www.applmath.az

Home az | ru | en

akademik Mehdiyev Məhəmməd Fərman oğlu

"Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika" fakültəsinin dekanı,
akademik, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, "Təbiqi analizin riyazi üsulları" kafedrasının professoru,
İş telefonu: +(994) 12 510 56 31

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
2 oktyabr 1941-ci ildə Laçın rayonu Təzəkənd kəndində anadan olmuşdur.
1951-çi ildə Ərdəşəvi kənd orta məktəbinin birinci sinfinə daxil olmuşdur.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1966-cı ildə S.M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin (Bakı Dövlət Universiteti) mexanika-riyaziyyat fakültəsini bitirmiş və Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat və Mexanika institutunun aspiranturasına göndərilmişdir.
1975-ci ildə Rostov Dövlət Universitetinin elmi şurasında namizadlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
1989-cu ildə Leninqrad Dövlət Universitetində dokturluq dissertasiyasını müdafiə edib və fizika-riyaziyyat elmləri doktoru elmi dərəcəsini almışdır.
1994-cü ildə professor elmi adını almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1970-ci ilin yanvarında təyinatla Riyaziyyat və Mexanika institutunda kiçik elmi işçi vəzifəsinə göndərilmişdir.
1976-cı ildə baş elmi işçi vəzifəsinə seçilmişdir.
1978-ci ilin sentyabrında "Nazik divarlı konstruksiyalar" şöbəsinə rəhbər təyin edilmişdir.
1985-1991-ci illərdə Riyaziyyat və Mexanika institutunnun XKB direktorunun elmi işlər üzrə müavini işləmişdir.
1991-2002-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin "Tətbiqi riyaziyyat" kafedrasinda professor vəzifəsində işləmişdir.
1981-1985-ci illərdə "Örtük və lövhələrin statistikası, rəqsi, dayanıqlığı" ümumittifaq elmi-tədqiqat proqramının rəhbərlərindən biri olmuşdur.
13 elmlər namizədinin elmi rəhbəri, 1 elmlər doktorunun elmi məsləhətçisi olmuşdur.
Hazırda 6 aspirant və dissertanta rəhbərlik edir və iki tələbəsi doktorluq dissertasiyasını tamamlamaq üzrədi.
115 xaricdə və Respublikada dərc olunmuş əsərin müəllifidir.
Bakı Dövlət Universitetinin Böyuk Elmi Şurasının üzvüdür.
Bakı Dövlət Universiteti nəzdində fəaliyyət göstərən № 02.016 dissertasiya şurasının sədridir.
2001-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına mexanika ixtisası üzrə müxbir üzv seçilmişdir.
2002-ci ildə "Təbiqi analizin riyazi üsulları" kafedrasının müdiri vəzifəsinə seçilmişdir.
2008-ci ildə "Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika" fakültəsinin dekanı seçilmişdir.
1993-cü ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür.
30 oktyabr 2009-cu ildə Azərbaycan Prezidentinin sərancamı ilə Əməktar Elm Xadimi adı verilib. 
“EKOLOJI XƏBƏRLƏR” Beynəlxalq resenziyalı elmi-təhsil və tətbiqi jurnalının Redaksiya Şurasının üzvüdür (Rusiya Federasiyasının Təhsil və Elm Nazirliyi).
“Bakı Universiteti”, “Mexanika və Maşınqayırma” və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Bülleteni, Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası ("mexanika") jurnallarının Redaksiya Heyətinin üzvüdür.


SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI


BEYNƏLXALQ KONFRANSLARDA, KONQRESLƏRDƏ  və SIMPOZIUMLARDA IŞTIRAK
- Известия высших учебных заведений. Актуальные проблемы Механики, Ростов на Дону, 2009
-  О разрушении гибкой нити при нормальном ударе притупленным клином.(Вестник Бакинского Университета, Серия физико-математических наук, №3,  2010.С. 85-96)
-  Об одной трехмерной граничной задаче с наклоннымипроизводными.(Вестник Бакинского Университета, Серия физико-математических наук, № 2, 2011.)
-  Алгоритм численного решения для задачи оптимального управления систем Гурса-Дарбу с интегральными краевыми условиями (Вестник Бакинского Университета № 4. 2012)
- О соударении твердого тела с гибкой конструкцией.(Доклады НАНА, том LXX, №3 с. 29-34,2014)
- On one – 3- Dimensional Boundary – Value Problem with Inclined Derivatives. (Science Journal of Applied Mathematics and Statistics. 2015, 3(4) p. 188-193)
-  Investigation of loss stability of the ring under the action of nonuniform external pressure. IX International Conference of the Georgian Mathematical Union. Batumi – Tbilisi, September 3 – 8, 2018


KITABLAR

1. Ədədi üsullar. Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı,2008.
2. Метод однородных решений в анизотропной теории оболочек. Çaşoğlu»,Баку,2009
3. Ədədi üsullardan məsələ və misallar.Təknur” Bakı, 2011
4. Приближённыеметодывычислений.(Bakı Universiteti ” nəşriyyəti, Bakı, 2014, 233 s.
5. Proqramlaşdırma texnologiyalarında hesablama üsulları. Zərdabi LTD” MMC 2015
6. Vibrations of holloü elastic bodies. Monoqrafiya. Springer, 2018, page 212.
7. Asymptotic Analysis of Spatial Problems In Elasticity. Monoqrafiya. Springer, 2019, page 241.

DÖVLƏT, BEYNƏLXALQ PROQRAMLAR VƏ QRANTLAR

1. 1981-1985-ci illər, ümumittifaq elmi-tədqiqat proqramının rəhbərlərindən biri olmuşdur.

Bookmark and Share