www.applmath.az

Home az | ru | en

akademik Mehdiyev Məhəmməd Fərman oğlu

Akademik, Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru,
"Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika" fakültəsinin dekanı
İş telefonu: +(994) 12 510 56 31

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
2 oktyabr 1941-ci ildə Laçın rayonunu Təzəkənd kəndində anadan olmuşdu.
1951-çi ildə Ərdəşəvi kənd orta məktəbinin birinci sinifinə daxil olmuşdur.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1966-cı ildə S.M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin (Bakı Dövlət Universiteti) mexanika-riyaziyyat fakültəsini bitirmiş və Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat və Mexanika institutunun aspiranturasına göndərilmişdir.
1975-ci ildə Rostov Dövlət Universitetinin elmi şurasında namizadlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
1989-cu ildə Leninqrad Dövlət Universitetində dokturluq dissertasiyasını müdafiə edib və fizika-riyaziyyat elmləri doktoru elmi dərəcəsini almışdır.
1994-cü ildə professor elmi adını almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1970-ci ilin yanvarında təyinatla Riyaziyyat və Mexanika institutunda kiçik elmi işçi vəzifəsinə.
1976-cə ildə baş elmi işçi vəzifəsinə seçilmişdir.
1978-ci ilin sentyabrında "Nazik divarlı konstruksiyalar" şöbəsinə rəhbər təyin edilmişdir.
1985-1991-ci illərdə Riyaziyyat və Mexanika institutunnun XKB direktorunun elmi işlər üzrə müavini işləmişdir.
1991-2002-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin "Tətbiqi riyaziyyat" kafedrasinda professor vəzifəsində işləmişdir.
1981-1985-ci illərdə "Örtük və lövhələrin statistikası, rəqsi, dayanıqlığı" ümumittifaq elmi-tədqiqat proqramının rəhbərlərindən biri olmuşdur.
13 elmlər namizədi, 1 elmlər doktoru rəhbərliyi altında hazırlanmışdır.
Hazırda 6 aspirant və dissertanta rəhbərlik edir və iki tələbəsi doktorluq dissertasiyasını tamamlamaq üzrədi.
80 xaricdə və respublikada əsərin, eyni zamanda, keçmiş itifaqın qapalı mətbuatında çap olunmuş bir çox əsərlərin müəllifidir.
Bakı Dövlət Universitetinin Böyuk Elmi Şurasının üzvüdür.
Bakı Dövlət Universiteti nəzdində fəaliyyət göstərən №02.016 dissertasiya şurasının sədridir.
2001-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına mexanika ixtisası üzrə müxbir üzv seçilmişdir.
2002-ci ildə "Təbiqi analizin riyazi üsulları" kafedrasının müdiri vəzifəsinə seçilmişdir.
2008-ci ildə "Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika" fakültəsinin dekanı seçilmişdir.
1993-cü ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür.
30 oktyabr 2009-cu ildə Azərbaycan Prezidentinin sərancamı ilə Əməktar Elm Xadimi adı verilib

