www.applmath.az

Home az | ru | en

Sadıq Həşimov

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent
İş telefonu: +(994) 12 438 02 40
e-mail: S.Hashimov@list.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1961-cı iliyunun 6-da Lənkəran rayonu Seydəkəran kəndində anadan olub. 
1987-cü ildə Lənkəran rayonu Kənarmeşə kənd orta məktəbini bitirmişdir.
1984-cü ildə BDU-nun Tətbiqi  riyaziyyat fakültəsini  fərqlənmə diploma ilə bitirmişdir.
1984-1988-ci illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının AİS şöbəsində mühəndis, mühəndis proqramçı və İ dərəcəli mühəndis proqramçı işləyib. 
1989-1995cı illərdə BDU-nun Tətbiqi riyaziyyat elmi tədqiqat insititutunda kiçik elmi işçi, elmi işçi işləyib.
1995-2005-ci illərdə BDU-nun "Optimallaşdırma və idarəetmə" kafedrasında baş müəllim işləyib
2006-ci illdəndosentvəzifəsindəişləyir.
Ailəlidir, üçövladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1998,f-r.e.n.,«Kvazixətti yüklənmişelliptikvəparaboliktənliklərüçün optimal idarəetmə»
1979-1984 tələbə, 1987-1991 aspirant, Tətbiqiriyaziyyatvəkibernetikafakültəsi, BDU

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1984-1988 ci illərdə mühəndis, mühəndis proqramçı və birinci dərəcəli mühəndis proqramçı, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının AİS şöbəsində.
1989-1995 ci illərdə, kiçik elmi işçi, elmi işçi, Tətbiqi riyaziyyat elmi tədqiqat insititutunda, BDU.
1995-2005, baş müəllim, Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin Optimallaşdırma və idarəetmə kafedrasında, BDU.
2006-cı ilindən dosent, Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin Optimallaışdırma və idarəetmə kafedrasında,  BDU-da Işlədiyi  müddətdə  «optimallaşdırma  üsulları», «optimal  idarəetmənin riyazi əsasları »,  «idarəetmə   sistemləri», «ekspert sistemləri və TTP », «paylanmış parametrli sistemlərin optimal idarə olunması »,  « optimallaşdırma məsələlərin proqram təminatı» və s. fənnlərdən dərslər deyir
60-yə yaxın məqalənin və dörd kitabın müəllifidir. Beynəlxalq konfranslarda iştirak etmişdir.

TƏDQIQAT SAHƏSI
Riyazi  fizikanın yüklənmiş diferensial tənliklər üçün optimal idarəetmə 
Qeyri-xətti, proseslərə  xas olan sinergetik xüsusiyyətlərin tədqiqi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
2009, Dinamik  sistemlərdə xaosun idarə olunması.  BDU-nun 90 illiк yubleyinə həsr olunmuş Beynalqxalq Elmi konfransın materialları, səh. 95-96.
2010, Döyüş modelinin sinergetik analizi. ÜmumimilliLider Heydər Əliyevin anadan olmasının 87 –ci ildönümünəhəsrolunmuş “Müasirelminaktualproblemləri” mövzusunda respublika elmi konfrans
materialları.  səh.49-50, Lənkəran.
2011, Parabolik tip tənliyin əmsalları vasitəsilə optimal idarəetmə. Dayanıqlı inkişaf və idarəetmə modelləri : nəzəriyyə və praktika Beynalqxalq Elmi konfransın materialları, səh. 24-25, Lənkəran -2011.
2013, Первая краевая задача для стационарного нагруженного дифференциального уравнения Шредингера. Тезисы докладов 4-я Международная конференция 90-лет Л.Д.Кудрявцеву. Москва, РУДН, 25-29 марта, стр. 407-408.
2014, Оптимальное управление в квазилинейных нагруженных параболических системах. Международная открытая конференция «Современные проблемы анализа динамических систем. Приложения в технике и технологиях » 18-19 июня 2014 года г. Воронеж, с.292-295.
2014, Об оптимальном управлении для нагруженного параболического уравнения. Riyaziyyatvə mexanikanınaktualproblemləri. Riyaziyyatvə Mexanika İnstitunın 55 illiyinə həsrolunmuş Beynəlxalqkonfransın materialları. Бакı, 15-16 may 2014, səh. 124-127.
2014, Задача оптимального управления для квазилинейных нагруженных параболических уравнений. Модернизация системы непрерывного образования. Материалы VI Международной научно--практической конференции. 10-12 июля 2014 года, Махачкала-2014,  стр. 296-300.
2015, Об одной задаче оптимального управления  для параболического уравнения с интегральным граничным условием .Международная научно-практическая конференц «Молодёжный форум: технические и математические науки 9-12 ноября 2015 года г., Воронеж (РФ). стр. 282-284.
2015, Оптимальное управление коэффициентами параболического уравнения с интегральным граничным условием. Международном  молодежном симпозиума  «Современные проблемы математики. Методы, модели, приложения». 17  – 20 ноября 2015 года г. Воронеж (РФ), стр. 63-66.
2017, Задача оптимальное управление для параболического уравнения с нелокальными краевыми условиями.  Sumqayıt Dövlət Universitetində keçirilən “Riyaziyyatın nəzəri və tətbiqi problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransının materialları. Sumqayıt şəhəri 25-26 may 2017, səh. 213-214.

