www.applmath.az

Home az | ru | en

Xankişiyev Zakir Fərman oğlu

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, Riyazi fizika tənlikləri kafedrasının dosenti, elmi işlər üzrə dekan müavini
İş telefonu: +(994) 12 510 56 31
e-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1949-cu il aprel ayının 18-də anadan olub.
1955-1966-cı illərdə orta məktəbdə oxuyub və məktəbi qızıl medalla bitirib.
Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1971-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) Mexanika-riyaziyyat fakültəsini bitirib.
1981-ci ildə Moskva şəhərində SSRİ EA-nın Hesablama Mərkəzində «Cırlaşan elliptik tip tənliklərin həllinə düz xətlər üsulunun tətbiqi » mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib.
Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosentdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1971-1972-ci illərdə Azərbaycan EA-nın Kibernetika institutunda baş laborant vəzifəsində işləyib.
1972-1975-ci illərdə Moskva şəhərində SSRİ EA-nın Hesablama Mərkəzinin aspirantı olub.
1975-1978-ci illərdə Azərbaycan EA-nın «Xəzər» Elmi Mərkəzində kiçik elmi işçi vəzifəsində işləyib.
1978-1982-ci illərdə Azərbaycan EA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Xüsusi Konstruktor Bürosunda aparıcı konstruktor vəzifəsində işləyib.
1982-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin Riyazi fizika tənlikləri kafedrasının əvvəlcə assistenti, baş müəllimi, hal-hazırda isə dosenti vəzifəsində işləyir. O,fakültənin elmi işlər üzrə dekan müavinidir.

TƏDRİS  ETDİYİ  FƏNLƏR

Adi diferensial tənliklər, Diferensial tənliklər, Riyazi fizika tənlikləri,  Xüsusi törəməli diferensial tənliklər üçün  məsələlərin ədədi həll üsulları  və s. fənləri tədris edir.
90-dən artıq elmi məqalə və tezisin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Xüsusi törəməli diferensial tənliklər üçün məsələlərin tədqiqi.

İŞTİRAK ETDİYİ  KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR

30-dan çox Beynəlxalq konfrans və simpoziumlarda iştirak edib. Son illərdə iştirak etdiyi bəzi konfrans və simpoziumlar:
- Investigation of the convergence of method of lines while solving a problem of linear loaded differential equation of parabolic type. 24-th Mini EURO Conference on Continuous Optimization and Information-Based Technologies in the Financial Sector. June 23-26, 2010, Izmir,Turkey, p.57-61.
- On the convergence of the method of lines as applied to the solution of the problem for the linear loaded differential equation of parabolic type involving non-local boundary conditions. Book of abstracts. IV Congress of the Turkic world mathematical society. Baku, 1-3 July 2011, p.228.
- On the solution of a problem for a hyperbolic type integro-differential equation. 8-th International symposium of statistics. Abstracts book. Eskishehir, TURKEY, October 11-13,2012. p.236.
- К решению одной смешанной зада-чи для линейного нагруженного дифференциального уравнения па- раболического типа методом пря- мыхş Актуальные проблемы матема-тики и информатики. Тезисы Международной конференции, посвященной 90-летию со дня рождения Гейдара Алиева.Баку, 29-31 мая 2013, с.205-207.
- Решение методом прямых одной задачи для уравнения параболического типа и исследование сходимости III Международный Российско-Казахский Симпозиум. Кабар-дино-Балкарская Республика, Теркол, 3-7 декабря 2014,214-216 .
- Solution of one problem for the parabolic type linear loaded differential equation. V International Conference on Control and Optimization with industrial applications. Baku, 27-29 august, 2015, pp. 339-342.
- Решение одной задачи для линейного нагруженного дифференциального уравнения параболического типа с интегральным граничным условием. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. İSSN: 2073-0071, Москва, 2016, №3, с.26-34.
- О решении  методом  конечных  разностей  одной задачи для линейного нагруженного дифференциального уравнения параболического типа. AMEA-nın həqiqi üzvü, əməkdar elm xadimi,fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor M.L. Rəsulovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş  “Nəzəri və tətbiqi riyaziyyatın aktual məsələləri” Respublika Elmi Konfransının materialları. Şəki, 28-29 oktyabr 2016, s.146-151.
- Численное решение одной задачи для линейного нагруженного  дифференциального уравнения параболического типа. Материалы Международной научной конференции «Актуальные проблемы прикладной математики и физики». Нальчик, 17-21 мая 2017, с.213.
- Применение метода конечных разностей к решению задачи для одного линейного нагруженного дифференциального уравнения гиперболического типа и исследование устойчивости разностной задачи. Материалы Международной научной конференции «Актуальные проблемы прикладной математики». Нальчик-Эльбрус, 22-26 мая 2018, с.263.

SEÇİILMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. Istilikkeçirmə tənliyi üçün qeyri - lokal sərhəd şərtli bir fərq məsələsi haqqında. Bakı Universitetinin Xəbərləri. 2004, №2, səh. 47-54.
2. Çubuğun rəqs tənliyi üçün bir fərq məsələsinin dayanıqlığı haqqında. Odlar Yurdu Universitetinin elmi və pedaqoji Xəbərləri. 2005, № 13, səh. 106-113.
3. Şəbəkə üsulunun parabolik tip xətti yüklənmiş diferensial tənlik üçün bir məsələnin həllinə tətbiqi haqqında. AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası. Riyaziyyat və mexanika buraxılışı. XXVII, №7, 2007, səh. 95-100.
4. Istilikkeçirmə tənliyi üçün bir məsələnin həllinə sonlu fərqlər üsulunun tətbiqi haqqında. Bakı Universitetinin Xəbərləri. 2008, №1, səh. 20-27.
5. Düz xətlər üsulunun xətti parabolik tip yüklənmiş diferensial tənlik üçün bir məsələnin həllinə tətbiqi. Bakı Universitetinin Xəbərləri. 2008, №4, səh. 22-28.
6. Hiperbolik tip yüklənmiş diferensial tənlik üçün bir qarışıq məsələnin həlli haqqında. BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş «Riyaziyyat, informatika və iqtisadiyyatın müasir problemləri» mövzusunda Respublika Elmi Konfransının materialları.   Bakı, 27 oktyabr 2009, s.4-12.
7.Parabolik tip yüklənmiş xətti diferensial tənlik üçün  bir məsələnin həlli zamanı düz xətlər üsulunun yığılması haqqında. BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı,30-31 oktyabr 2009, s.76-78.
8. Investigation of the convergence of method of lines while solving a problem of linear loaded differential equation of parabolic type. 24-th Mini EURO Conference on Continuous Optimization and Information-Based Technologies in the Financial Sector. June 23-26, 2010, Izmir,Turkey, p.57-61.
9. Parabolik tip yüklənmiş xətti diferensial tənliklər üçün bir məsələnin düz xətlər üsulu ilə həlli. Nizami  Gəncəvinin  870  illik yubileyinə  həsr  edilmiş  “Riyazi  nəzəriyyələr, onların tətbiqi və tədrisi sahəsində olan problemlər” Beynəlxalq Konfransının materialları. Gəncə, 23-25 sentyabr 2011-ci il, s. 16-20.
10. Исследование сходимости метода прямых при решении одной задачи для линейного нагруженного дифференциального уравнения параболического типа. Вестник Бакинского Университета, серия физико-математических наук, 2013, №1, с.18-23.
11. On the solution of a problem for a hyperbolic type integro-differential equation. ANADOLU  UNIVERSITY Yournal of science and technology  B – Theoretical Sciences (ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Bilim ve teknoloji dergisi . B – Teorik Bilimler ).İSSN:2146-0272, EİSSN:2146-0191. 2013, № 2 , pp.121-125.
12. Применение метода прямых к решению одной задачи для линейного интегро-дифференциального уравнения параболического типа и исследование сходимости метода. Вестник Бакинского Университета, серия физико-математических наук, 2014, №4, с.5-12.
13. Решение одной задачи для линейного нагруженного дифференциального уравнения параболического типа с интегральным граничным условием. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. İSSN: 2073-0071, Москва, 2016, №3, с.26-34.
14. Решение одной задачи для линейного интегро-дифференциального уравнения параболического типа методом прямых и исследование сходимости. Asian Journal of Scientific and Educational Research. Seoul National University Press, №1(19), January-June, 2016, c.602-610.

KİTABLAR

1. Diferensial tənliklər.  Dərs vəsaiti , ADPU,2009, 156 s.
2. Differential equations.  Dərs vəsaiti, Bakı, 2013, 190 p.
3. Применение метода прямых к решениям задач для нагруженных уравнений. Методы решения и исследoвания сходимости.Монография, Saarbrücken, Deutschland, 2013, 152c.
4. Лекции и упражнения по уравнениям математической физики. Dərs vəsaiti, Bakı, 2014, 338c.

Bookmark and Share