www.applmath.az

Home az | ru | en

RamizƏhmədov

Fizmka-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent
İş. telefonu: +(994) 12 438 25 18
e-mail: ahmadov_ramiz@hotmail.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
24 iyun 1953-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Cəbrayıl rayonunun Mahmudlu st. anadan olmuşdur
1960-1970 illərdə Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kənd orta məktəbində təhsil almuşdur
1970-1975 illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU-nun) Tətbiqi riyaziyyat fakultəsində tələbə olmuşdur.
1975-1977 illərdə BDU-nun Hesablama Mərkəzində işləmişdir
1977-1980 illərdə BDU-nun Tətbiqi riyaziyyat kafedrasının aspirantı olmuşdur
1980 ildən bu günə qədər BDU-də çalışır.
Evlidir, üç övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ
1987 il.f.-r.e.n., «Lavrentyev-Bitsadze tənliyi üçün qoyulmuş qeyri-lokal sərhəd məsələsinin həllinin araşdırılması »
1970-1975 illərdə Tətbiqi riyaziyyat fakultəsinin tələbəsi.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1980 -cı ildən bu günə qədər əvvəlcə Tətbiqi riyaziyyat kafedrasında sonra isə Tətbiqi analizin riyazi üsulları kafedrasında assistent, baş müəllim vəzifələrində çalışmışdır. Hal-hazırda kafedranın dosentidir..
Tədris etdiyi fənnlər: Ədədi üsullar. Ədədi üsulların kompüter realizasiyası.
26 elmi məqalənin, bir dərs vəsaitinin və bir dərsliyin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ
Differensial tənliklər. Ədədi üsullar.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
- Riyaziyyat-Mexanika-İnformatikanın müasir problemləri Beynəlxalq simpoziumu. Naxçıvan, 2007
- Riyaziyyat və mexanika üzrə XIII Beynəlxalq konfrans. Baku, 2007.
- Об одной смешанной задаче для уравнения порядка.Труды Международный Российско-Болгарский Симпозиума «Уравнения смешанного типа и родственные проблемы анализа и информатики», 2010
- Инварианты дифференцирований. Funksional analiz və onun tətbiqləri. Akademik Z.İ.Xəlilovun 100- illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın materialları 12-14 yanvar, 2011. Səh. 36-40
- Граничная задача для одного гиперболического уравнения. Funksiyalar nəzəriyyəsi və harmonik analizin problemləri Akademik İ.İ.İbrahimovun 100-illik yubileyine həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın materialları Baki ,
- О способах получения необходимых условий. Материалы Международной научно-практической конференции«Молодёжный форум: технические и математические науки», Воронеж,«Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г. Ф. Морозова» 9-12 ноября 2015 года

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
1. О фредгольмовости одной нелокальной краевой задачи для уравнения смешанного типа. Riyaziyyat-Mexanika-İnformatikanın müasir problemləri Beynəlxalq simpoziumun tezisləri. Naxçıvan, 2007
2. О фредгольмовости и единственности решения одной нелокальной краевой задачи для уравнения Лапласа на квадрате. Тезисы докладов XIII Международной конференции по математике и механике. Баку, 2007.
3. О решении обратной задачи с нелокальными краевыми условиями для дифференциаль-ного уравнения гиперболического типа. Akademik Ə.Hüseynovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş konfransın tezisləri. Bakı,2007
4. Исследование решений одной нелокальной краевой задачи для уравнения смешанного типа. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 85-ci ildönümünə həsr olunmuş «Riyaziyyat, informatika və iqtisadiyyatın müasir problemləri» mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. 2008.
5. Об одной смешанной задаче для уравнения порядка.(Труды Международный Российско-Болгарский Симпозиума «Уравнения смешанного типа и родственные проблемы анализа и информатики», 2010)
6. Инварианты дифференцирований.Funksional analiz və onun tətbiqləri. Akademik Z.İ.Xəlilovun 100- illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın materialları 12-14 yanvar, 2011. Səh. 36-40
7. Граничная задача для одного гиперболического уравнения.Funksiyalar nəzəriyyəsi və harmonik analizin problemləri Akademik İ.İ.İbrahimovun 100-illik yubileyine həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın materialları Baki , 2012
8. Bəzi test tapşırıqlarının izahı və tövsiyyələr.TQDK, «ABITURIYENT», №2, 2013
9. О способах получения необходимых условий. Материалы Международной научно-практической конференции«Молодёжный форум: технические и математические науки», Воронеж,«Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г. Ф. Морозова» 9-12 ноября 2015 года

KİTABLAR
1. İnformatika(Dərs vəsaiti), Baku,1995
2. Ədədi üsullar, (Dərslik), Baku,2008
3. Cəbr və analizin ədədi üsulları. BDU-nun “Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika” fakültəsinin Elmi Şurasının qərarına əsasən çap olunmuşdur
4.Приближенные методы вычислений.BDU, 2014
5. Differensial və inteqral tənliklərin təqribi həll üsulları. (tədris proqramı) .Bakı, 2014

Bookmark and Share