www.applmath.az

Home az | ru | en

Rəhimov Fəda

Elmi dərəcəsi və hal hazirda BDU-da tutduğu vəzifəsi f. r. e. d. prof.
İş telefonu: 4391169
e-mail: ragimovf@rambler.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1957-ci ildə Azərbaycan Respublikasının İsmayıllı rayonunda anadan olmuşdur.
Evlidir, 3 övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1979-cu ildə BDU-nu bitirib,
1985-ci ildə "Artımları asılı olmayan təsadüfi proseslərin birinci dəfə kənara cıxma anları üçün limit teoremləri" mövzusunda dissertasiyasını müdafiyə etmişdir,
2008-ci ildə "Həyacanlanmış təsadüfi dolaşmanın qeyri-xətti funksiyaları üçün limit teoremləri və onların ardıcıl statistik analizə tətbiqi" mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiyə etmişdir

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
AMEA-nın RMİ-da və 1990-cı ildən BDU-nun "Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika" kafedrasında çalışır.
"Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika", "Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistikanın əlavə fəsilləri", "Ardıcıl statistik analiz" fənlərini tədris edir
50-dən çox məqalə,2 kitabın müəllifidir,

TƏDQIQAT SAHƏSI
Təsadüfi proseslər üçün sərhəd məsələləri nəzəriyyəsi
BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
2005 - Daşkənd(Özbəkstan)

BEYNƏLXALQ KONFRANSLARDA, KONQRESLƏRDƏ VƏ SIMPOZIUMLARDA IŞTIRAK

2009 Türk dünyası riyaziyyatçılarının Beynəlxalq konfransı, Almaata
2010  Mатериалы международной конференции “Актуальные проблемы математики» посвященной 80 летнему юбилею профессора Ю.Дж.Мамедова
2011 Conference materials of the 4th congres of the Turkic World Math. Society (TWMS), Baku,Azerbaijan
2012 вероятнос-тей и ее  приложения, Б.В.  Гнеденко-100, Москва, 26-30 июня
2013 Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans”
2014 «Mexanikanın klassik və müasir problemləri” adlı respublika elmi konfransının materialları, Bakı


SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1.Рагимов Ф.Г. Об асимптотическом поведении одного класса моментов первого выхода за границу в многомерном случайном блуждании // Теор. вероят. и ее примен. 2005, т.50, в.3, с. 579-585
2.Рагимов Ф.Г. О предельном поведении вероятностей нелинейнего пересечения возмущенным случайным блужданием с бесконечным средним // Докл. НАНА , 2005, №2 с. 10-15
3.Рагимов Ф.Г. Об асимптотическом поведении локальных вероятностей пересечения нелинейных границ возмущенным случайным блужданием // Док. НАНА, 2005, №4,
4.Ragimov F. On the limit behavior of conditional probabilities of crossing of nonlinear boundaries by perterbed random walk // Transactions of NAS of Azerbaijan, 2005, № , p.
5. Ragimov F. The limit theorems for one clаss of moments of first intesection of nonlinear boundary by multidimensional random walk. Proseedings of IMM of NAS of Azerbaijan, 2005, p.95-100
6. Рагимов Ф.Г. Интегральные предельные теоремы для времени пересечения нелинейных границ суммами независимых величин // Теория вероятн. и ее примен., 2005, т.50, в.1, с.158-161
7. Об асимптотическом поведении локальных вероятностей пересечения нелинейных границ многомерным случайным блужданием -Теория вероятностей и ее применение Журнал имени А.Н.Колмогорова, 2009, т.54, вып. 2, с.367-374.
8. Асимптотическое поведение среднего значения времени пересечения нелинейных границ случайным блужданием -Proceeding of JMM of NAS of Azerb, 2010, v. XXXIII (XLJ), p. 149-152
9. On asymptotic behavior of conditional probabi-lity of crossing the nonlinear boundary by a perturbed random walk -Theory of stochastic Processes kol. 17(33) no.1,2011,p.5-11
10. Интегральные предель ные теоремы для момента первого выхода цепи Маркова за нелинейную границу -Теория вероятностей и ее применения Журнал имени А.Н.Колмогорова ТОМ 57 выпуск 1 2012
11. On the asymptotics of the mean value of the moment of the first level-crossing by the first order autoregression process(AR(1))- Transactions of national academy of sciences of Azerbaijan. 2014v.XXXIV,№4 p.93-96

KITABLAR
1.Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika üzrə məsələlər
2.Ehtimal nəzəriyyəsində yığılma məsələləri
3. Əməliyyatlar tədqiqi və ehtimal nəzəriyyəsi kafedrası Ardıcıl statistik analiz fənni üzrə proqram , Təhsil nazirinin 19.05.2010 tarixli 613 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir.
4. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika (dərs vəsaiti), 2012

Bookmark and Share