www.applmath.az

Home az | ru | en

Tətbiqi iqtisadiyyatın elementləri

Fənnin əsas məqsədi— Müasir bazar mexanizminin tənzimlənməsinin ümumi qanunauyğunluqlarının təhlili, bazar iqtisadiyyatı şəraitində dövlətin rolu nəzərə alinmaqla makroiqtisadiyyatda tarazlıq və qeyri stabillik problemlərini analiz etməkdir.

Fənnin qiymətləndirmə metodu-yazılı,test,şifahi  ola bilər.

Bookmark and Share