www.applmath.az

Home az | ru | en

Sabir Həmidov

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1954-ci ildə Ermənistan Respublikasında anadan olub. Orta məktəbi Naxçıvan şəhərində bitirib. 1971-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakultəsinə daxil olub. 1976-cı ildə tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakultəsini bitirib.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1976-cı ildə Bakı Dövlət Universitetini bitirib. 1986-cı ildə "Bəzi sinif qeyri-hamar funksiyaların xassələrinin tədqiqi və minimallaşdırılması" mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib. Fizika-riyaziyyat elmləri namizədidir. "Riyazi kibernetika" kafedrasının dosentidir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1976-1980-ci illər - AMEA-nın Kibernetika İnstitutu
1981-1982-ci illər - Sankt-Peterburq Dövlət Universitetində ixtisasartırma
1983-1990-cı illər - "Kaskad" Xüsusi Konstruktor Bürosu
1991-2000-ci illər - "Savalan" Kişik Müəssisəsi
2000-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin "Riyazi kibernetika" kafedrasında dosent vəzifəsində çalışır.
APARDIĞI DƏRSLƏR
Bakalavr pilləsi üzrə:
- diskret riyaziyyat kursu
- riyazi məntiq və diskret riyaziyyat modelləri kursu
- iqtisadi kibernetika kursu
Magistratura pilləsi üzrə:
- diskret minimaks məsələləri
- qeyri-hamar analizin bəzi məsələləri
- iqtisadi sistemlərdə diskret proqpamlaşdırma üsulları

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
1. The 1-st İnternational Conference on Control and Optimization with İndustrial Applications, Baku, 2005
2. The 2-nd İnternational Conference on Control and Optimization with İndustrial Applications, Baku, 2008
3. О некоторых свойствах оптимальных траекторий в моделях Неймана-гейла. “Riyaziyyat,informatika və iqtisadiyyatin muasir prob-lemləri” Respublika elmi  konfransının materialları, səh.  , Bakı,27 oktyabr, 2009с 117-119
4. Об асимптотике оптимальных траекторий в моделях Леонтьевского типа.I часть. Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi. “Riyaziyyat, İnformatika və İqtisadiyyatın müasir problemləri” mövzusunda Respublika Elmi Konfransının Materialları. BDU, Bakı – 2010
5. İnvestigation of an economic model dinamics. 3rd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications. 2014. s. 155-156
6. On the study of the Matrix in a Model of Economic Dynamics. IECMSA-2015 4th International Evrasian Conference on Mathematical Sciences and Applications. Athena, 2015.

TƏDQİQAT SAHƏSİ
- Qeyri-hamar optimizasiya məsələləri
- İqtisadi dinamika modellərinin tədqiq

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
1. Об одной задаче со связанными ограничениями, "Təhsil", №3, 2003
2. Об устойчивости равновесного возрастного распределения в одном частном случае. I Beynəlxalq konfransın materialları COİA - 2005. Bakı, 2005.
3. О моделях экономической динамики совместного функционирования нескольких технологий. "Bakı Universitetinin xəbərləri", №4, 2006.
4. О локально-оптимальных траекториях в однопродуктовых моделях Elmi konfrans materialları, Bakı, 2006.
5. О проблеме равновесия с заданным непрерывным ценообразованием. Elmi konfrans materialları, Bakı, 2007
6. Bəzi iqtisadi dinamika modellərində effektiv trayektoriyalar haqqında. Elmi konfrans materialları, Bakı, 2007.
7. II Beynəlxalq konfransın materialları COİA - 2008. Bakı, 2008.
8. О поведении оптимальных траекторий. Elmi konfrans materialları, Sumqayit, 2008
9. О существовании общего равновесия в дискретних динамических моделях .II Bakı Universitetinin xəbərləri. Fizika –riyaziyyat elmləri seriyası. N-1. ,2013, c. 45-53
10. Dependence of Consumption Volume on the Labor-Force in One-Productive Models of Economic Dynamics. Journal of Mathematics and System Science, 2015, 5, p.113-117

KİTABLAR
1. İqtisadi kibernetikadan mühazirələr, Bakı, 2008.
2. Riyazi məntiq və diskret riyaziyyatın əsasları. Bakı, BDU nəşriyyatı, 2010.

Bookmark and Share