www.applmath.az

Home az | ru | en

Şərifov Yaqub Əmiyar oğlu

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor
İş telefonu: +(994) 12 438 25 18
e-mail: sharifov22@rambler.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1958-cü il martın 1-də Qubadlı rayonunun Başarat kəndində anadan olub.
1965-1973-cü illərdə Başarat kənd 8-illik məktəbini bitirib.
1975-1980-ci illərdə BDU-nun mexanika-riyaziyyat fakültəsinin riyaziyyat şöbə¬sin¬də təh¬sil alıb.
1980-1984-ci illərdə AMEA-nın Kibernetika institutunun aspirantı olub.
1993-cu ildən BDU-nun tətbiqi riyaziyyat fakultəsində çalışır.
Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ
1990, f-r.e.n., «Paylanmış parametrli sistemlərdə optimal idarəedicinin varlıq teoremləri və optimallıq üçün zəruri şərtlər»
1990-1995, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
2002 - h/h , dosent, Tətbiqi analizin riyazi üsulları kafedrası, Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi, BDU
1993-2004 , müəllim, Tətbiqi riyaziyyat kafedrası, Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi, BDU
Apardığı dərslər: Riyazi analiz, xətti cəbr, ədədi üsullar
61 elmi məqalənin , bir dərs vəsaitinin və bir dərsliyin müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI
Diferensial tənliklər, optimal idarəetmə üsulları, fərq sxemləri nəzəriyyəsi

BEYNƏLXALQ KONFRANSLARDA, KONQRESLƏRDƏ VƏ SIMPOZIUMLARDA IŞTIRAK
2009 Необходимые условия оптимальности особых управлений в классическом смысле в системах  трехточечными  условиями.
2010. Необходимые условия оптимальности второго порядка в классическом  смысле в управляемых задачах оптимального управления трехточечными условиями.(Международный научно-технический журнал. Проблемы управления и информатики. Киев, № 2
2012 Алгоритм численного решения для задачи оптимального управления систем Гурса-Дарбу с интегральными краевыми условиями (Вестник Бакинского Университета № 4.2012)
2013 Maximum Principle in the Optimal Control Problems for Systems with Integral Boundary Conditions and Its Extension.(Abstract And appled analysis 2013 vol.2013, ID 946910)
2014 Optimal Control Problem Deseribed by Inpulsive Differenstial Equations with Nonlocal Boundary Conditions.( Differential Equations, 2014, Vol.50.N3.pp.401-409)
2015 Existence results for first order nonlinear impulsive differential equations with nonlocal boundary conditions.AIP Conf. Proc. 1676 A two-point boundary value problem for nonlinear q-difference equations MADEA-7
2015 İmpulsive two-point boundary value problems for nonlinear qk –difference equations, The 5th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications
2015 Оптимальное управление контактных задач с учетом изнашивания для   жестких тел с тонкими упругими покрытиями при нелокальных условиях, Конференция посвященная 85 летию со дня рождения

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1. M. Mərdanov , Y. Sharifov  Pontryagin’s Maximum Principle for the Optimal Control Problems with Multipoint Boundary Conditions, Abstract and Applied Analysis
2. M. Mardanov,N. Mahmudov ,Y. Sharifov Existence and uniqueness results for q-fractional difference equations with p-Laplacian operators Advances in Difference Equations
3. Necessary conditions for singular controls in systems with non-local boundary conditions. International conference of mathematical sciences 04-10 august 2009. Istanbul, Turkey .Abstract Book pp.364
4. Необходимые условия оптимальности второго порядка в классическом  смысле в управляемых задачах оптимального управления трехточечными условиями.Международный научно-технический журнал. Проблемы управления и информатики. Киев, № 2, 2010
5. 2011Задача оптимального управления с нелокальными условиями.Проблемы Теоретической Кибернетики Материалы  XVI Международной Конференции (Нижний Новгород, 20-25 июня  2011) .Стр.545-548
6. 2012.Existence and Uniqueness of Solutions for the System Nonlinear Fractional Differential Equations with Nonlocal and Integral Boundary Conditions 4 pages. Abstract and Applied Analysis, vol. 2012, Article ID 594802,
7. Existence and uniqueness of solutions for nonlinear impulsive differential equations with two-point and integral boundary conditions.Advances in Difference Equation 2013 /1/173
8. Optimal Control Problem Deseribed by Inpulsive Differenstial Equations with Nonlocal Boundary Conditions. Differential Equations, 2014, Vol.50.N3.pp.401-409
9. Pontryagin’s Maximum Principle for the Optimal Control Problems with Multipoint Boundary Conditions . Abstract and Applied Analysis, 2015

KITABLAR
1. Ədədi üsullar (dərslik)
2. Ədədi və funksional sıralar (dərs vəsaiti)
3. Diferensial və inteqral tənliklərin təqribi həll üsulları. BDU-nun “Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika” fakültəsinin Elmi Şurasının qərarına əsasən çap olunmuşdur

Bookmark and Share