www.applmath.az

Home az | ru | en

Sabir Həmidov

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1954-ci ildə Ermənistan Respublikasında anadan olub. Orta məktəbi Naxçıvan şəhərində bitirib. 1971-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakultəsinə daxil olub. 1976-cı ildə tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakultəsini bitirib.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1976-cı ildə Bakı Dövlət Universitetini bitirib. 1986-cı ildə "Bəzi sinif qeyri-hamar funksiyaların xassələrinin tədqiqi və minimallaşdırılması" mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib. Fizika-riyaziyyat elmləri namizədidir. "Riyazi kibernetika" kafedrasının dosentidir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1976-1980-ci illər - AMEA-nın Kibernetika İnstitutu
1981-1982-ci illər - Sankt-Peterburq Dövlət Universitetində ixtisasartırma
1983-1990-cı illər - "Kaskad" Xüsusi Konstruktor Bürosu
1991-2000-ci illər - "Savalan" Kişik Müəssisəsi
2000-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin "Riyazi kibernetika" kafedrasında dosent vəzifəsində çalışır.
APARDIĞI DƏRSLƏR
Bakalavr pilləsi üzrə:
- diskret riyaziyyat kursu
- riyazi məntiq və diskret riyaziyyat modelləri kursu
- iqtisadi kibernetika kursu
Magistratura pilləsi üzrə:
- diskret minimaks məsələləri
- qeyri-hamar analizin bəzi məsələləri
- iqtisadi sistemlərdə diskret proqpamlaşdırma üsulları

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
1. The 1-st İnternational Conference on Control and Optimization with İndustrial Applications, Baku, 2005
2. The 2-nd İnternational Conference on Control and Optimization with İndustrial Applications, Baku, 2008
3. О некоторых свойствах оптимальных траекторий в моделях Неймана-гейла. “Riyaziyyat,informatika və iqtisadiyyatin muasir prob-lemləri” Respublika elmi  konfransının materialları, səh.  , Bakı,27 oktyabr, 2009с 117-119
4. Об асимптотике оптимальных траекторий в моделях Леонтьевского типа.I часть. Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi. “Riyaziyyat, İnformatika və İqtisadiyyatın müasir problemləri” mövzusunda Respublika Elmi Konfransının Materialları. BDU, Bakı – 2010
5. İnvestigation of an economic model dinamics. 3rd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications. 2014. s. 155-156
6. On the study of the Matrix in a Model of Economic Dynamics. IECMSA-2015 4th International Evrasian Conference on Mathematical Sciences and Applications. Athena, 2015.

TƏDQİQAT SAHƏSİ
- Qeyri-hamar optimizasiya məsələləri
- İqtisadi dinamika modellərinin tədqiq

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
1. Об одной задаче со связанными ограничениями, "Təhsil", №3, 2003
2. Об устойчивости равновесного возрастного распределения в одном частном случае. I Beynəlxalq konfransın materialları COİA - 2005. Bakı, 2005.
3. О моделях экономической динамики совместного функционирования нескольких технологий. "Bakı Universitetinin xəbərləri", №4, 2006.
4. О локально-оптимальных траекториях в однопродуктовых моделях Elmi konfrans materialları, Bakı, 2006.
5. О проблеме равновесия с заданным непрерывным ценообразованием. Elmi konfrans materialları, Bakı, 2007
6. Bəzi iqtisadi dinamika modellərində effektiv trayektoriyalar haqqında. Elmi konfrans materialları, Bakı, 2007.
7. II Beynəlxalq konfransın materialları COİA - 2008. Bakı, 2008.
8. О поведении оптимальных траекторий. Elmi konfrans materialları, Sumqayit, 2008
9. О существовании общего равновесия в дискретних динамических моделях .II Bakı Universitetinin xəbərləri. Fizika –riyaziyyat elmləri seriyası. N-1. ,2013, c. 45-53
10. Dependence of Consumption Volume on the Labor-Force in One-Productive Models of Economic Dynamics. Journal of Mathematics and System Science, 2015, 5, p.113-117
11.  American Journal of Applied Mathematics. Equilibrium Mechanisms in Models of Reproduction with a Fixed Budget, 2015, 3 (3), pp.146-150.
12.  Journal of Mathematics and System Science,  Dependence of Consumption Volume on the Labor-Forse in one Production Models of Economic Dynamics, 2015, 5 (3), pp.118-122.
13.  European Journal of Mathematics and Computer Science, On a investigation of the matrix of the second partial derivative in one economic dynamics model,  2016, 3 (1), pp.59-65.
Pure and Applied Mathematics Journal. On a consumed problem, 2016, 5 (6), pp.205-210.
15.  American Journal of Mathematics and Computer Modelling. On a Construction of the Optimal Treyectories by Applied the Equilibrium Mechanisms in Discrete Dynamic Models, 2017, 2 (4), pp.99-102.
16.  Bakı Dövlət Universitetinin Xəbərləri. О сбалансированном росте в одной модели экономической динамики. 2017, 2, ст.97-104.
17.  AMEA Xəbərləri. О невырожденном Неймановском равновесии и Неймановской грани, 2017.
18.  Journal Pure and Applied Mathematics- Advances and Application. On a Neumann Equilibrium States in one Model of Economic Dynamics, 2017, 18 (2), pp.87-95.
International Journal of Mathematics and its Applications On a problem of maximization some indicators in discrete time models of economic dynamics, 2017, 5 (3-13), pp.199-202.
20.  International Journal of Theoretical and Applied Mathematics. On the Equilibrium Without Loss in the Discrete Time Models of Economic Dynamics, 2017, 5 (3-13), pp.199-202.
21.  Applied Mathematics. On a problem of maximization in the Discrete Time Models of Economic Dynamics, 2018, 8 (1), pp.1-4.
22.  Proceduines of the Institute of Applied Mathematics. On equilibrium State in Two-sector Models of Economic Dynamics, 2018, 7 (1).

KİTABLAR
1. İqtisadi kibernetikadan mühazirələr, Bakı, 2008.
2. Riyazi məntiq və diskret riyaziyyatın əsasları. Bakı, BDU nəşriyyatı, 2010.

Bookmark and Share