www.applmath.az

Home az | ru | en

Verilənlər bazası

Kursun məqsədi. Tələbələri məlumat bazalarının əsasları və verilənlər bazalarının idarə sistemləri (VBİS)  ilə tanış etməkdir. Kursun  öyrənilməsi nəticəsində tələbələr məlumat bazalarının inkişafında yeni istiqamətlər haqqında, məlumat bazalarının qorunmasında və məlumat bazalarına edilən tipik hücumlar haqqında ilkin anlayışlar əldə etməlidirlər.

Bu kurs nə verir. Məlumat bazaları yaratmaq və idarə etmək, məlumat bazaları ilə iş üçün tətbiqi proqram təminatı hazırlamaq, məlumat modellərini yaratmaq, internetdən istifadə etməklə məlumat bazalarına girişi təşkil etmək və s.

Kursun  praktiki tətbiqi. Hal-hazırda, praktiki olaraq, istənilən böyük proqram sistemi məlumat bazası istifadə etmədən keçinə bilmir. Tələbələrin bu kursda  almalı olduğu biliklər fakultə məzunlarının gələcək praktiki fəaliyyətlərində ən tələb olunan biliklərindəndir.

Şəbəkə inzibatçılıği

Kursun məqsədi. Kurs  tələbələrə şəbəkə inzibatçılığı bacarıqlarını almağa, sistemi qurmağa və onun əsas parametrlərini sazlamağı öyrənmək imkanını verir. Onlar fayl alt sistemlərinin xüsusiyyətləri ilə tanış olur və prosesləri idarə etməyi öyrənirlər.

Bu kurs nə verir. Tələbələr sadə lokal şəbəkələri qurmağı və idarə etməyi, onların fəaliyyətini dəstəkləməyi və tədris prosesində şəbəkədən istifadə məsələlərində yaranan problemlərin aradan qaldırması yollarını öyrənəcəklər.

Kursun  praktiki tətbiqi. Hər bir təşkilatda kompyuterlər lokal şəbəkədə birləşdirilmişdir. Bir ranqlı və kliyent-server tipli lokal şəbəkələrinin qurulması və onların inzibatçılığı sahəsindəki biliklər fakultə məzunun malik olmalı  praktiki biliklərdəndir.

 

Bookmark and Share