www.applmath.az

Home az | ru | en

Tağıyev Rafiq Qələndər oğlu

Riyaziyyat elmləri doktoru, professor                                                            
İş telefonu: +(994) 12 538 02 40
e-mail: r.tagiyev@list.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1953-cü il iyunun 29-da Qazax rayonunun Köçəsgər kəndində anadan olub. 
Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
Ali,  riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1975-1978, "Hesablama mərkəzi", BDU,
1978-1981, BDU-nun Tətbiqi riyaziyyat kafedrasının aspirantı,
1981-2001, BDU-nun Tətbiqi riyaziyyat, Optimallaşdırma və AİS, Optimallaşdırma və idarəetmə kafedralarında asisstent, baş müəllim, dosent,
2001-2003, Sumqayıt Dövlət Universitetində “Ali riyaziyyat” kafedrasının müdiri,
2005-2013,  Optimallaşdırma və idarəetmə kafedrasında dosent,
2013-2016, Optimallaşdırma və idarəetmə kafedrasında professor əvəzi,
2016- h/h, Optimallaşdırma və idarəetmə kafedrasının müdiri.

Tədris etdiyi fənlər:
Optimallaşdırma üsulları, Optimallaşdırma və idarəetmənin riyazi əsasları, Funksional fəzalarda optimal idarəetmə məsələləri və onların tətbiqləri, İdentifikasiya nəzəriyyəsi, Paylanmış parametrli optimal idarəetmə prosesləri.  

TƏDQİQAT SAHƏSİ VƏ ELMİ ƏSƏRLƏRİ
Paylanmış parametrli sistemlər üçün optimal idarəetmə nəzəriyyəsi. 102 elmi məqalənin, 1 monoqrafiyanın, 1 dərsliyin, 2 dərs vəsaitinin və 1 tərcümənin müəllifidir.


BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
1. AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu. XIII Beynəlxalq konfrans. Bakı 2007.
2. The 2-nd International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications. June, 2-4, Baku, 2008
3. Международный Российский-Абхазский симпозиум «Уравнения смешанного типа и родственные проблемы анализа и информатики» Нальчик-Эльбрус 17-22 мая 2009 г.
4. Международный Российский- Болгарский симпозиум «Уравнения сметанного типа и родственные проблемы анализа и информатики». Нальчик- Хабез, 25-30 июня 2010.
5. 4-я Международная конференция 90-лет Л.Д.Кудрявцеву. Москва, РУДН, 25-29 марта 2013.
6. XVI international Conference. Dynamical system molleing and stability investigation. Modelling and Stability. Kiev. Ukraine. May 29-31, 2013.
7. The  international conference “Inverse Problems: Modelling and Simulation” (IPMS- 2014), Fethiye, Turkey, May 26-31, 2014.
8. The 5th International Conference on Control And Optimization With Industrial Applications. Baku, 27-29 August 2015.
9. Второй международной молодежный симпозиум «Современные проблемы математики. Методы, модели, приложения». 17-20 нойабря 2015г., Воронеж.
10.  Задача оптимального управления в коэффициентах для уравнения гиперболического типа. Материалы Международного Российско-  Болгарского симпозиума «Уравнения сметанного типа и родственные проблемы анализа и информатики». Россия, г. Нальчик- а. Хабез, 25-30 июня 2010, с. 227-228.
11. Оптимальное  управление  коэффициентами линейного параболического уравнения. Материалы международного симпозиума «Устойчивое развитие: проблемы, концепции, модели», посвященного 20-летию КБНЦ РАН, Том II, г.Нальчик, 28 июня-3июдя, 2013г. с.191-193
12.  Variational method of solving the problem of identification of the coefficients of quasilinear parabolic equation. The  international conference “Inverse Problems: Modelling and Simulation” (IPMS- 2014), Fethiye, Turkey? May 26-31,2014. p.31
13. Optimal Control Problems With Controls in Coefficients of Quasilinear Elliptic Equation. The 5th International Conference on Control And Optimization With Industrial Applications. Baku, 27-29 August 2015 Book of Abstracts, pp.108-111

ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN  BİR QİSMİ
1. Задачи оптимизации с управлениями в коэффициентах параболического уравнения. Дифференциальные уравнения, 1983, №8, т.19, стр.1324-1334.
2. Сходимость разностных аппроксимаций и регуляризация задачи оптимального управления для линейного обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка. Журнал вычислительной математики и математической физики, 1988, т.28, №5, Стр. 799-780.
3. Об оценке скорости сходимости разностных аппроксимаций и регуляризации задачи оптимального управления для дифференциального уравнения второго порядка. Дифференциальные уравнения, 1989, т. 25, № 9, стр. 42-45.
4. Об оценке скорости сходимости методы прямых и регуляризации в задаче оптимального управления коэффициентами гиперболического уравнения. Журнал вычислит. Математики и математической физики т.33, №2, 1993, стр. 189-194.
5. On optimal control for processes described by кvazilinear elliptic equations. Trans. of NAS of Azerbaijan, iss.math.,mech.,2005,v.XXV, №1, pp.217-228.
6. The problems of optimal control by the coefficients of a parabolic equation. Trans. of Academy of Scien. of Azerbaijan, Ser. of phys.-techn. and mathem. Sciences, Vol XXVII, №-1, 2007,pp.135-146.
7.Оптимальное управление коэффициентами в параболических системах, Дифференц. уравнения, т.45. №10,  2009, стр.1492-1501.
8. Оптимальное управление  коэффициентами квазилинейного параболического уравнения, Российская АН, Автоматика и телемеханика. №11, 2009, стр.55-69.
9. Оптимальное управление коэффициентами квазилинейного эллиптического уравнения, Автоматика и телемеханика. Российская Академия Наук. 2010. №9, стр.19-32.
10. Об оптимальном управлении коэффициентами эллиптического уравнения, Дифференциальные уравнения. июнь 2011, том 47, №6, стр. 871-879.
11. Об оптимальном управлении коэффициентами гиперболического уравнения, Автоматика и телемеханика. Российская Академия Наук. 2012. №7, стр.40-54.
12. Задача оптимального управлении для квазилинейного параболического уравнения с управлениями в  коэффициентах и с фазовыми ограничениями, Дифференцальные уравнения. 2013. Том.49, №3, стр. 380-392.
13. Optimal control problem with controls in coefficients of quasilinear elliptic equation, Euroasian Journal Mathematics and Computer applications. V.1, issue 2, 2013, p. 21-39.
14. Задача оптимизации коэффициентами уравнений математической физики, Lambert Academic Publishing. Germany. 2013 (monoqrafiya), 281 p.
15. The  Optimal Problem for the Coefficients of a Parabolic Equation under Phase Constraints, Automation and Remote Control, 2015,vol.76,№8, p.1347-1360.
16. Оптимальное управление коэффициентами в параболических системах. Дифференц. уравнения, т.45. №10,  2009 с.1492-1501
17. Оптимальное управление коэффициентами квазилинейного эллиптического уравнения. Автоматика и телемеханика. Российская Академия Наук. 2010. №9 с.19-32.
18. Об оптимальном управлении коэффициентами эллиптического уравнения. Дифференциальные уравнения. МАИК «НАУКА/ИНТЕРПЕРИОДИКА», г.Минск, июнь 2011, том 47, №6, 871-879
19. Задача оптимального управления коэффициентами параболического уравнения. Lənkəran Dövlət Universitetinin Elmi xəbərləri, Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası, 2012, səh.5-15.
20. Задача оптимального управлении для квазилинейного параболического уравнения с управлениями в  коэффициентах и с фазовыми ограничениями. Дифференцальые уравнения. 2013. Том.49, №3, с.380-382
21. A problem of optimal control of coefficients of a parabolic equation with optimization along the boundary of the domain. Transact. of  NAS of Azerbaijan, ser. of phys.- techn. and mathem. sci. 2014. V.XXXIV,№1, p. 157-165 .
22. The  Optimal Problem for the Coefficients of a Parabolic Equation under Phase Constraints. Automation and Remote Control,2015,vol.76,№8, pp.1347-1360
23. Об одной задаче оптимального управления для уравнения теплопроводности с интегральным граничным условием. Вестн. Сам. гос. техн. ун-та. Сер. Физ.-мат. науки, 20, № 1, 2016, Стр.54–64
24. Задача оптимального управления для квазилинейного эллиптического уравнения с управлениями в коэффициентах. Дифференциальные уравнения, 2017, Т. 53, № 8,  Стр: 1110-1120
25. Оптимальное управление коэффициентами квазилинейного параболического уравнения с функционалом цели по границе области. Дифференциальные уравнения, 2017, Т. 53, № 1, Стр: 124-134
26. Коэффициентная обратная задача типа управления для эллиптического уравнения с дополнительным интегральным условием. Вестник Томского Государственного Университета, Математика и механика, 2017, №48, стр.17-29.
27. Об оптимизационной постановке коэффициентной  обратной задачи для параболического уравнения  с дополнительным интегральным условием. Вестник Томского Государственного Университета, Математика и механика, 2017, №45, стр.49-59.
28. Вариационный метод решения коэффициентной обратной задачи для эллиптического уравнения. Вестник Южно-Уральского университета» серия «МатематикаМеханикаФизика. 2018, Том 10, № 1, стр.12-20


KİTABLAR

1993, 2002, Optimallaşdırma üsulları dərsliyi,
2013, İdarəetmə sistemləri dərs vəsaiti
2013, Задача оптимизации коэффициентами уравнений математической физики. Lambert Academic Publishing. Germany.. 2013 (monoqrafiya). 281 p
2016, Optimallaşdirma üsullari məsələ və misallarla. Bakı-2016 (dərs vəsaiti)

Bookmark and Share