www.applmath.az

Home az | ru | en

Tahirov Mahir

Vəzifə: müəllim
İş telefonu: +(994) 12 539-11-69
e-mail: tahirovmahir@mail.ru


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
15 sentyabr 1944-cü ildə Ağstafa şəhərində anadan olub.
1951-1961 ci illərdə Gəncə şəhəri 20 saylı orta məktəbdə və Şəmkir rayonunda orta təhsil almışdır.
1961-1966-cı illərdə BDU-nun Mexanika riyaziyyat fakültəsində təhsil almışdır.
1970-ci ildə BDU-nun qiyabi aspiranturasına qəbul olunmuşdur. Həmin ildən BDU-da saat hesabı ilə işləmiş, 1982-ci ildən isə tam ştatda müəllim vəzifəsinə qəbul edilmişdir.


ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1977-ci ildən Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, alimlik dərəcəsini Kiyev Dövlət Universitetində almışdır.
1988-ci ildən Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetində 4 aylıq təkmilləşmə kursu keçmiş və kursu əla qiymətlə bitirmişdir.
Hal-hazırda BDU-da dosent vəzifəsində işləyir.
Milliyyətcə Azərbaycanlıdır. Ailəlidir.
5 övladı, 9 nəvəsi var.
1994-cü ildən BDU-nun "Ehtimal nəzəriyyəsi və Riyazi statistika" kafedrasının dosentidir.
1997-ci ildə doktorluq dissertasiyasını ilkin müdafiə etmiş və dissertasiyanı Ali Attestasiya Komissiyasına təqdim etmişdir.( Lakin dissertasiyaya dair texniki qüsurlar əsas götürülərək geri qaytarılmışdır).


ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1996-cı ildə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsini "Hesablayıcı-riyaziyyatçı" ixtisası üzrə bitirmiş və Ali və orta ixtisas Təhsil Nazirliyinin təyinatı ilə Bakı Sovet Ticarəti Texnikumuna müəllim göndərilmişdir.
Həmin ildən 1982-ci ilə qədər həmin texnikumda tam ştatda müəllim işləmişdir. 1982-ci ildə müsabiqə yolu ilə BDU-nun "Funksional analiz" kafedrasına assistent vəzifəsinə seçilmişdir.
1987-ci ildə həmin kafedrada baş müəllim vəzifəsinə seçilmişdir.
1994-cü ildə həmin kafedrada dosent vəzifəsinə seçilmişdir.
1996-97-ci illərdə Təhsil Nazitliyinin "Analiz və proqnoz" şöbəsinin müdiri vəzifəsində işləmişdir.
2001-ci ildən Ulu öndərimiz, tarixi şəxsiyyət Heydər Əliyevin 13 iyun 2000-ci il tarixli 349 saylı fərmanına əsasən Təhsil Nazirliyi nəzdində yaradılmış Təhsil Texnologiyaları Mərkəzinin direktoru vəzifəsində işləyir.

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

Ehtimal nəzəriyyəsi və statistikanın elementləri, Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika, Stoxastik modellər, Kütləvi xidmət nəzəriyyəsi


TƏDQİQAT SAHƏSI
Mürəkkəb sistemlərin modelləşdirilməsi.
Riyazi linqvistika.


BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
1. Kütləvi xidmət sistemlərinə həsr olunmuş ümumrespublika seminarı.Bakı 1976.
2. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistikaya dair Beynəlxalq konfrans. Riqa 1980.
3. Tətbiqi riyaziyyata dair Beynəlxalq seminar. BDU, Bakı 2002.
4. BDU. Mexanika riyaziyyat fakültəsi. Elmi konfransın materialları, 2009
5. IV congress of Turkish world mathematical society, 2011
6. Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans”, 2013
7. BDU-nun 95 illiyinə həsr olunmuş Elmi konfransın materialları, 2014
8.
Görkəmli alim Yəhya Məmmədovun 85 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları jurnalı, səh 150-153, 2015
9.
Görkəmli alim Yəhya Məmmədovun 85 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları jurnalı, səh 150-153, 2015
10.
Görkəmli alim Yəhya Məmmədovun 85 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları jurnalı , səh 318-322, 2015
11.
Əməkdar elm xadimi, professor Əmir Şamil oğlu Həbibzadənin anadan olmasının 100-cü il dönümünə həsr olunmuş  “Funksional analiz və onun tətbiqləri” adlı respublika elmi konfransının materialları, Bakı 2016, səh. 49-50
12.
Ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş “ Çağdaş dövr və təhsil” mövzusunda IX Ümumrespublika elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 2017, səh.101-109
13. Əməkdar elm xadimi, prafessor Əmil Şamil oğlu Həbibzadənin anadan olmasının 100-cü ildönümünə həsr olunmuş “Funksional analiz və onun tətbiqləri” adli respublika elmi konfrasının materialları, Bakı, 2017, səh.46-49