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
2005, Uçotvə təftiş fəaliyyətininavtomatlaşdırılmışinformasiya-idarəetmə təminatı
2008, Qeyri -xətti, proseslərinsinergetikxüsusiyyətləri
2008, O задаче оптимального управления  неограниченным потенциалом, зависящим от времени в нелинейном нестационарном уравнении Шредингера
2009, Ucotvə təfyiş fəsliyyətininavtomatlaşdırılmışinformasiyaidarəetmə təminatı sistemində  giriş-çıxışformalarının. SumqayıtDövlətUniversitetiElmiXəbərlərcild 9, № 2, 2009, səh.19-21.
2012, Задача оптимального управления  коэффицентами параболического уравнения. LənkəranDövlətUniversitetininElmiXəbərləriRiyaziyyatvə təbiyətelmləriseriyası. Lənkəran-2012, səh. 5-16.
2013, Elliptic equation relative to domain evolution.  Azərbaycan Milli Elmlər  Akademiyasının Xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası, riyaziyyat və mexanika buraxılışı XXXIII, № 1, Baku-2013, “ELM” ,səh. 121-130.
2013,On optimal control of the coefficients of a parabolic equation involing phase constraints. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası.  Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun əsərləri. cild XXXVIII (XLVI),  Bakı-2013,  səh. 131-146.
2015, The optimal control problem for the coefficients of a parabolic equation under phase constraints. ISSN 0005-1179 Automationand Remote Control, 2015 ,Vol 76, N 8 pp 1347 -1360.
2015,Задача оптимального управления в коэффициентах параболического уравнения при наличии фазовых ограничений.  Автоматика и телемеханика, 2015, №8, с.27-45.
2016,  Об  одной задаче оптимального управления для параболического уравнения с интегральным условием и с управлениями в коэффициентах. Beстник Томского Государственного Университета. Математика и механика № 3(41) 2016, стр. 31-41.

KITABLAR
2003, Iqtisadi-ekoloji sistemlərdə xaos prosesinin təhlili ."El-АLliance" şirkətinin mətbəsində çap olunmuşdur.  Bakı 2003. -72 s.
2008, «Optimallaşdırmaüsulları» tədrismetodikvəsait. -56 s.
2010, “Optimallaşdırma və idarəetmə ” kafedrasında Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsidə bakalavr pilləsi üzrə tədris olunan fənlərin proqramları. МBМ мətbəsində çap olunmuşdur. Bakı-2010.
2012,  1214.01-Dinamik sistemlər və optimal idarəetmə ixtisası üzrə doktoranturaya və dissertanturaya qəbul üçün proqram.  МBМ мətbəsində çap olunmuşdur. Bakı-2012. - 9s.
2013, İdarəetmə sistemləri. ( Dərs vəsaiti). Bakı Dövlət Universiteti nəşriyyatı. Bakı-2013. - 172s.
2016, Optimallaşdirma üsullariməsələ və misallarla. Dərs vəsaiti. Bakı-2016. - 272 s.

Bookmark and Share