www.applmath.az

Home az | ru | en

akademik Mehdiyev Məhəmməd Fərman oğlu

"Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika" fakültəsinin dekanı,
akademik, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, "Tətbiqi analizin riyazi üsulları" kafedrasının professoru,
İş telefonu: +(994) 12 510 56 31

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
2 oktyabr 1941-ci ildə Azərbaycan Respublikası Laçın rayonuTəzəkənd kəndində anadan olmuşdur.
1961-ci ildə orta məktəbi bitirmiş, həmin il Azərbaycan (hal-hazırda Bakı) Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakültəsinə daxil olmuş və 1966-cı ildə oranı bitirmişdir.
İki övladı vardır.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏSİ
1961-ci ildə orta məktəbi bitirmişdir.
1961-1966 – ali təhsil
Universiteti bitirdikdən sonra təyinatla Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat və Mexanika institutunun aspiranturasına göndərilmişdir.
1974-cü ildə Rostov Dövlət Universitetinin Elmi Şurasında namizadlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
1989-cu ildə Leninqrad Dövlət Universitetində “Örtük və lövhələr üçün elastiklik nəzəriyyəsinin bəzi fəza məsələlərinin asimptotik təhlili” mövzusu üzrə dokturluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
1994-cü ildə professor elmi adını almışdır.
“Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası” və “Tətbiqi riyaziyyat” elm sahələri üzrə 18 fəlsəfə doktoru, 2 elmlər doktoru dissertasiya işlərinə rəhbərlik etmişdir.
129 dərc olunmuş (həm xarici ölkələrdə, həm də respublikada) elmi əsərin müəllifidir.
2001-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü seçilmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1970-ci ilin yanvar ayında Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda kiçik elmi işçi vəzifəsinəqəbul olunmuşdur.
1976-cı ildə Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda baş elmi işçi vəzifəsinə seçilmişdir.
1978-ci ilin sentyabrında AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda XKB-nun "Nazik divarlı konstruksiyalar" şöbəsinə rəhbər təyin edilmişdir.
1985-1991-ci illərdə Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun XKB direktorunun elmi işlər üzrə müavini işləmişdir.
1991-2002-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin "Tətbiqi riyaziyyat" kafedrasinda professor vəzifəsində işləmişdir.
2002-2018-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin "Tətbiqi analizin riyazi üsulları" kafedrasının müdiri vəzifəsində işləmişdir.
2008-ci ildən hal-hazıra kimi "Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika" fakültəsinin dekanı vəzifəsində işləyir.
30 oktyabr 2009-cu ildə Azərbaycan Prezidentinin sərancamı ilə Əməktar Elm Xadimi adı verilib.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fizika, riyaziyyat və texnika Elmləri bölməsinin Büro üzvüdür.
“EKOLOJI XƏBƏRLƏR” Beynəlxalq resenziyalı elmi-təhsil və tətbiqi jurnalının Redaksiya Şurasının üzvüdür (Rusiya Federasiyasının Təhsil və Elm Nazirliyi).
“Bakı Universiteti”, “Mexanika. Maşınqayırma” və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Bülleteni, Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası ("mexanika") jurnallarının Redaksiya Heyətinin üzvüdür.


TƏDQIQAT SAHƏSI
Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası, Tətbiqi riyaziyyat

BEYNƏLXALQ KONFRANSLARDA, KONQRESLƏRDƏ VƏ SIMPOZIUMLARDA IŞTIRAK
-
Асимптотическое поведение решения осесимметричной за­дачи теории упругости для по­лого конуса. Тр. VIIВсесоюз. конф. по теории оболочек и пластинок (Днепропетровск), 1969, М., Наука, с. 425-427.
- Асимптотическое поведение решения теории упругости для плиты переменной толщины. Тр. VIII Всесоюз. конф. по теории оболочек и пластинок (Ростов на Дону, 1971), М., Наука, 1971, с. 58-60.
- Асимптотический анализ некоторых пространственных за­дач теории упругости для полых тел. Изв. РАН МТТ (тезис доклада) 1991, вып. 3.
- Асимптотическая теория для трансверсально-изотропного полого цилиндра. Труды V Межд. конф. «Современные проблемы механики сплошной среды», Ростов-на Дону, 2000, с. 134-139.
- Задача изгиба для транстропной плиты переменной толщины. Тр. III Всероссийской конф. по теории упругости, Ростов на Дону-Азов, 13-16 октябр 2003, Ростов на Дону, "Новая книга", 2004, с. 216-219.
- Анализ трехмерного напряженно-деформированного состояния радиально-неоднородного трансверсально-изотропного полого цилиндра. Известия высших учебных заведений. Актуальные проблемы Механики, Ростов на Дону, 2009.
- Свободные колебания цилиндра при смешанных граничных условиях на боковой поверхности. «Спектральная теория и ее приложения». Тезисы Международной кон­фе­рен­ции, посвященной 80-летнему академика Ф.Г.Мак­судова, (Баку 17-19 март 2010).
- Investigation of loss stability of the ring under the action of nonuniform external pressure. IX International Conference of the Georgian Mathematical Union. Batumi – Tbilisi, September 3 – 8, 2018. P. 166-167
- The Problem of Stability of an Elastic Flat Arch. Proceedings of the international conference dedicated to the 90th anniversary of Ac. A. Kh.Mirzajanzade. Baku, December 13-14 , 2018, p. 72-75.

