www.applmath.az

Home az | ru | en

Quliyev Rafiq Meyxoş oğlu

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent
İş telefonu: +(994) 12 438 95 40

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1956-cı il avqustun 15-də Cəlilabad şəhərində anadan olub.
1963-1970-ci illərdə Cəlilabad şəhər 1 sayli orta məktəbdə oxuyub.
1973-1978 -cı illərdə BDU-nun mexanika riyaziyyat fakültəsində təhsil alıb.
1978-1983-cü illərdə Ural Elmi Mərkəzində(Yekaterinburq şəh.) əvvəlcə tədqiqatçı,sonra isə məqsədli aspirant olub.
1983-1988 cı illərdə AMEA-nın Kibernetika institutunda elmi işçi vəzifəsində çalışıb. 1988-ci ildən hal hazıra qədər BDU-da işləyir.
Ailəlidir, üç övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1973-1978 ci illər tələbə, Mexanika riyaziyyat fakültəsi, BDU
1985, f.r.e.n., «İnformasiya yaddaşlı idarəetmə məsələlərində proqram iterasiyaları metodu»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1978-1988 AMEA-nın Kibernetika İnstitutunun elmi əməkdaşı.
1988-1996, BDU-da böyük elmi işçi,aparıcı elmi işçi.
1996-dan BDU-nun Riyazi iqtisadiyyat və iqtisadi ekoloji sistemlərin modelləşdirilməsi kafedrası,dosent
Apardığı dərslər: İqtisadiyyatın riyazi modelləri,İqtisadi tədqiqatlarda qeyri-səlis həllər.
100-dən cox elmi məqalənin və 9 kitabın müəllifidir.
2001-ci ildə ABŞ-ın Vaşinqton şəhərində keçirilmiş məktəblilərin 42-ci Beynəlxalq Riyaziyyat olimpiadasında göstərdiyi səmərəli fəaliyyətə görə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin fəxri fərmanına layiq görülmüşdür.

TƏDQIQAT SAHƏSI
Riyazi iqtisadiyyat, modelləşdirmə, iqtisadiyyatın riyazi modelləri

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
1987,Sverdlovsk şəh.Gənc riyaziyyatçıların konfransı.
1991, Bakı, «негладкий анализ и его приложения в экономике» elmi konfrans
1994, Təbriz, İran; «The International Conference of Application of fuzzy systems.ICAFS-94 » mövzusunda elmi konfrans
1995,Zəncan,Iran"The First Joint Seminar on Applied mathematics. "
2000,Sankt-Peterburq, The Third International Conference " Differential equations and applications."
2002,Bakı,3-cü Beynəlxalq Tətbiqi riyaziyyat seminarı.
2004,Bakı,Международная научно-техническая конференция «Современные проблемы социально-экономическая развития и информационных технологий.»
2004,Екатеринбург,Всероссийская конференция «Алгоритмический анализ неустойчивых задач.»
2014, Türkiyə, Isparta şəhəri,XV Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu.
2017-11-12 aprel , Kazakhstan ,Astana , İnternational Research to Practice Conference on” Mathematical   Methods  and İnformation  Technologies  and Macroeconomic Analysis  and Economic Policy”
2017-27-30 aprel , İspaniya , Barselona , İnternational Multidisciplinary  Congress of Eurasia.
2017-17-21 may, Rusiya Rederasiyası , Nalçik , III-ый  Международной Научной Конференции «Актуальные проблемы  прикладной  математики и физики «
2018-2-4 may , Şimali Türk Respublikası , Girne , İCOPFE  İnternational Conference on Perspectives  for future Education.
2018-22-26 may , Rusiya Rederasiyası , Nalçik ,  İV-ый  Международной Научной Конференции «Актуальные проблемы  прикладной  математики “
2020-ci il,26-28 avqust Bakı 7-ci Beynəlxalq Sənaye Tətbiqi İdarəetmə və optimalllaşdırma konfransı(COİA-2020)

