www.applmath.az

Home az | ru | en

Rəhimov Fəda

Vəzifə: müəllimi, f. r. e. d. prof.
İş telefonu: 4391169
e-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1957-ci ildə Azərbaycan Respublikasının İsmayıllı rayonunda anadan olmuşdur.
Evlidir, 3 övladı var.


ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1979-cu ildə BDU-nu bitirib, 
1985-ci ildə "Artımları asılı olmayan təsadüfi proseslərin birinci dəfə kənara cıxma anları üçün limit teoremləri" mövzusunda dissertasiyasını müdafiyə etmişdir,
2008-ci ildə "Həyacanlanmış təsadüfi dolaşmanın qeyri-xətti funksiyaları üçün limit teoremləri və onların ardıcıl statistik analizə tətbiqi" mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiyə etmişdir


ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
AMEA-nın RMİ-da və 1990-cı ildən BDU-nun "Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika" kafedrasında çalışır. 
"Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika", "Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistikanın əlavə fəsilləri", "Ardıcıl statistik analiz" fənlərini tədris edir
50-dən çox məqalə,2 kitabın müəllifidir

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika, Ardıcıl statistic analiz, Tətbiqi statistika

TƏDQIQAT SAHƏSI
Təsadüfi proseslər üçün sərhəd məsələləri nəzəriyyəsi
BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
2005 - Daşkənd(Özbəkstan)


BEYNƏLXALQ KONFRANSLARDA, KONQRESLƏRDƏ VƏ SIMPOZIUMLARDA IŞTIRAK

1. 2009 Türk dünyası riyaziyyatçılarının Beynəlxalq konfransı, Almaata
2.2010  Mатериалы международной конференции “Актуальные проблемы математики» посвященной 80 летнему юбилею профессора Ю.Дж.Мамедова
3. 2011 Conference materials of the 4th congres of the Turkic World Math. Society (TWMS), Baku,Azerbaijan
4. 2012 вероятнос-тей и ее  приложения, Б.В.  Гнеденко-100, Москва, 26-30 июня
5. 2013 Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans”
6. 2014 «Mexanikanın klassik və müasir problemləri” adlı respublika elmi konfransının materialları, Bakı
7. Book of abstacts of the 5-th international conference on control and optimitation with  industrial applications 27-29 august, 2015, Baku, Azerbaijan
8. Əməkdar elm xadimi, professor Əmir Şamil oğlu Həbibzadənin anadan olmasının 100-cü il dönümünə həsr olunmuş  “Funksional analiz və onun tətbiqləri” adlı respublika elmi konfransının materialları, Bakı 2016, səh. 188-189
10. Семнадцатая международная научная конференция имени академика Михаила Кравучка материалы конференции III теория вероятностей и математическая статистика. История и методика математики, səh. 23-25 2016
11. Семнадцатая международная научная конференция имени академика Михаила Кравучка материалы конференции III теория вероятностей и математическая статистика. История и методика математики, səh 12-14 2016
12. Riyaziyyat və mexanikanın müasir problemləri Akademik Akif Hacıyevin 80- illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın Materialları, Bakı 2017, səh 177-178
13. Riyaziyyat və mexanikanın müasir problemləri Akademik Akif Hacıyevin 80- illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın Materialları, Bakı 2017, səh 179


SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1.Рагимов Ф.Г. Об асимптотическом поведении одного класса моментов первого выхода за границу в многомерном случайном блуждании // Теор. вероят. и ее примен. 2005, т.50, в.3, с. 579-585 
2.Рагимов Ф.Г. О предельном поведении вероятностей нелинейнего пересечения возмущенным случайным блужданием с бесконечным средним // Докл. НАНА , 2005, №2 с. 10-15
3.Рагимов Ф.Г. Об асимптотическом поведении локальных вероятностей пересечения нелинейных границ возмущенным случайным блужданием // Док. НАНА, 2005, №4,
4.Ragimov F. On the limit behavior of conditional probabilities of crossing of nonlinear boundaries by perterbed random walk // Transactions of NAS of Azerbaijan, 2005, № , p.
5. Ragimov F. The limit theorems for one clаss of moments of first intesection of nonlinear boundary by multidimensional random walk. Proseedings of IMM of NAS of Azerbaijan, 2005, p.95-100
6. Рагимов Ф.Г. Интегральные предельные теоремы для времени пересечения нелинейных границ суммами независимых величин // Теория вероятн. и ее примен., 2005, т.50, в.1, с.158-161
7. Об асимптотическом поведении локальных вероятностей пересечения нелинейных границ многомерным случайным блужданием -Теория вероятностей и ее применение Журнал имени А.Н.Колмогорова, 2009, т.54, вып. 2, с.367-374.
8. Асимптотическое поведение среднего значения времени пересечения нелинейных границ случайным блужданием -Proceeding of JMM of NAS of Azerb, 2010, v. XXXIII (XLJ), p. 149-152
9. On asymptotic behavior of conditional probabi-lity of crossing the nonlinear boundary by a perturbed random walk -Theory of stochastic Processes kol. 17(33) no.1,2011,p.5-11
10. Интегральные предель ные теоремы для момента первого выхода цепи Маркова за нелинейную границу -Теория вероятностей и ее применения Журнал имени А.Н.Колмогорова ТОМ 57 выпуск 1 2012
11. On the asymptotics of the mean value of the moment of the first level-crossing by the first order autoregression process(AR(1))- Transactions of national academy of sciences of Azerbaijan. 2014v.XXXIV,№4 p.93-96
12. On the asymptotics of the mean value of the moment of the first level-crossing by the first orde avtoreqresssion process(AR(1)) b-Transactions of NAS of Azerbaijan  XXXIV, 2015,
13. On asymptotic behavior of the mean value of the family of the first exit time of random walk described by a nonlinear function of first order autoregression process ( AR(1))- Of national academy of sciences of Azerbaijan, Series of physical-technical and mathematical sciences, Volume XXXVI, Baku,2016, səh. 134-138
14. Limit theorems for the random walk described by the autoregression process of order one-Proceddings of the İnstitute of applied mathematics, V.5. №.1 2016, pp/ 25-31

Bookmark and Share