www.applmath.az

Home az | ru | en

Əfəndiyeva (Sadıqova) Aytəkin

İqtisad elmləri namizədi
İş telefonu: +(994) 12 438 02 40
e-mail: ecology_70@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1970-ci il aprelin 29-da Lənkəpanda anadan olub.
1977-1987-ci illərdə 1 saylı Lənkəran şəhər orta mək¬təbin¬də oxuyub.
1987-1992-ci illərdə BDU-nun Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin əyani şöbəsində təh¬sil alıb.
1994-cü ildən BDU-da Optimallaşdırma və idarəetmə kafedrasinda çalışır.
Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
Ali təhsilli, 1992-ci illərdə Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi, BDU
İqtisad elmləri namizədi, 2007, «Qeyri-xətti iqtisadi-ekoloji modelin dinamik xüsusiyyətləri»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1992 - 1993 - cü illərdə 7 saylı Lənkəran şəhər orta mək¬təbin¬də riyaziyyat, informatika müəllimi,
1993-2007, baş laborant, Optimallaşdırma və idarəetmə kafedrası, Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi, BDU,
2007-H\h, müəllim, Optimallaşdırma və idarəetmə kafedrası, Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi, BDU,
Apardığı dərslər: İqtisadi təhlildə optimallaşdırma üsulları, Riyazi proqramlaşdırma və riyazi-iqtisadi təhlil, Optimal iqtisadi artim nəzəriyyəsi. 19 elmi məqalənin və 1 kitabın müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI
İqtisadi-riyazi modelləşdirmə, iqtisadi-ekoloji sistemlər, sinergetik iqtisadiyyat.
BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
1999, Müstəqil Azərbaycan gəncliyi və yeni informasiya texnologiyaları. Elmi praktik konfransının materialları. Bakı
2000, Bakı Dövlət Universiteti 80. Elmi konfransının materialları. Bakı.
2002, Ekologiya və həyat fəaliyyətinin mühafizəsi. IV Beynəlxalq konfransının materialları. Sumqayıt.
2003, Qloballaşdırma prosesində Qafqaz və Orta Asiya. Beynəlxalq konfransın materialları. Bakı.

BEYNƏLXALQ KONFRANSLARDA və SIMPOZIUMLARDA IŞTIRAK
- Azərbaycan Respublikasında təbiəti mühafizəyə çəkilən xərclərin ÜDM-ə təsirinin qiymətləndirilməsi. Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş «Riyaziyyatın tətbiqi problemləri» elmi konfransının materialları, Bakı, 2009, səh.73-78.
- Analyzing economic structure and comparing the resuls of the results of the predicted economic growth based on Linear and Non-linear models.International Conference Applied Mathematics-7, Baia Mare, September 1-4, 2010. pag.11
- Математическое моделирование экологических изменений.АР-нын дювлят мцстягиллийинин бярпасынын ХХ илдюнцмцня щяср олунмуш «Рийазиййатын тятбиги проблемляри» елми конфрансынын материаллары, Бакы, 2011.
- Методы оценки стоимости человеческого капитала.«Рийазиййатын тятбиги проблемляри» елми конфрансынын материаллары, Бакы, 2012, səh.76-78.
- Mодел динамики экологических изменений.Riyaziyyat və informatikanın aktual problemləri.  Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Konfrans. Bakı, 2013, səh.306-307.
- Əmək еhtiyatlarina görə Leontyev modelinin tədqiqi.“Riyaziyyat və İKT-nin tətbiqləri. Yeni tədris texnologiyaları” Beynəlxalq Elmi Konfrans.  Gəncə, 2014, səh. 196-198.
- Экономико-математическая модель ввода перспективных структур углеводородов в условиях неопределенности. II Международной научной конференции «Достижения и проблемы современной науки», г. Санкт-Петербург, 3 ноября 2015 г., стр. 64-66

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1. Оптимизация расходов на экологию в неоклассической модели экономического роста. Мцасир мярщялядя Азярбайъанын сосиал-игтисади инкишафынын ясас мейлляри. АЕА-нын İqtisadiyyat İnstitutunun məqalələr toplusu. IV buraxılış. Bakı, Elm, 1999, səh.333-338.
2. Azərbaycanda ekoloji vəziyyətin insan inkişafına təsirinin qiymətlən-dirilməsi. Bakı Dövlət Universitetinin Xəbərləri, Sosial-siyasi elmlər seriyası №1, 2005, səh.150-155.
3. Dinamik iqtisadi-ekoloji sistemin dayanıqlıq halları. Bakı Dövlət Universitetinin Xəbərləri, Fizika-riyaziyyat elmlər seriyası №4, 2005, səh.65-68.
4. Azərbaycanda regionlar üzrə ekolo-ji vəziyyətin demoqrafik göstəricilə-rə təsirinin qiymətləndirilməsi. Bakı Dövlət Universitetinin Xəbərləri, Sosial-siyasi elmlər seriyası №4, 2005, səh.95-101.
5. Проблема устойчивого развития в эколого- экономических системах. Молодой учёный.  Eжемесячный научный журнал, № 12 (23), Том I, ISSN 2072-0297, 2010, стр.70-73.
6. İqtisadi artım modellərinin müqayisəli təhlili.Əmək və sosial problemlər.Elmi əsərlər toplusu №1(2012),səh.76-80.
7. Ümumi tarazliq modelinin təhlili.Kooperasiya. Elmi-nəzəri jurnal, 2013, № 4, Azərbaycan Kooperasiya Universiteti; Bakı, s. 21-29.
8. Анализ факторов, определяющих эффективность разработки нефтегазовых месторождений.Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление, 2014, № 2(17), стр.64-68.
9. Seçmə statistik müşahidələrinin nəzəri-praktiki məsələləri.Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri. Elmi-analitik və praktiki jurnal, № 19 (99), Bakı, 2015, səh.455-462.

KITABLAR
2003, İqtisadi - ekoloji sistemlərdə xaos prosesinin təhlili.
2010-Optimallaşdırma və idarəetmə kafedrasında bakalavr pilləsi üzrə tədris olunan fənlərin proqramları.Bakı Dövlət Universiteti Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi.Bakı, 2010, 19 səh.
2012-Optimallaşdırma üsullarının iqtisadi məsələlərə tətbiqi. Çaşıoğlu, Бакы, 2012, 245 səh.

Bookmark and Share