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
2003, Об одной оптимизационной модели с нечеткими параметрами
2004, О регрессионном моделировании в условиях нечеткой информации в финансовом деле.
2004, Об одной бюджетной модели с нечеткими параметрами (на примере Азерб. Респуб.)
2004, İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi(fənn proqramı)
2004, Некторые оптимизационные модели эколого-экономического характера с нечеткими параметрами.
2005, Envirenmental monitorinq of Caspian oil fields. Neü paradigm. Neü solutions
2006, Об основных принципах моделирования нечеткой неопределенности в финансовом деле.
2007,О нечеткой идентификациий неопределенных факторов в эколого- экономическом и финансовом моделировании.
2007,Yığim və vergitutma məsələlərinin təhlilinə dair
2008,Riyaziyyatdan olimpiada iştirakçıları üçün 200 variant.
2014, USA,Management Studies,8,p.541-547,doi.10.17265/2328-2185/2014.08.006, On Fuzzy Modeling in Management.
2015, SYLWAN, Poland, 159,8 , Aug,2015, About econometric study of some of the factors affecting econometric growth.
2015,Sinqapur, Research Journal  of Science  IT management,2015, vol4, N04, p.44-49, On Fuzzy Modeling in Management.11-16, İssue 5, March,
2016,” Analysis of the sustainability indicators of socio – economic development in Azerbaijan by multi dimensional statistical methods.” 
2016, N3, ст. 63-71, Журнал Экономист, Москва,” Риск банкротства банков: анализ в условиях нечеткой неопределе     
2016, İnternational Journal of Economics and Society USA, Volume 2, p. ниости.”
2016, Mirzəyev F.Ə., Quliyev R.M., Baxışov N.M., Əliyev R.T., Maliyyə riyaziyyatı fənninin tədrisdə vacibliyi haqqında, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Lənkaran Dövlət Universteti “Ali təhsildə keyfiyyətin təminatı” mövzusunda Respublika Elmi Konfransının materialları, 23 – 24 dekabr, s. 288 – 290.
2017, F.E.Mirzayev, R.M.Khuliyev, N.M.Baxishov, Economic Analysis of some management problems in the conditions of uncertainty, International Conference on Multidisciplinary, Engineering, Science, Education and Technology (IMESET’17 Baku) Hosted by Azerbaijan Technical University July 12-14,  Baku, Azerbaijan, p. 53 – 54.
2017, F.E.Mizeyev, R.M.Quliyev, E.N.Nagiyev, N.E.Quliyeva, Azerbaycan Cumhuriyetinde (Bağımsızlık Yıllarında) Meşgullük ve Yaşam Standartları, İMCOFE’17, İnternational Multidisciplinary Congress of Eurasia, April, 27, 30,  Barcelona, p. 65 – 66.
2017, F.E.Mizeyev, R.M.Quliyev, N.M.Bakhishov, Bağımsızlık Yılları ve Azerbayca Bilgilerinin Yabancı Ülkelerde Faaliyeti, İMCOFE’17, İnternational Multidisciplinary Congress of Eurasia, April, 27, 30,  Barcelona, p. 67 – 68.
2017, Ф.А.Мирзоев, Р.М.Кулиев, Ш.А.Аббасова, О моделировании основных показателей социально – экономического развития страны в условиях нечеткой неопределенности, Международной  научной конференции «Актуальные проблемы прикладной математики и физики», 17 – 21 мая,  Нальчик – Терскол, c. 149 – 150.
2017, R.K.İsgəndərov, Ş.A.Abbasova, F.Ə.Mirzəyev, R.M.Quliyev, Sosial – iqtisadi inkişafın davamlığının indikatorları ilə əsas amillər arasında ekonometrik modellərin qurulması və təhlili, Görkəmli İqtisadçı alim, i.e.d., prof., dövlət mükafatı laureatı Şamil Əliabbas oğlu Səmədzadənin 80 illiyinə həsr olunmuş “Azərbaycanın qeyri – neft sektorunda innovasiya fəaliyyətinin genişləndirilməsi” mövzusunda respublika elmi konfransinın materialları, Bakı, , s. 297 – 299.
2017, Ф.А.Мирзоев, Р.М.Кулиев, Ш.А.Аббасова, Н.А.Кулиева, О некоторых подходах к оценке качества жизни как фактора устойчивого экономического роста, Труды Международной научно – практической конференции «Математические методы и информационные технологии макроэкономического анализа и экономической политики», посвященной празднованию 80 – летнего юбилея академика НАН РК Абдыкаппара Ашимовича Ашимова, 11 – 12 апреля,  г. Алматы, c. 75 – 80.
2017, Mirzəyev F.Ə., Quliyev R.M., Yusifov M.Y., Kərimova Ş.M., Qeyri – müəyyənlik şəraitində ekoloji çirklənmələrin insan inkişaf indeksi ilə əlaqələri, “Əmək və sosial” problemlər elmi əsərlər toplusu, Bakı, s., N2 (20).
2018, F.Ə.Mirzəyev, R.M.Quliyev, N.M.Baxışov, N.Ə.Quliyeva,“Ekonomik çevresel araştırmalarda belirsiz  faktorların  belerlenmesinin   bilimsel temelleri haqqında”, İCOPFE2018, Şimali Kipr Respublikası , Girne şəhəri , 2-4 may 2018 –ci il , 2016, Konfrans materialları, səh.8-15
2018, F.Ə.Mirzəyev, R.M.Quliyev, Ş.A.Abbasova, M.Y.Yusifov, “Моделирование влияние  экологического  загрязнения на индекс  развития  человеческого потенциала  в условиях  неопределенности “, Материалы  конференции "Актуальные проблемы  прикладной  математики", 22-26  мая 2018 г., Нальчик , 2018 , стр.186
2018, F.Ə.Mirzəyev, R.M.Quliyev, “ Application  of interval  method  in the analysis  of economic-ecologically oriented Fuzzy models.”, Bakı Universitetinin xəbərləri , Fizika –riyaziyyat seriyası , 2,2018, Bakı, 2018, səh.17-25
2019,F.Ə.Mirzəyev,R.M.Quliyev,N.Ə.Quliyeva İqtisadiyyatın riyazi modelləri,proqram(azərbaycan,rusca) Bakı,səh.16