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1. Об условиях оптимальности в задаче оптимального управления для гиперболических систем с не локальными условиями. Доклад НАН Азербайджана, баку, 2005.
2. Construction of homogeneous solution of a non-axially simetric tension problem of elasticity thery for transversally isotropic plates of variable thickness. Trans. Of NASA, series of phys.-tech. And math. Seienees, Baku, "Elm", 2006/
3. Построение однородных решений неосесимметричной задачи изгиба теории упругости для трансверсальноизотропной плиты переменной толщины. «Вестник Бакинского Университета», 2006.
4. Асимптотический анализ некоторых пространственных задач теории упругости для полых тел. Монография. «Элм», Баку, 2008.
5. Построение однородных решений для трансверсальноизотропного полого цилиндра при смешанных граничных условиях на боковой поверхности. «Вестник Бакинского Университета», 2008.
6. Анализ трехмерного напряженно-деформированного состояния радиально-неоднородного трансверсально-изотропного полого цилиндра. Известия Высших  Учебных Заведений Северо-Кавказский регион, спецвыпуск  Ростов на Дону, 2009,стр.10-13
7. On fredholm property of a boundary value problem for a first order equation with general boundary conditions.Trans of NACA, series of phys-tech/and math.,vol. XXIX, № 4, Baku, “Elm”
8. Вынужденные колебания полого цилиндра при смешанных граничных  условиях.Вестник Бакинского Университета, Серия физико-математических наук, №4,  2010. Стр.81-88
9. HonouredScienist. Proc. of the isst.of  Math. and Mech. NASA, vol 40. №2, 2014, p.3-4
10. On one – 3- Dimensional Boundary – Value Problem with Inclined Derivatives. Science Journal of Applied Mathematics and Statistics. 2015, 3(4) p. 188-193.
11. On one – 3- Dimensional Boundary – Value Problem with Inclined Derivatives. Science Journal of Applied Mathematics and Statistics. 2015, 3(4) p. 188-193.
12.Solution of a boundary-value problem for Cauchy-Riemann  equation in a domain bounded with a parabola of 1-st quadrant. Esat European Scientific Journal Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe, 3(10) 2016
13. About collision of a solid with a flexible filament wrinkled behind the break point. Quarterly Journal of Mechanics and Applied Mathematics. Issue 4 (2), November 2016. Volume 69, “Oxford University Press”, 2016
14. Koşi- Riman tənliyi üçün məhdud oblastda sərhəd məsələsinin həllinin varlığı və yeganəliyi. “Bakı Universiteti”2016
15. Asymptotic Analysis of Dynamic Elasticity Problems for a Hollow Cylinder of Finite Length. Vibrations of hollow elastic bodies, 2017
16. Free Vibrations of Isotropic Hollow Cylinder and Closed Hollow Sphere. Vibrations of hollow elastic bodies, 2017
17. Asymptotic Analysis of Stress-Strain State of a Truncated Hollow Cone. Vibrations of hollow elastic bodies, 2017


BEYNƏLXALQ KONFRANSLARDA, KONQRESLƏRDƏ  və SIMPOZIUMLARDA IŞTIRAK
- Анализ трехмерного напряженно-деформированного состояния радиально-неоднородного трансверсально-изотропного полого цилиндра. Известия высших учебных заведений.(Актуальные проблемы Механики, Ростов на Дону, 2009)
-  О разрушении гибкой нити при нормальном ударе притупленным клином.(Вестник Бакинского Университета, Серия физико-математических наук, №3,  2010.С. 85-96)
-  Об одной трехмерной граничной задаче с наклоннымипроизводными.(Вестник Бакинского Университета, Серия физико-математических наук, № 2, 2011.)
-  Алгоритм численного решения для задачи оптимального управления систем Гурса-Дарбу с интегральными краевыми условиями (Вестник Бакинского Университета № 4. 2012)
- О соударении твердого тела с гибкой конструкцией.(Доклады НАНА, том LXX, №3 с. 29-34,2014)
- On one – 3- Dimensional Boundary – Value Problem with Inclined Derivatives. (Science Journal of Applied Mathematics and Statistics. 2015, 3(4) p. 188-193)
KITABLAR
1. Ədədi üsullar. Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı,2008.
2. Метод однородных решений в анизотропной теории оболочек. Çaşoğlu»,Баку,2009
3. Ədədi üsullardan məsələ və misallar.Təknur” Bakı, 2011
4. Приближённыеметодывычислений.(Bakı Universiteti ” nəşriyyəti, Bakı, 2014, 233 s.
5. Proqramlaşdırma texnologiyalarında hesablama üsulları.Zərdabi LTD” MMC 2015
6.Vibrations of hollow elastic bodies. Monoqrafiya. Springer, 2017

Bookmark and Share