www.applmath.az

Home az | ru | en

RİYAZİ FİZİKA TƏNLİKLƏRİ KAFEDRASI

Kafedranın tarixi

"Riyazi fizika tənlikləri" kafedrası 1964-cü ildə akad.M.L.Rəsulovun rəhbərliyilə fəaliyyətə başlayıb. O, 1991-ci ilədək kafedraya rəhbərlik edib. 1991-1992-ci illərdə kafedra müdiri vəzifəsini prof. F. V. Hüseynov icra edib. 1993-cü ildən kafedraya akademik Y.Ə.Məmmədov rəhbərlik edir. Hal-hazırada kafedrada 1 professor, 6 dosent və 2 baş laborant çalışır.

Kafedranın ştat cədvəli


Kafedranın ştat cədvəli

  1. akademik  Məmmədov Yusif Əbülfət o.
  2. F.r.e.n.,dos..Xankişiyev Zakir Fərman o.
  3. F.r.e.n.,dos..Məmmədova Nəzakət Qəzənfər q.
  4. F.r.e.n.,dos..Əhmədov Hikmət İnşalla o.
  5. F.r.e.n., dos. Abbasova Aygün Xanlar q.
  6. F.r.e.n., dos. Əhmədov Saleh Zeyni o.

2018-2020-ci illər üçün kafedrada Elmi istiqamət

Xüsusi törəməli diferensial tənliklər üçün Koşi və sərhəd məsələlərinin və adi diferensial tənliklər üçün bəzi spektral məsələlərin həlli.


Kafedrada son illərdə çap olunmuş dərslik, dərs vəsaiti və monoqrafiyalar.

1. Əsədova O.H. Riyazi fizika tənlikləri, Metodik dərs vəsaiti.BDU nəşriyyatı,1990.
2. Əsədova O.H., Məmmədova N.Q. Riyazi fizika tənlikləri, BDU nəşriyyatı, 1998.
3. Məmmədova N.Q. Дифференциальные уравнения в вопросах и ответах. Metodik dərs vəsaiti. BDU nəşriyyatı, 2003.
4. Məmmədov Y.Ə.,Xankişiyev Z.F. Differensial tənliklər. Dərs vəsaiti. Bakı, 2009, 155 s.
5. Мамедов Ю.А., Нагиева Р.И. Математический анализ критических задач электро-динамики. Монография, Баку, Элм, 2010, 182 с.
6. Yu. A. Mammadov, Z.F. Khankishiyev. Differential equations. Dərs vəsaiti. Baku, 2013, 190 p.
7. З.Ф. Ханкишиев. Применение метода прямых к решениям задач для нагруженных уравнений. Методы решения и исследoвания сходимости. Монография, Saarbrücken, Deutschland, 2013. 152 с.
8. Y.Ə. Məmmədov, H.İ. Əhmədov. Riyazi fizika tənlikləri. Dərs vəsaiti. Bakı, 2013, 310 s.
9. Ю.А. Мамедов, З.Ф. Ханкишиев, А.Х. Аббасова. Лекции и упражнения по уравнениям математической физики. Баку, 2014, 338 с.
10. О.Г. Асадова, Н. Г. Мамедова, А.Х. Аббасова. Методы решения дифференциальных уравнений в частных производных первого порядка. Баку, 2016, 308 с.


Tədris olunan əsas fənlər.

Bakalavr pilləsi üzrə:

Magistratura pilləsi üzrə

060501 Riyaziyyat ixtisası Riyazi fizika ixtisaslaşması

060509 Kompüter elmləri ixtisası, Riyazi modelləşdirmə ixtisaslaşması

"Riyazi fizika tənlikləri" kafedrasının bir çox ölkələrin Universitetləri , Elmi tədqiqat institutları və Elmi mərkəzləri ilə sıx əlaqəsi mövcuddur.

Bookmark and Share