www.applmath.az

Home az | ru | en

RİYAZİ FİZİKA TƏNLİKLƏRİ KAFEDRASI

Kafedranın tarixi
"Riyazi fizika tənlikləri" kafedrası1964-cü ildə akad.M.L.Rəsulovun rəhbərliyilə fəaliyyətə başlayıb. O, 1991-ci ilədək kafedraya rəhbərlik edib. 1991-1992-ci illərdə kafedra müdiri vəzifəsini prof.F. V. Hüseynov icra edib. 1993-cü ildən kafedraya AMEA-nın müxbir üzvü, prof.Y.Ə.Məmmədov rəhbərlik edir. Hal-hazırada kafedrada 1 professor, 7 dosent, 2 muəllim və 2 baş laborant çalışır.

Kafedranın ştat cədvəli

 1. akademik  Məmmədov Yusif Əbülfət o.
 2. F.r.e.n.,dos..Cəlilov Kamran Əziz o.
 3. F.r.e.n.,dos..Əsədova Ofeliya Həsən q.
 4. F.r.e.n.,dos..Xankişiyev Zakir Fərman o.
 5. F.r.e.n.,dos..Məmmədova Nəzakət Qəzənfər q.
 6. F.r.e.n.,dos..Əhmədov Hikmət İnşalla o.
 7. F.r.e.n., dos. Abbasova Aygün Xanlar q.
 8. F.r.e.n., dos. Əhmədov Saleh Zeyni o.


2009-2011-ci illər üçün kafedrada Elmi istiqamət
Adi diferensial tənliklərin spektral nəzəriyyəsi və xüsusi törəməli diferensial tənliklər üçün sərhəd məsələlərinin tədqiqi.

Kafedrada son illərdə çap olunmuş dərslik və proqramlar

 1. Əsədova O.H. Riyazi fizika tənlikləri, Metodik dərs vəsaiti.BDU nəşriyyatı,1990;
 2. Əliyev N.Ə.,Bağırov Q.A. Дискретный аддитивный анализ. Монография. Tebriz, 1994,İİR.
 3. Əsədova O.H.,Məmmədova N.Q. Riyazi fizika tənlikləri, BDU nəşriyyatı, 1998;
 4. Джалилов К.А, Бахышов Р.А, Тагиев Р.К., Абдуррахманова М.П. Дифференцирование в примерах. Dərs vəsati Баку , изд-во Араз , 2001.
 5. Məmmədova N.Q. Дифференциальные уравнения в вопросах и ответах. Metodik dərs vəsaiti.BDU nəşriyyatı,2003.
 6. Məmmədov Y.Ə.,Xankişiyev Z.F. Differensial tənliklər. Dərs vəsaiti. 2009.
 7. Yu. A. Mammadov, Z.F. Khankishiyev. Differential equations. Dərs vəsaiti. Baku, 2013, 190 p.
 8. З.Ф. Ханкишиев. Применение метода прямых к решениям задач для нагруженных уравнений. Методы решения и исследoвания сходимости. Монография, Saarbrücken, Deu-tschland, 2013. 152 с.
 9. Ю.А. Мамедов, З.Ф. Ханкишиев, А.Х. Аббасова. Лекции и упражнения по уравнениям математической физики. Баку, 2014, 338 с.
 10. О.Г. Асадова, Н. Г. Мамедова, А.Х. Аббасова. Методы решения дифференциальных уравнений в частных производных первого порядка. Баку, 2016, 308 с.


Tədris olunan əsas fənlər
Bakalavr pilləsi üzrə

Magistratura pilləsi üzrə
TEM 010018- Riyazi fizika

TEM 010015 -Riyazi modellaşdirma


"Riyazi fizika tənlikləri" kafedrasının bir çox ölkələrin Universitetləri , Elmi tədqiqat institutları və Elmi mərkəzləri ilə sıx əlaqəsi mövcuddur.

Bookmark and Share