www.applmath.az

Home az | ru | en

Sadıq Həşimov

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent
İş telefonu: +(994) 12 438 02 40
e-mail: S.Hashimov@list.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1961-cı il iyunun 6-da Lənkəran rayonu Seydəkəran kəndində anadan olub.
1987-cü ildə Lənkəran rayonu Kənarmeşə kənd orta mək¬təb¬ini bitirmişdir.
1984-cü ildə BDU-nun Tətbiqi riyaziyyat fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
1984-1988-ci illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının AİS şöbəsində mühəndis, mühəndis proqramçı və İ dərəcəli mühəndis proqramçı işləyib.
1989-1995cı illərdə BDU-nun Tətbiqi riyaziyyat elmi tədqiqat insititutunda kiçik elmi işçi, elmi işçi işləyib.
1995-2005-ci illərdə BDU-nun "Optimallaşdırma və idarəetmə" kafedrasında baş müəllim işləyib
2006-ci illdən dosent vəzifəsində işləyir.
Ailəlidir, üç övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1998,f-r.e.n.,«Kvazixətti yüklənmiş elliptik və parabolik tənliklər üçün optimal idarəetmə»
1979-1984 tələbə, 1987-1991 aspirant, Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi, BDU

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1984-1988 ci illərdə mühəndis, mühəndis proqramçı və İ dərəcəli mühəndis proqramçı, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının AİS şöbəsində.
1989-1995 ci illərdə, kiçik elmi işçi, elmi işçi, Tətbiqi riyaziyyat elmi tədqiqat insititutunda, BDU
1995-2005, baş müəllim, Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin Optimallaşdırma və idarəetmə kafedrasında, BDU
2006-cı ilindən dosent, Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin Optimallaışdırma və idarəetmə kafedrasında, BDU
Işlədiyi müddətdə «optimallaşdırma üsulları», «abtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri », «idarəetmə sistemləri», «ekspert sistemləri və TTP », «paylanmış parametrli sistemlərin optimal idarə olunması », « optimallaşdırma məsələlərin proqram təminatı» və s fənnlərdən dərslər deyir
20-yə yaxın məqalənin və iki kitabın müəllifidir. Beynəlxalq konf¬ran¬slarda iştirak etmişdir

TƏDQIQAT SAHƏSI
Riyazi fizikanın yüklənmiş diferensial tənliklər üçün optimal idarəetmə
Qeyri xətti, proseslərə xas olan sinergetik xüsusiyyətlərin tədqiqi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
1994, Bakı, Azərbaycan; «BDU-nun 75 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans»
2003, Bakı, Azərbaycan; Aspirantların və gənc tədqiqatçıların IX respublika elmi konf¬rans
2006, Lənkəran, Azərbaycan; «Regionların sosial-iqtisadi inkişafınd ma informasiya-komunikasiya infrastrukturunun formalaşması və idarə edilməsi » beynəlxalq elmi-praktik konfrans
2007, Sumqayıt, «Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni infomasiya texnologiyaları » respublika elmi konfrans
2008, Bakı, Azərbaycan; «Riyaziyyat, informatika və iqtisadiyyatın müasir problemləri » respublika elmi konfrans
2009, Dinamik  sistemlərdə xaosun idarə olunması. BDU-nun 90 illiк yubleyinə həsr olunmuş Beynalqxalq Elmi konfransın materialları, səh. 95-96.
2010, Döyüş modelinin sinergetik analizi. Ümumimilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 87 –ci ildönümünə həsr olunmuş “Müasir elmin aktual problemləri” mövzusunda республика елми конфрансынын материаллары.  səh.49-50, Lənkəran.
2011, Parabolik tip tənliyin əmsalları vasitəsilə optimal idarəetmə. Dayanıqlı inkişaf və idarəetmə modelləri : nəzəriyyə və praktika Beynalqxalq Elmi konfransın materialları, səh. 24-25, Lənkəran -2011.
2013, Первая краевая задача для стационарного нагруженного дифференциального уравнения Шредингера. Тезисы докладов 4-я Международная конференция 90-лет Л.Д.Кудрявцеву. Москва, РУДН, 25-29 марта, стр. 407-408.
2014, Оптимальное управление в квазилинейных нагруженных параболических системах. Международная открытая конференция «Современные проблемы анализа динамических систем. Приложения в технике и технологиях » 18-19 июня 2014 года г. Воронеж, с.292-295.
2015, Задача оптимального управления для квазилинейных нагруженных параболических уравнений. Модернизация системы непрерывного образования. Материалы VI Международной научно--практической конференции. 10-12 июля 2014 года, Махачкала-2014,  стр. 296-300.

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
2005, Uçot və təftiş fəaliyyətinin avtomatlaşdırılmış informasiya-idarəetmə təminatı
2008, Qeyri -xətti, proseslərin sinergetik xüsusiyyətləri
2008, O задаче оптимального управления неограниченным потенциалом, зависящим от времени в нелинейном нестационарном уравнении Шредингера
2009, Ucot və təfyiş fəsliyyətinin avtomatlaşdırılmış informasiya idarəetmə təminatı sistemində  giriş-çıxış formalarının. Sumqayıt Dövlət Universiteti Elmi Xəbərlər cild 9, № 2, 2009, səh.19-21.
2012, Задача оптимального управления  коэффицентами параболического уравнения. Lənkəran Dövlət Universitetinin Elmi Xəbərləri Riyaziyyat və təbiyət elmləri seriyası. Lənkəran-2012, səh. 5-16.
2013, Elliptic equation relative to domain evolution. Azərbaycan Milli Elmlər  Akademiyasının Xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası, riyaziyyat və mexanika buraxılışı XXXIII, № 1, Baku-2013, “ELM” , səh. 121-130.
2014, Об оптимальном управлении для нагруженного параболического уравнения.  Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri. Riyaziyyat və Mexanika İnstitunın 55 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın  materialları. Бакı, 15-16 may 2014, səh. 124-127.
2015, The optimal control problem for the coefficients of a parabolic equation under phase constraints. ISSN 0005-1179 Automation and Remote Control, 2015 , Vol 76,  N 8  pp 1347 -1360.

KITABLAR
2003, Iqtisadi-ekoloji sistemlərdə xaos prosesinin təhlili
2008, «Optimallaşdırma üsulları» tədris metodik vəsait
2010, “Optimallaşdırma və idarəetmə” kafedrasında Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsidə bakalavr pilləsi üzre tədris olunan  fənlərin proqramları. МBМ мətbəsində çap olunmuşdur. Bakı-2010.
2012,  1214.01-Dinamik sistemlər və optimal idarəetmə ixtisası üzrə doktoranturaya və dissertanturaya qəbul üçün proqram. МBМ мətbəsində çap olunmuşdur. Bakı-2012, 9s.
2013, İdarəetmə sistemləri. ( Dərs vəsaiti).  Bakı Dövlət Universiteti nəşriyyatı. Bakı-2013

Bookmark and Share