www.applmath.az

Home az | ru | en

İqtisadi-riyazi üsullar və modellər

Fənnin əsas məqsədi — iqtisadi proseslərin təhlili və tədqiqində qarşıya çıxan qərarqəbuletmə məsələlərini riyazi modellər vasitəsi ilə ekvivalent formada əlaqələndirib, ali riyaziyyatın mövcud metodlarını tədqiqat aparatı kimi qəbul etməkdir. Bəzi iqtisadi proseslərin riyazi metodlar vasitəsilə tədqiqi zamanı üyğun modeldə iştirak edən parametrlərin qeyri müəyyənliyi statistik optimallaşdırma və qeyri müəyyənlik şəraitində qərarqəbuletmənin əsas prinsiplərinin mühüm xüsusiyyətlərinin öyrənilməsini tələb edir.

Fənnin qiymətləndirmə metodu-yazılı,test,şifahi  ola bilər.

Bookmark and Share