www.applmath.az

Home az | ru | en

Süleymanov Nizami Soyfat oğlu

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent
Tel: 012 538-25-18

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT
1953-cü ildə Marneuli rayonunda müəllim ailəsində anadan olmuşam. 1970-ci ildə orta məktəbi qızıl medalla bitirib, həmin il Bakı Dövlət Universitetinə daxil olmuşam. 1975-1977-ci ildə Elektron Sənayesi Nazirliyində mühəndis-proqramçı vəzifəsində çalışmışam. Ailəliyəm, iki övladım var.

TƏHSIL VƏ ELMI DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADI
1975-ci ildə Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsini bitirmişəm. “Ümumi qeyri-lokal sərhəd şərtli Steklov tipli məsələlərin araşdırılması” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını 1991-ci ildə müdafiə etmişəm.
Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1978-ci ildən hal hazıra kimi  BDU-da, “İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma” kafedrasında çalışıram.

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

İnformatika, alqoritmik dillər, informasiya sistemləri və verilənlər bazası, proqramlaşdırma dilləri
40 elmi və metodik işin müəllifiyəm. 

TƏDQİQAT SAHƏSİ
Sərhəd şərtində parametri olan məsələlərin ədədi üsulla həll edilməsi alqoritmləri.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAK
Riyaziyyat və mexanika üzrə XIII Beynəlxalq konfrans, Bakı 2007, “Riyaziyyat, mexanika və informatikanın müasir problemləri” Beynəlxalq simpozium, Naxçıvan 2007.

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏR
1. Obyekt yonümlü proqramlaşdırmanın əsas prinsipləri və qaydaları. BDU-nun nəşriyyatı 2004, 28 s. 
2. Delphi-də çoxaxınlı rejimdə sərhəd şərtinə parametr daxil olan bəzi məsələlərin tədqiqi. BDU, 2006.
3. Sərhəd şərtində parametri olan məsələlərin tətbiqi proqramlar paketinin hazırlanması. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 85 –ci il dönümünə həsr olunmuş “Riyaziyyat, informatika və iqtisadiyyatın müasir problemləri”. Bakı 2008.
4. Исследование решений задач с параметором в краевых условиях в ограниченной области,Astronomiya,fizika və riyaziyyat üzrə Beynalxalq konfrans,Naxiçivan 2009,s.78
5. «Об одном приблеженным методе задач типа Стеклова». БДУ-нун 90 иллик йубилейиня щяср олунмуш «Рийазиййат, информатика вя игтисадиййатын мцасир проблемляри» республика елми КОНФРАНСЫНЫН материаллары, Бакы – 2009, с.64-65.
6. Об одной нелокальной задаче на трехмерной ограниченной области // Akad. F.Q.Maqsudovun 80-illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq KONFRANS, AMEA-nın riyaziyyat və mexanika institutu, Bakı, 2010, s. 313-314.
7. Об одной критерии влагообеспеченности посевов при управлении режимом орошения // Riyaziyyat, informatika və iqtisadiyyatın müasir problemləri elmi KONFRANSI, Bakı, 2010, s. 30-33.
8. Нелокальные задачи со спектральным параметром в краевых условиях // Riyaziyyat, informatika və iqtisadiyyatın müasir problemləri  respublika elmi konfransı, Bakı, 2010, s. 193-199.9. 
9. İnformasiya  texnologiyaları  və  gömrük  işinin  təşkili.”e-Gömrük  xidmətləri.Gələcəyə  baxış”  3-cü Beynəlxalq elmi-praktiki  KONFRANSIN  materialları, Bakı  2011
10. О модификации метода Ритца причисленном решении задач с параметром в краевых условиях //Sumqayıt Dövlət Universiteti, Respublika Elmi-Praktiki KONFRANS, Sumqayıt şəhəri, 27 noyabr 2012-ci il, səh. 18-20.
11. Построение прикладных моделей на основе компьютерных экспериментов //Sumqayıt Dövlət Universiteti, Respublika Elmi-Praktiki KONFRANS, Sumqayıt şəh., 27 noyabr 2012-ci il, səh. 26-27.|
12. Məktəb informatikasında riyazi model anlayışının verilməsi // Elmi KONFRANSIN materialları, Bakı, 2012-ci il, səh. 208-209.
13. Численные методы решения задач с параметром в краевых условиях//Западный университет научный вестник №2-Баку-2013-с.107-108.
14. Məktəb obyekt anlayişına sistemli yanaşma//Qərb Universiteti,Elmi xəbər №2,Bakı-2013,s.109-111.
15. Sərhəd şərtində spektral parametr olan məsələlərin analitik həllini tapmaq üçün tətbiqi program paketinin tərtib edilməsi// Qərb Universiteti,Elmi xəbər №2,Bakı-2013,s.84.
16. Об одном приближенном методе задач типа Стеклова, параллельных процессов на основе маштабируемой модели вычислений //Mexanikanın klassik problemləri, Respublika Elmi KONFRANSININ materialları, Bakı, 2014, səh.309-311.
17. Azərbaycanin Ümummolli lideri Heydar Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş “Ritazittatın tətbiqi probləmləri” Respublika elmi KONFRANSI,Об одном приближенном методе задач  типа  Стеклова,Bakı-2015,s.71-72,təzis
18. Professor Y.C.Məmmədovun anadan olmasının 80-ci ildönümünə həsr olunmuş  Respublika elmi KONFRANSI,Sərhəd şərtində parametr olan qeyri-lokal məsələlərin tədqiqi,Bakı-2015,tezis
19. Qərb Universiteti,İnformasiya texnoloqiyalarının tədrisə tətbiqi Respublika elmi KONFRANSI,Dəlphi-də çoxaxınlı rejimdə Steklov tipli məsələrin tədqiqi, Bakı-2015təzis
20. Qərb Universiteti,İnformasiya texnoloqiyalarının tədrisə tətbiqi Respublika elmi konfransı,Bitki örtüyü və havanın temperaturlar fərqi rütubət kriteriyası kimi, Bakı-2015təzis
21. Qərb Universiteti,İnformasiya texnoloqiyalarının tədrisə tətbiqi Respublika elmi konfransı,Mücərrəd strukturlara obyektyönümlü proqramlaşdırma vasitələrinin tətbiqi, Bakı-2015,təzis
22. Mücərrəd dinamik strukturlar və şablon siniflər, tezis,Ə.Şamil oqlu Həibzadənin anadan olmasının  100-cü ildönümünə  həsr  olunmuş  Respublika elmi konfransı,Bakı,2016,s.9-10
23. ”Kompüter elmlərinin tarixi və metodologiyası”,2017,Bakı,175 s.

KITABLAR və PROQRAMLAR

1. İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma kafedrasının fənn proqramları //Kompüter elmləri ixtisası üzrə. – Bakı. – BDU. – 2013. 45s.
2. İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma kafedrasının fənn proqramları //İnformatika müəllimliyi ixtisası üzrə. – Bakı. – BDU. – 2013. - 24s.
3. Программы по кафедре Информационные технологии и программирования //Специальность Компьютерные науки. – Баку. – БГУ. – 2013. – 45с.
4. Программы по кафедре Информационные технологии и программирования //Специальность Преподаватель информатики. – Баку. – БГУ. – 2013. – 24с.

Bookmark and Share