ÇAP OLUNMUŞ  ƏSƏRLƏRİ

1. Таиров М.Ф., Послайко Н. Система М/М/I. РЖ ВИНИТИ "Математика", 11,1976, N 360/76.
2. Таиров М.Ф., Шахбазов А.А. Об одном к
лассе систем обслуживания с локальными характеристиками зависящими от времени. Ученые записки МВ ССО Азерб. ССР, N 6, 1976.
3. Таиров М.Ф. Распределение периода занятности Марковской системы обслуживания с переменными параметрами. Ученые записки МВ ССО Азерб. ССР, N 1, 1977.
4. Таиров М.Ф., Шахбазов А.А. марковский модель обслуживания с ограниченным входом и неординарным обслуживанием в переменном режиме. Теория массового обслуживания.: Труды всесоюзной школы-семинара. Москва, 1981.
5. Таиров М.Ф. Распределение максимума неординарного пуассоновского процесса ограниченными отрицательными скачками. Изв. АН Азерб. ССР, сер. Физ.-мат. Н. N4, 1981.
6. Таиров М.Ф., Исмайлова Н.А. О распределении максимума длины очереди и родственных ему некоторых функционалов в системе обслуживания с переменными параметрами. Сб. Статей АГУ. Приближение обобщенными аналитическими и сферическими функциями. Баку, 1983.
7. Таиров М.Ф., Исмайлова Н.А. О распределении одного функционала от траектории процесса обслуживания с переменными интенсивностями перехода. Сб. научных трудов АГУ. Линейные операторы и их применение, 1984.
8. Таиров М.Ф. Устойчивость квазиэргодических характеристик марковских систем. Материалы докладов научной конференции, посвященной итогам научно-исслед. Работ за 1984 г. АГУ, 1985.
9. Таиров М.Ф. О гармоническом анализе и линейном преобразовании случайных процессов сингулярного оператора Гильберта. Сб. научных трудов АГУ. Функциональный анализ и ее применение. Баку, 1986.
10. Таиров М.Ф. Теория вероятностей и математическая статистика. Республиканский междуведомственный науч. Сбор. Киев 1987. N 36.
11. Таиров М.Ф. Дробные степени иволютивных операторов. Механика деформируемого твердого тела. Сб. научных трудов АГУ. Баку 1988.
12. Таиров М.Ф. Структурная и спектральная характеристики композиции сингулярного оператора Гильберта и оператора импульса. Сб. научных трудов АГУ. Линейные операторы и их применение. Баку. 1989.
13. Таиров М.Ф. Стохастические процессы содержащиеся в явлениях описываемых сингулярно - интегро-дифференциальными уравнениями. Изв. БГУ N 2, 1992.
14. Tahirov M.F. Kütləvi xidmət sistemləri nəzəriyyəsinin əsasları. Monoqrafiya. "Çaşıoğlu" firması, 1996,126 s.
15. Таиров М.Ф., Таиров Р.М. Дисперсионные соотношения для переменных интенсивностей СМО. Тезисы научной конференции посвященной 75-летию БГУ им. М.Э.Расулзаде. Баку 1994 г.
16. Таиров М.Ф. Представление решений сингулярно-интегральных уравнений дробного порядка плотностью устойчивых распределений. Материалы научной конференции посвященной 80-летнему юбилею проф Габиб-заде Ф.Ш. изд. БГУ. 1996 г.
17. Таиров М.Ф. Анализ марковских систем обслуживания с переменными параметрами. Монография. Изд. АГПУ, 1997 С.117.
18. Tahirov M.F. Nəbiyev A.A. Təhsil sistemi vahid informasiya məkanının stoxastik təhlili. Gənc alim və aspirantların elmi konfransının məcmuəsi. Bakı 1997. AzDNA mətbəəsi.
19. Таиров М.Ф. Об одном классе диффузионных процессов, связанных с сингулярно-интегро- дифференциальными уравнениями. Тезисы научной конференции, посвященной 70-летию проф. Я.Дж.Мамедова. Баку 2001. с 137.
20. Tahirov M.F. Savad təlimi prosesinin neqentropiya prinsipi əsasında optimal təşkili və icrası. Müstəqil elmi-kütləvi qəzet. №22-23 (25-26)8-21 may 2003-cü il.