KITABLAR
1993,Riyaziyyatdan çətinliyi artırılmış çalışmalar və testlər(az.və rus dillərində)
1998, Riyaziyyatdan olimpiada iştirakçıları üçün 50 variant.
2001, Tətbiqi iqtisadiyyatın elementləri.
2008, Riyaziyyatdan olimpiada iştirakçıları üçün 200 variant.
2012, Iqtisadi proseslərdə riyazi modelləşdirmə (Nəzəriyyə, model proseslər, test nümunələri), Dərs vəsaiti, Bakı, "ADİLOĞLU"
2013, İqtisadi proseslərdə riyazi modelləşdirmə. Dərs vəsaiti (təkminləşdirilmiş,yenidən işlənilmiş 2-ci nəşr). Bakı, “ADİLOĞLU”, 256 s.
2013, Dinamik sistemlər nəzərriyəsinin iqtisadi inkişafın dinamik modellərinə tətbiqi. Magistr pilləsi üzrə proqram. Bakı,12 s.
2013, İdarəetmə fəaliyyətində sistemli analiz. Magistr pilləsi üzrə proqram. Bakı, 8 s (azərbaycan və rus dillərində).
2013, Математическое моделирование в экономике. Программа для бакалавров.Баку, 12с.
2014, İqtisadi kibernetika kafedrası üzrə tədris olunan fənlərin proqramları (magistr təhsil pilləsi üzrə), Bakı, 56 s.
2014, Riyaziyyatdan 2004-2014-cü illərdə rayon-şəhər,respublika olimpiadalarında və seçim turlarında təklif olunmuş çalışmalar(həlli ilə).Dərs vəsaiti Bakı,2014 Şərq-Qərb nəşriyyat evi.
2015, Metodik göstəriş. Dinamik sistemlər nəzəriyyəsinin iqtisadi inkişafın dinamik modellərinə tətbiqi,Bakı 2015,16 səh.
2015, Mетодическoе указание по дисциплине “ Mатематическое моделирование в економике”.,Баку, 2015,20 стр.
2015, Metodiki göstəriş “ İdarəetmə fəaliyyətində sistemli analiz”, Bakı,12 səh.
2015, Mетодическoе указание по дисциплине“ Системный анализ в управленческой деятельности”, Баку,2015, 16 стр.

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 17 aprel 2006-cı il tarixli sərəncamı ilə təsdiq olunmuş „Xüsusi istedada malik uşaqların (gənclərin) yaradıcılıq potensialının inkişafı üzrə dövlət proqramı(2006-2010-cu illər) çərçivəsində nəzərdə tutulmuş tədbirlər planına uyğun olaraq „Riyaziyyatdan olimpiada iştirakçıları üçün 200 variant" , "Təhsil" nəşr.,2008,388 səh. kitabı Təhsil Nazirliyinin sifarişi ilə çap olunmuşdur.
Azərbaycan Texniki Universitetinin əməkdaşları ilə birlikdə Azərbaycan Prezidenti yanında Elmin İnkişaf Fondunun qrantını udmuşdur.Hal hazırda “Azərbaycan Respublikasında davamlı social-iqtisadi inkişafın təhlili və ekonometrik modelləşdirmə vasitəsilə qiymətləndirilməsi” adlı layihə yerinə yetirilir(qeydiyyat nömrəsi EİF-2013-9(15)-46/44/5)

Bookmark and Share