www.applmath.az

Home az | ru | en

Rövşən Əliyev

Elmi dərəcəsi və hal hazirda BDU-da tutduğu vəzifəsi, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent
İş telefonu: 439 11 69
e-mail: aliyevrt@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
16.05.1973-cü ildə anadan olmuşam.
1990 - 1995 Bakı Dövlət Universiteti, mexanika-riyaziyyat fakültəsinin tələbəsi
1996-1999 Bakı Dövlət Universiteti, Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika kafedrasının aspirantı
1999 fizika-riyaziyyat elmləri namizədi
2006 dosent

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1995, BDU bitirib
1999, Diskret müdaxiləli semi-markov proseslərinin bəzi siniflərinin tədqiqi
doktorluq dissertasiyasının mövzusu və müdafiyə etdiyi il

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
AMEA-nın Kibernetika İnstitutu, Karadeniz Teknik Universiteti,Türkiyə
1999-cu ildən Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika kafedrasında
" Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika ", "Stoxastik maliyyə riyaziyyatının əsasları", "Komputer statistikasi", "Statistik praktikum" aparir
30 məqalə
patentin müəllifidir-1

TƏDQIQAT SAHƏSI
Diskret müdaxiləli semi markov təsadüfi prosesləri, sığorta modelləri, maliyyə riyaziyyatı

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
1.Aliyev, R.T.About reduction of averages the loss in one transport problem with different disrtibutied random time expectations of service", International Conference "The problems of Cybernetics and Informatics", Baku, 2006, vol.1, pp.25-30.
2.Aliyev R.T.About weak convergence of the ergodic distribution of a semi-Markovian random walk process with gamma distributed interference of chance. International Conference Problems of Decision Making Under Uncertainties, Krim, Ukraine, 22-27 September 2008.
3.Aliyev R.T. Ünver İ, and Mammadova Z., "Investigation of the semi-markovian random walk with two special barriers", IMS-2008, Symposium, Sakarya, 2008.
4. Aliyev R.T., Khaniyev T.A. On speed’s of convergence in asymptotic expansion for the ergodic distribution of the semi-markovian inventory control model of type . Ukrainian Mathematical congress – 2009 (dedicated to the centennial of  Nikolai N. Bogoliubov), Kiyev, Institute of Mathematics of  NASU, 27−29 August 2009,www.imath.kiev.ua/~congress2009
5. Aliyev R.T., Khaniyev T.A. On the moments of a semi-markovian random walk with Gaussian distribution of summands. International Conference of the Modern Stochastic: Theory and Applications II, 7-11 September, Kiev, 2010, p.46.
6. Aliyev R.T. Inventory model type of  (s;S) with subexponential distributed demands. Meжд. конф. «Теория вероятностей и ее прилож.», Гнеденко-100, Москва, 26-30 июня 2012, с.77-78.
7. Aliyev R.T. On moments of the model type of  with a  heavy tailed distributed demands having finite variance. International Conference on “Problems of decision making under uncertaintess” (PDMU) Ukraine, May, 13-17, 2013, p.19-21
8. Aliyev R.T. Second-order asymptotic expansion for the ruin probability of the Sparre Andersen reinsurance surplus process with semiexponential claims. International Conference on “Problems of decision making under uncertaintess” , Cesky Rudolec, Czech Republic, September 1-5, 2014,  p.16-18.


SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1.Aliyev, R.T. "On ergodic characteristics of the semi-Markovian random walk with negative drift positive jumps and two barriers", Transactions of National Academy Sciences of Azerbaijan, Ser. Phis.-Tech. and Math. Sciences, 2005, vol. 25, No:1, pp.19-22.
2.Aliyev, R.T., Kerimova, H.A "On a stochastic process with discrete chance interference as the model finance", Transactions of National Academy Sciences of Azerbaijan, Ser. Phis.-Tech. And Math. Sciences, 2005, vol. 25, No:2, pp.36-41.
3.Aliyev, R.T. "Stochastic process with gamma distributed chance interference and its applications in financial management", Transactions of National Academy Sciences of Azerbaijan, Ser. Phis.-Tech. And Math. Sciences, 2006, №1, pp.30-36.
4.Khaniyev T., Aliyev R.T. "Аsymptotic results for the semi-markovian random walk with delay". The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics, Italy, IC, 075, December, 2006, p.1-10.
5.Khaniyev T.A., Kesemen T. and Aliyev R.T., Kokangul A., "Asymptotic expansions for the moments of a semi-Markovian random walk with exponential distributed interference of chance", Statistics & Probability Letters, 2008, 78, 6, pp.785-793.
6.Khaniyev T.A., Aliyev R.T., Kucuk Z. and Okur Bekar, N.," On the distributions of a renewal reward process and it's additive functional", Mathematical and Computational Applications, 2008, 13: 1, pp.41-50.
7. Aliyev R.T., Khaniyev T.A., Bekar N. Weak convergence theorem for the ergodic distribution of the renewal-reward process with a gamma distributed interference of chance // Journal Theory of Stochastic Processes, 2009, 15, (31), 2, pp. 42–53.
8. Aliyev R.T., Kucuk Z., Khaniyev T.A. Three-term asymptotic expansions for the moments of the random walk with triangular distributed interference of chance // Applied Mathematical Modelling, 2010, 34, pp.3599–3607. SCI, impact factor: 2.251.
9. Алиев Р.Т. Исследование  одного полумарковского  процесса с компонентой имеющей правильно меняющийся хвост // Известия НАН Азербайджана, cерия физ.-тех. и мат. наук, 2011, т.XXXI, №3, c.90-96
10. Aliyev R.T., Khaniyev T.A. On the rate of convergence of the asymptotic expansion for the ergodic distribution of a semi-markov (s,S) inventory model // Cybernetics and Systems Analysis, 2012, Vol. 48, No. 1, pp.117–121.
11. Khaniyev T.A., Kokangul A., Aliyev R.T. Weak convergence theorem for the random walk with triangular distributed interference of chance // Applied Stochastic Models in Business and Industry, ASMBI 2013, Vol. 29, No. 5, pp. 439–453. SCI impact factor: 0.725.
12. Aliyev R.T., Khaniyev T.A. On the moments of a semi-Markovian random walk with Gaussian distribution of summands // Communications in Statistics – Theory and Methods, 43, 2014, pp.90-104. SCI, impact factor 0.274.
13. Алиев Р., Ханиев Т., Гевер Б. Tеорема о слабой сходимости для эргодического распределения случайного процесса с дискретным вмешательством случая и обобщенным отражающим барьером // Tеория вероятностей и ее применения, том 60, вып. 3, 2015, c.1–15. SCI, impact factor 0.402.
14. Алиев Р., Ханиев Т., Гевер Б. Tеорема о слабой сходимости для эргодического распределения случайного процесса с дискретным вмешательством случая и обобщенным отражающим барьером // Tеория вероятностей и ее применения, том 60, вып. 3, 2015, c.1–15. SCI, impact factor 0.402.
15. Aliyev R.T. Ardinc O., Khaniyev T. Asymptotic approach for a renewal-reward process with a general interference of chance // Communications in Statistics - Theory and and Methods, 2015, pp.1–18. DOI 10.1080/03610926.2014.917679. SCI, impact factor 0.274.
16. Aliyev R.T. On a stochastic process with a heavy tailed distributed
component describing inventory model type of (s,S) // Communications in Statistics - Theory and Methods, 2016, pp.1–14. DOI 10.1080/03610926.2014.1002931. SCI, impact factor 0.274.


DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR
TÜBİTAK Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı, Türkiyə 2006,
Abdus Salam Beynelxalq Nəzəri Fizika Mərkəzi Trieste, Italiya 2006.

KITABLAR
Aliyev R.T. Stokastik süreçler teorisine giriş. Karadeniz Teknik Üniversitesi Matbaası, Türkiye, 2010, (Dərs vəsaiti),150 s

Bookmark and Share