21. Tahirov M.F. İnformasiya mübadilə sürətinin artırılması təlimin məhvinə doğru yaradılmış təzahürdür. Müstəqil elmi-kütləvi qəzet. №41-42. 8-21 noyabr 2004-cü il.
22. Tahirov M.F. Neqentropiya prinsipi və psixofiziki şkalanın qurulmasının stoxastik əsasları. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu. Elmi Əsərlər jurnalı-2004 №1. s .190 -200.
23. Tahirov M.F. Mərkəzi sinir sistemində mürəkkəb stoxastik neyron şəbəkələri və belə şəbəkələrin fəaliyyətlərinə müvafiq psixi təzahürlərin elmi metodiki prinsipləri. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu. Elmi Əsərlər jurnalı-2005 №1. s 193-205.
24. Tahirov M.F. Sinir sistemində mövcud qeyri-müəyyənliklərlə şərtləşən psixi təzahürlərin modelləşdirilməsi. Diofant tipli tənliklər. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu. Elmi Əsərlər jurnalı-2005 №1.s 255-261.
25. Tahirov M.F. Sinir impulsunun dinamikası, sinir sistemində unikursal trayektoriyalar. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu. Elmi Əsərlər jurnalı-2006 №1. s.210-217.
26. Tahirov M.F. Psixi fəaliyyətin maddələr və enerji mübadiləsi ilə şərtləşməsi. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu. Elmi Əsərlər jurnalı-2006 №1. S 233-239.
27. Tahirov M.F. Sinir impulsunun müsbət əks rabitə təmin edilməyən requlyar sinir hüceyrələri şəbəkəsi üzrə keçə biləcəyi ən uzun-kritik yolun tapılması. Əməkdar elm xadimi, akademik Əşrəf Hüseynovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın tezisləri. Bakı-2007. s 145-147.
28. Tahirov M.F. Sinir impulsunun müsbət əks rabitə təmin edilməyən requlyar şəbəkə üzrə ən uzun-kritik yolu fəth etməsi üçün zəruri enerji miqdarının tapılması. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu. Elmi Əsərlər jurnalı-2007 №4. s.204-209.
29. Tahirov M.F. "Linqvistik vahidlərin doğrulma prosesini xarakterizə edən statistik strukturların stoxastik modelləşdirilməsi". Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu. Elmi Əsərlər jurnalı-2007 №4. s-265-276.
30. Tahirov M.F.,İki fərqli dil ailəsinə mənsub sözformların orta uzunluqlarının uzlaşan olmalarına dair hipotezlər. Azərbaycanın Ümummilli lideri Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları. Bakı-2008. s.106.
31. Tahirov M.F., Azərbaycan dilində stoxastik təbiətli fonetik hadisələr. Qipotaksis və ya Markov tipli asılılıq (zəncir). Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstiututu. Elmi əsərlər jurnalı. 2008-ci il №4.
32. Tahirov M.F. İnsan orqanizmi enerji potensialının stoxastik toplanma və paylanma qanunları. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstiututu. Elmi əsərlər jurnalı. 2008-ci il №4.
33.
Real gerçəklikdə mövcud olan ilə psixi olanın dualizmi- Təhsil problemləri İnstitutu. Elmi Əsərlər Jurnalı N 3-4.s.33-38, 2009
34. Məktəb yaşlı fiziki qüsurlu uşaqların distant təhsili. Fasiləsiz pedaqoji təhsildə electron tılim texnologiyalarının tətbiqi- ADPU və d. fasiləsiz pedoqoji təhsildə electron təlim texnologiyalarının tətbiqi.Respublika Elmi-Metodik konfransın materialları. S.95-101, 2011
35. Ədəbi dil ilə dialektlərarası qeyri-səlist sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi-Azərbaycan Dövlət pedoqoji Universiteti. T
əhsildə İKT. Elmimetodik jurnal, s.45-48, 2012
36. Переходные явления приводящие изменению доминирующих фазовых состаяний нервных клеток-Известия Педагогического Университета,
N2, s.331-337, 2013

Bookmark and Share