www.applmath.az

Home az | ru | en

İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi

Fənnin əsas məqsədi –iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin (İDT) makroiqtisadi nəzəriyyələri ilə tanışlıq və bu nəzəriyyələrin ən əsas prinsiplərini öyrənməkdir. Əsas yer dövlətin bazar iqtisadiyyatı şəraitində iqtisadi funksiyaların təhlilinə ayrılmalıdır.Fənnin tədrisində iqtisadiyatın stabilləşdirilməsi üsullarından başqa fiskal və pul-kredit siyasətinin alətləri də öyrənilməlidir. Klassik Keyns nəzəriyyəsinin və digər müxtəlif klassik nəzəriyyələrin müqayisəli analizi fənnin tədrisində öz əksini tapmalıdır.

Fənnin qiymətləndirmə metodu-yazılı,test,şifahi  ola bilər.

Bookmark and Share