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
-
Свободные колебания изотропного полого цилиндра. Изв. АН СССР МТТ, 1985, вып. 5, с. 83-88.
- Свободные колебания замкнутой сферы малой толщины. Изв. АН СССР МТТ, 1986, вып. 6, с. 159-164.
- Построение динамической уточненной теории для полого цилиндра. Межвуз. сб. «Прикладная механика», Ленинград, 1988, с. 207-211.
- Анализ трехмерной задачи теории упругости для неоднородного конуса. РАНПММ, 1993, т. 57, вып. 5, с. 113-119.
- Asymptotic analysis of the dynamic problem of the theory of elasticity for transvers isotropic hollow cylinder. Journal of Sound and Vib-raion, London, 2001, № 2, p. 177-194.
- Free vibration of transversely isotropic hollow cylinders. Mechanics of  composite materials, New-York, 2002, № 2, p. 55-68.
- Асимптотическое поведение решения осесимметричной за­дачи теории упругости для трансверсально-изотропного полого конуса. Изв. РАН  МТТ, 2003, № 2, с. 61-70.
- Анализ трехмерного напряженно-деформированного состояния радиально-неоднородного трансверсально-изотропного полого цилиндра. Изв. высш. учебн. заведений, Северо-Кавказский Регион, Спецвып., Ростов на Дону, 2004, с. 72-77.
- Анализ пограничного слоя в задачах кручения для радиально-слоистого цилиндра. Вестник Донcкого Государственного Технического Университета. Том 10. №2, 2010.
- On one 3 – dimensional Boundary Value problem with Inclined derivatives. Science journal of applied mathematics and statistics, published online, july 6, 2015, 3(4) pp 188-193.
- Анализ осесимметричной задачи теории упругости  для неоднородной трансверсально-изотропной конической оболочки. Известия Высших Учебных заведений Северо-Кавказский регион (естественные науки) 2015 стр. 5-11.
-  Solution of a boundary-value problem for Cauchy-Riemann  equation in a domain bounded with a parabola of 1-st quadrant.  Esat European Scientific Journal Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe, 3(10) 2016,p.119-122.
- About collision of a solid with a flexible filament wrinkled behind the break point. Quarterly Journal of Mechanics and Applied Mathematics Issue 4 (2), November 2016, VOLUME 69 “Oxford University Press”, 2016.
- Effect of wave generation at critical time combined viscous-elastic ring. Transactions of NAS of Azerbaijan, Issue Mechanics, 38 (7), 66-75 (2018).
Series of Physical-Technical and Mathematical Sciences.

KITABLAR
- Ədədi üsullar. Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı,2008, 376 с.
- Асимптотический анализ некоторых пространственных задач теории упругости для полых тел. «Элм», Баку,2008, 320 с.
- Ədədi üsullardan məsələ və misallar.” Təknur” Bakı, 2011, 127 səh.
- Приближённые методы вычислений.Bakı Universiteti ”nəşriyyəti, Bakı, 2014, 233 s.
- Proqramlaşdırma texnologiyalarında hesablama üsulları. “Zərdabi LTD” MMC, 2015, 238 səh.
- Vibrations of hollow elastic bodies. Монография. Springer, 2018, page 212.
- Asymptotic Analysis of Spatial Problems In Elasticity. Монография. Springer, 2019, page 241.
- Метод однородных решений в анизотропной теории оболочек. «Элм», Баку, 2019, 320 с.

DÖVLƏT, BEYNƏLXALQ PROQRAMLAR VƏ QRANTLAR
- 1981-1985-ci illər, ümumittifaq elmi-tədqiqat proqramının rəhbərlərindən biri olmuşdur.
- Böyük Britaniyanın Keele Universiteti ilə elmi-yaradıcılıq əlaqələri saxlayır.
- Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun “Elm-Təhsil İnteqrasiyası” məqsədli qrant müsabiqəsinin (EİF/MQM/Elm-Təhsil-1-2016-1(26)) qalibi və layihənin rəhbəridir.

Bookmark and Share