www.applmath.az

Home az | ru | en

Tətbiqi riyaziyyat kafedrası

Kafedranın tarixi:
"Tətbiqi riyaziyyat" kafedrası 1972-ci ildə Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin göstərişi ilə və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi kollegiyasının qərarı ilə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti) mexanika-riyaziyyat fakültəsinin bazasında yaradılmışdır. Kafedranın ilk əməkdaşları Azərbaycan Elmlər Akademiyasının (indiki Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası) həqiqi üzvü, f.r.e.d., professor M.G.Qasımov, dosent M.A.Vəliyev, baş müəllim S.R.İbrahimov və assistent K.S.Məmmədov, maddi texniki bazası isə hesablama laboratoriyası və SM-4 elektron hesablama maşınından ibarət olmuşdur.
1972-2008-ci illərdə kafedraya AMEA-nın həqiqi üzvü, f.r.e.d., professor M.G.Qasımov rəhbərlik edmişdir. Hal-hazırda kafedrada 2 professor, 7 dosent, 2 müəllim, 2 baş laborant çalışır.

Müəllimlər:

 1. F.r.e.d., prof. Orucov Həmzəağa Davud o.
 2. F.r.e.d., prof. Hüseynov Hidayət Məhəmməd o.
 3. F.r.e.n., dos. Qəhrəmanov Adil Şamil o.
 4. F.r.e.n., dos. Eyvazov Elşad Hətəm o.
 5. F.r.e.n., dos. Həsənov Feyruz Misir o.
 6. F.r.e.d., prof. Nəbiyev İbrahim Mail o.
 7. F.r.e.d., prof. Xanməmmədov Aqil Xanməmməd o.
 8. F.r.e.n., dos. Mustafayeva Yelena Yumiddin q
 9. F.r.e.n., m. Mehdiyev Abbas Əli o.
 10. F.r.e.n., m. Masmalıyev Hacı

Təhsil: Hal-hazırda kafedrada beş magistr təhsil alır.

Elmi iş:

 1. Diferensial operatorların spektral təhlilinin düz və tərs məsələləri.
 2. Operator diferensial tənliklər və onlarla bağlı spektral məsələlər.
 3. Riyazi fizika məsələlərinin təqribi həll üsulları və onların yığılma məsələləri.


Prof. H.D. Orucov 2007-ci ildə BDU, Qafqaz universiteti və Türkiyə Telekommunikasiya qürumu ilə birlikdə "Elm və təhsildə informasiya-kommunikasiya texnologiyaların tətbiqi adlı" 2 Beynəlxalq konfransın təşkilatçısı olmuşdur.

Tətbiqi riyaziyyat kafedrası üzrə 2007-ci ildə 26 elmi iş çapdan çıxmışdır. Bunlardan 1- dərs vəsaiti, 1- proqram, 3- xaricdə çap olunan məqalə, 1-xaricdə tezis. 21-Azərbaycanda çapdan çıxan konfrans materialları və məqalələr.
2008-ci ildə 37 elmi iş çapdan çıxmışdır.1-dərs vəsaiti, 1-metodik göstəriş,1-dərslik,7-xaricdə çap olunan məqalə. 27-Respublika və Beynəlxalq konfrans materialları və məqalələr.

Kafedrada son illərdə çap olunmuş dərslik və proqramlar

 1. Məmmədov X.R.Elementar çevirmələr üsulu. Bakı-2001. Metodik vəsait
 2. Orucov H.D. Xətti cəbr.Bakı-2002. Dərs vəsaiti.
 3. Əliyev A.R.,Xəlilov E.H.,Məmmədov X.R., Məmmədov Ü.M., Riyazi analizdən məsələ və misallar. (rus dilindən tərcümə)Dərs vəsaiti.Bakı-2003. «El-Alliance», 554 s.
 4. A.R.Əliyev. Əyrixətli inteqrallar. Bakı-2005.Dərs vəsaiti. Bakı Universiteti nəşriyyatı, 44 s.
 5. Orucov H.D., F.M.Həsənov. Riyazi analizdən fənn proqramı (Fiziki elektronika ixtisası-TT-120100). Azərb.Resp.Təhsil Nazirliyinin 18.04.2007-ci il tarixli 329 saylı əmri ilə təsdiq olunmuşdur. Təhsil nəşriyyatı. 2007. 7-8.
 6. F.M.Həsənov. Riyazi fizika üsulları (Elliptik tənliklər) -dərs vəsaiti. Azərb.Resp.Təhsil Nazirliyinin 23.05.2007-ci il tarixli 500 saylı əmri ilə dərs vəsaiti kimi təsdiq olunmuşdur.Təknur nəşriyyatı-2007. 136 s.
 7. Ə.A.Mehdiyev,İ.M.Nəbiyev,R.T.Paşayev, Riyazi analiz, metodik göstəriş, Bakı, 34səh.1997.
 8. Мустафаева Е.Ю.Аббасов А.Г., Алиева Г.Учебник английского языка для математических факультетов (для русского сектора), Dərslik 398 s. Баку, Изд. "ÇİNAR-ÇAP", 2006
 9. Мустафаева Е.Ю.Аббасов А.Г., Искендерова Т. Учебник английского языка для математическихфакультетов (для азерб. сектора) Dərslik. Баку, Изд. "ÇİNAR-ÇAP", 2006.380 s.
 10. Мустафаева Е.Ю.А.Г.Аббасов,Т.И.Искендерова. Баку, Изд. Бак.Гос.Ун-та, 2006Программа дисциплины "Английский язык" по специальностям "Математика" и "Прикладная математика". Программ.16 с.

А.Р.Əлиев, H.D.Orucov, E.H.Eyvazov, А.Р.Əлиев,A.X.Xanməmmədov, Y.Y.Mustafayeva  İ.M.Nəbiyev, Həqiqi dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi. fənn proqramı (dərs proqra-mı), Azərbaycan, rus və ingilis dilində “Kompüter elmləri” ixtisası üzrə fənn programı, Bakı.,  2012, 32 с.
H.D.Orucov, E.H.Eyvazov, А.Р.Əлиев,A.X.Xanməmmədov, Y.Y.Mustafayeva  İ.M.Nəbiyev,  Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi. fənn proqramı (dərs proqra-mı), Azərbaycan, rus və ingilis dilində “Kompüter elmləri” ixtisası üzrə fənn programı, Bakı, 2012, 32 с.
Функсионал анализ fənninin proqramı (dərs proqramı), Azərbaycan, rus və ingilis dilində “Kompüter elmləri” ixtisası üzrə fənn programı, Bakı, 2013, 27 с.


Beynəlxalq əlaqələr:
Kafedra AMEA -nın Riyaziyyat və mexanika institutu, Kibernetika institutu, MDU, Rusiya EA-nın Steklov adına riyaziyyat institutu, Ukrayna MEA-nın riyaziyyat institutu, Türkiyənin Koniya, Selcuq, Sivaş, Mersin, S.Dəmirəl universitetləri, Novosibirsk DU, Rusiya EA-nın Sibir şöbəsi (Novosibirsk), Moskva Energetika institutu, Almaniyanın Leypsik universiteti, Amerikanın San-Fransisko universiteti kımı tanınmış elmi müəssisələr və onlarda çalışan görkəmli alimlərilə elmi əməkdaşlıq əlaqələri saxlayır

Bookmark and Share