www.applmath.az

Home az | ru | en

Əfəndiyeva (Sadıqova) Aytəkin Telman

İqtisad elmləri namizədi, dosent,
Elmi işlər üzrə dekan müavini
İş telefonu: +(994) 12 438 02 40
e-mail: ecology_70@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1970-ci il aprelin 29-da Lənkəpanda anadan olub.
1977-1987-ci illərdə 1 saylı Lənkəran şəhər orta məkətəbində oxuyub.
1987-1992-ci illərdə BDU-nun Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin əyani şöbəsində təhsil alıb.
1994-cü ildən BDU-da Optimallaşdırma və idarəetmə kafedrasinda çalışır.
Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
Ali təhsilli, 1992-ci illərdəTətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi, BDU 
İqtisad elmləri namizədi, 2007, «Qeyri-xəttii qtisadi-ekoloji modelin dinamik  xüsusiyyətləri»
Dosent, 2014
BDU-nun rektorunun 3/730 saylı 05.07.2018-ci il tarixli əmrinə əsasən  5302.01 – “Ekonometriya, iqtisadi statistika” ixtisası  üzrə dövlət büdcəsi hesabına elmlər doktoru proqramı üzrə qiyabi  doktorantı təsdiq edilmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1992 - 1993 - cü illərdə 7 saylı Lənkəran şəhər orta məkətəbində riyaziyyat, informatika müəllimi, 
1993-2007, baş laborant, Optimallaşdırma və idarəetmə kafedrası, Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi, BDU,
2007-2010, müəllim, Optimallaşdırma və idarəetmə kafedrası, Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi, BDU,
2011-2013, baş müəllim, Optimallaşdırma və idarəetmə kafedrası, Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi, BDU,
20013-H/h dosent, Optimallaşdırma və idarəetmə kafedrası, Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi, BDU,
2009-cuildən BDU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən FD.02.016 Dissertasiya Şurasının üzvü, 2017-ci ildən Dissertasiya Şurasının elmi katibidir.
Apardığı dərslər:Diskret optimallaşdırma, Optimallaşdırma üsulları, Riyazi proqramlaşdırma və riyazi-iqtisadi təhlil, İqtisadi təhlilin proqram təminatı, Optimal iqtisadi artim nəzəriyyəsi. 73 elmi məqalənin və 2 kitabın müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI
Optimal iqtisadi artım, iqtisadi-ekoloji sistemlərin modelləşdirilməsi, sinergetik iqtisadiyyat.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
1999, Müstəqil Azərbaycan gəncliyi və yeni informasiya texnologiyaları. Bakı
2000, Bakı Dövlət Universiteti 80. Bakı.
2001, Fifth International Conference of the International Society for Ecological Economics (ISEE) Russian Chapter.Ecological Economic Management and Planning in Regional and Urban Systems.Institute of Control Sciences, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
September 26-29,
2002, Ekologiya və həyat fəaliyyətinin mühafizəsi.IV Beynəlxalq konfransının materialları.Sumqayıt.
2003, QloballaşdırmaprosesindəQafqazvəOrtaAsiya.Beynəlxalqkonfransınmaterialları.Bakı.
2009, Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş «Riyaziyyatın tətbiqi problemləri» elmi konfransı Bakı,
2010, International Conference Applied Mathematics-7, Baia Mare, September 1-4
2010,  Müasir elmin aktual problemləri. Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 87-ci   ildönümünə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfrans. Lənkəran
2015, II Международной научной конференции«Достижения и проблемы современной науки», г. Санкт-Петербург.
2015, IIIМеждународной научной конференции«Наука в современном мире», г. Киев.
2017, IMCOFE’17: International Multidiscciplinary Congress of Eurasia, Ispane, Barcelona.
2017, İMESET’17 (Baku - July 12-14, Bitlis - October 27-29),
2018, IMCOFE’18 (International Multidiscciplinary Congress of Eurasia, Rome- September 03-05) Beynəlxalq konfransların təşkilat komitəsinin üzvü olmuşdur.

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1. Оптимизация расходов на экологию в неоклассической модели экономического роста. Müasir mərhələdə Azərbaycanın sosial iqtisadi inkişafının əsasları. AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu. Məqələlər toplusu, IV buraxılış. Bakı, Elm, 1999, səh.333-338.
2. Azərbaycanda ekoloji vəziyyətin insan inkişafına təsirinin qiymətləndirilməsi. Bakı Dövlət Universitetinin Xəbərləri, Sosial-siyasi elmlər seriyası №1, 2005, səh.150-155.
3. Dinamiki qtisadi-ekoloji sistemin dayanıqlıq halları. Bakı Dövlət Universitetinin Xəbərləri, Fizika-riyaziyyat elmlər seriyası №4, 2005, səh.65-68.
4. Azərbaycanda regionlar üzrə ekoloji vəziyyətin demoqrafik göstəricilərə təsirinin qiymətləndirilməsi. Bakı Dövlət Universitetinin Xəbərləri, Sosial-siyasi elmlər seriyası №4, 2005, səh.95-101.
5. Проблема устойчивого развития в эколого- экономических системах. Молодой учёный.  Eжемесячный научный журнал, № 12 (23), Том I, ISSN 2072-0297, 2010, стр.70-73.
6. İqtisadi artım modellərinin müqayisəli təhlili. Əmək və sosial problemlər. Elmi əsərlər toplusu №1(2012),səh.76-80.
7. Ümumi tarazliq modelinin təhlili.Kooperasiya. Elmi-nəzəri jurnal, 2013, № 4, Azərbaycan Kooperasiya Universiteti; Bakı, s. 21-29
8. Анализ факторов, определяющих эффективность разработки нефтегазовых месторождений. Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление, 2014, № 2(17), стр.64-68.
9. Seçmə statistik müşahidələrinin nəzəri-praktiki məsələləri. Beynəlxal qhüquq və inteqrasiya problemləri. Elmi-analitik və praktiki jurnal, № 19 (99), Bakı, 2015, səh.455-462.
10. Нефтяная стратегия Азербайджана и методы анализа эффективности инвестиционных проектов. Европейский журнал социальных наук.№7(46) том I. Москва,2014,с.475-481.
11. Математическая модель  хаотического поведения в процессах нефтедобычи. Журнал «Бюллетень науки и практики»,  Россия, г. Нижневартовск, 2016. №7 (8). С.54-58.
12. Синергетическое моделирование в разработке нефтяных месторождений. Журнал «Вестник ВГУ, Серия: Экономика и управление»  Россия, г. Воронеж, 2017. №1, С.124-130


KITABLAR
2003, İqtisadi - ekoloji sistemlərdə xaos prosesinin təhlili.
2010-Optimallaşdırma və idarəetmə kafedrasında bakalavr pilləsi üzrə tədris olunan fənlərin proqramları.Bakı Dövlət Universiteti Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi.Bakı, 2010, 2017.
2012-Optimallaşdırma üsullarının iqtisadi məsələlərə tətbiqi. Çaşıoğlu, Bakı, 2012, 245 səh.

Bookmark and Share