paralel və paylanan hesablamalar, computer şəbəkələri

TƏDQIQAT SAHƏSI
kompyuter şəbəkələri, paylanmış sisteistemlərdə iqtisadi informasiyanın emalı, paylanmış verilənlər bazası və s.

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI 
1. Paylanmış sistemlərin yaradılmasının bəzi problemləri, «YİT XXİ-ci əsrdə» I Respublika Elmi Konfransı, Bakı-2000 
2. Prinüipı i modeli obrabotki tranzaküiy, «Riyaziyyatın tətbiqi problemləri» elmi konfransının materialları,  Bakı-2001
3. Методика анализа  взаимадействия основных индикаторов устойчивого развития общества, Научно-технический журнал «Информационные технологии моделирования и управления». Воронеж – 2006
4. Применение факторного анализа и исследовании устойчивости социально экономического развития, «Regionların sosial-itisadi inkişafında informasiya-kommunikasiya infrastrukturunun formalaşması və idarəedilməsi» Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları, Lənkəran – 2006
5. Davamlı insan inkişafına keçidin zəruriyyəti haqqında, «Aspirantların və gənc tədqiqatçıların Xİ respublika elmi konfransı, Bakı – 2007
6. Основные тенденции измерение устойчивости экономического роста, «Известия  Национальной Академии Наук Азербайджана» , Баку – 2007, №3
7. Выявление тенденций и прогназирование основных факторов устойчивости социально-экономического развития, Вестник Бакинского Университета, Баку – 2007
8. Учет экологических индикаторов в системе национальных счетов, Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları» Respublika Elmi Konfransının materialları, Sumqayıt – 2007
9. Применение методов многомерной статистики при исследовании устойчивости социально-экономическоо развития, Riyaziyyat, informatika və iqtisadiyyatın müasir problemləri» mövzusunda Respublika Elmi konfransının materialları, Bakı – 2008
10. Ekoloji amillərin Milli hesablar sisteminə təsiri haqqında, AMEA,  Milli iqtisadiyyatın problemləri, Bakı-2008
11. О роли индикаторов устойчивого развития в реализации стратегии устойчивого развития Азербайджана , «Riyaziyyat, informatika və iqtisadiyyatın müasir problemləri» Respublika Elmi konfransının materialları, Bakı-2009
12. Применение нейронных сетей при анализе устойчивости экономического роста, «Riyaziyyat, informatika və iqtisadiyyatın müasir problemləri» Respublika Elmi konfransının materialları, Bakı-2010
13. Транзактная обработка информации в распределенных системах ,  Sumqayıt Dövlət Universiteti, Respublika Elmi-Praktiki Konfrans, Sumqayıt şəhəri, 27 noyabr 2012-ci il
14. Выбор авторегрессионной модели для прогнозирования объема иностранных инвестиций в экономику Азербайджана, Материалы конференции Социально-экономические реформы в контексте интеграционного выбора Украины. – 2012.
15. Azərbaycan iqtisadiyyatında xarici investisiyanın rolu, «Azərbaycanda yüksək texnologiyaların texniki-iqtisadi problemləri» mövzusunda respublika elmi konfransının materialları. Bakı-2013
16. Эконометрическая оценка влияния иностранных инвестиций на устойчивое экономическое развитие Азербайджана, Современная экономика: проблемы и решения№8 (56) 2014
17.«Oценка устойчивости социально-экономического развития страны»//«Современная экономика:проблем и решения»08(68), 2015
18. Эконометрическая модель влияния объема иностранных инвестиций на объем внутреннего валового продукта, тезис, M.Rəsulovunun anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi-təcrübi konfransı, Bakı, 2016,s.17
19. Application of   neural networks for estimating of the  sustainable economic growth, məqalə,Journal of International Business Studies,England 2016,p.
20.“Microsoft Excel elektron prosessoru”,dərs vəsait,Bakı, 2016,14 ç.v.
21. İnformatika – 10,dərslik, Azərbaycan dilində,Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin qrif nömrəsi:2017- 093© Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi – 2017,Fiziki çap vərəqi 13. Səhifə sayı 208,Bakı – 2017
22.T. V. Orujova, məqalə, ”Estimation of a standard of living  of elderly population in the conditions of transition to the  sustainable development in Azerbaijan Republic”, 2017
23. T.V.Orucova “İnformasiya tehlükəsizliyi”, dərs vəsaiti,Bakı 2018, 25ç.v.
24. T.V.Orucova “İnformasiya tehlükəsizliyi”,proqram, Bakı 2018

Bookmark and Share