www.applmath.az

Home az | ru | en

Sosial-iqtisadi proseslərin modelləşdirilməsi

Fənnin məqsədi -sosial-iqtisadi proseslərin modelləşdirilməsi istiqamətində tətbiq edilən metodların öyrənilməsidir, həmin proseslərin daha dolğun dərk edilməsi üçün bu vacib mərhələdir və bu modellər vasitəsilə prosesin dinamikada inkişafı qiymətləndirilə bilər. Xüsusi diqqət korrelyasiya-reqresiya modellərinə verilməlidir. Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatının riyazi-iqtisadi modelləşdirməsinin nəzəri-metodoloji əsasları diqqətlə təhlil edilməlidir.

Fənnin qiymətləndirmə metodu-yazılı,test,şifahi  ola bilər.

Bookmark and Share