www.applmath.az

Home az | ru | en

Əsədova Ofelya

Fizika riyaziyyat elmləri namizədi, dosent
İş telefonu: 510-32-42

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
28 fevral 1946-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Göyçay rayonunda anadan olmuşam, 1952-1962-ci illərdə Göyçay Şəhər 1 №li məktəbdə oxumuşam və məktəbi qızıl medalla bitirmişəm. 1962-1967-ci illərdə ADU-nun Mexanika riyaziyyat fakültəsində təhsil almışam və onu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişəm.
Ailəliyəm, iki övladım var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1967-ci ildə ADU (indiki BDU) -nun Mexanika riyaziyyat fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişəm.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
BDU, Riyazi-fizika tənlikləri kafedrasında 1967-ci il sentyabrın 1-dən bu günə qədər işləyir
28 elmi məqalənin və 2 metodik vəsaitin müəllifiyəm

TƏDQIQAT SAHƏSI
“Parabolik tip tənlik üçün qoyulmuş qarışıq məsələlərin həllinin analitik ifadələri”.

BEYNƏLXALQ KONFRANSLARDA və SIMPOZIUMLARDA IŞTIRAK 
-
Sərhəd şərtlərində kompleks parametrin dərəcələrini saxlayan məsələnin həlli Türk ölkələrinin Riyaziyyat cəmiyyətlərinin III Beynəlxalq Konqresi. Alma-Ata,    30 iyun-4 iyul  2009,səh.172.
- Mixed Problems for systems of First order PDE, International Conference Applied Mathematics (ICAM7), 01-04  september 2010,  Nort University of Baia-Mare, Romania http://icam. ubm.ro
- Inverstigation of boundare problem for the 4-th order equation Bilkent University, Ankara, Turkey 22-24 August 2011. (dos.Əliyev N.Ə. ilə birlikdə), səh. 32-33.
- Solution  of mixed  problem includinq a first order three dimensional P.D.E. üith  nonlocal  and clobal boundare conditionst.(N.Ə.Əliyevlə birlikdə) Proc.of the 9th seminar  on differensial equations and dynamical sistems, Tabriz, İran July 11-13,2012.
- Birinci tərtib xüsusi  törəməli tənliklər sistemi  üçün qoyulmuş  qarışıq məsələnin həlli. Heydər Əliyevin anadan olmasənın 90 illik yubileyinə həsr  olunmuş “Riyaziyyat və informatikanın aktual problemləri” Bakı,Beynəlxalq kon-ın  tezisləri. May, 2013, 29-31s. (N. Əliyev ilə birlikdə)
- Об одной задаче , содержащей  в граничных условиях степени комплексного параметра// Актуальные проблемы математики и механики.  Материалы  международной конференции , посвященной 55-летию Института математики и механики, Баку, 2014, 59-60 .(Abbasova  ilə birgə)
- Application of the contour integral method to the solution of the problem for parabolic equation. The 5th International Conference on Control and optimization with industrial applications BOOK of ABSTRACTS 27-29 august 2015, p. 290-293, Baku, Azerbaijan

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1. Elm və təhsildə informasiya-komunikasiya texnologiyalarının tətbiqi, Beynəlxalq Konfrans.Bakı, 16-17 sentyabr 2004.
2. 37-th.annual Iranian mathematics conferens, 2-5 september, Iran,Tebriz,2006.
3. Prof.V.A.İskəndərovun 70 illik yubileuinə həsr olunmuş XII BK tezisləri,Bakı 2006,səh.40
4. Tezisı konfr.posv.90-let. Öbileö akad.M.L.Rasulova,Baku,2006.
5. 06-331.www.ma.utexas.edu/mp-arc. The University of TEXAS. Math. Physics Preprint Azxiv
6. Ə.Hüseynovun 100-illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans, Bakı, 2007
7. Mat.konf.Kavkaz. un—t,2007
8.A.Hacıyevin 70-illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfrans,Bakı,2007
9. Altıncı tərtib zəif parabolik tipə mənsub tənlik üçün qoyulmuş bir məsələnin həllinə kontur inteqralı üsulunun tətbiqi. Riyaziyyat,informatika və iqtisadiyyatin müasir problemləri  mövzusunda keçirilən Respublika konfransının  materialları. Bakı, 24 noyabr 2010 səh.19-24.
10. Исследование решения одной смешанной задачи  для системы дифференциальных уравнений с частными производными. Материалы МК математические теории, проблемы их применения и обучения,23-25 сентября 2011. Гянджа, стр.26-31.
11. Применение метода контурного интеграла к решению задачи Коши  для уравнения колебания стержня, Journal  of Contemporary Applied Mathematics v.2. №1,2012 July page 3-7.
12. Solution of Mixed problem includinq a First Order Tree dimensional P.D.E. with Nonlocal and Qlobal boundary Conditions. Fttp:www.frpub.orq. Mathemarics and  STATISBICS VOL 1(№ 3), 2013.
DOİ: 10.13189/ms. 2013.010301,səh. 93-101.
13. Verilmiş materialda istilik paylanmasının və diffuziya prosesinin riyazi modelinin tədqiqi. \\ Riyaziyyat və İKT-nin tətbiq sahələri. Yeni tədris texnologiyaları. Beynəlxalq konfrans, Gəncə, 2014, 93-96.
14. Application of the contour integral method to the solution of the problem for an equation belonging to standard classification. AMEA XXXV No 1, Baku-2015, p. 10-15

Bookmark and Share