www.applmath.az

Home az | ru | en

Xankişiyev Zakir Fərman oğlu

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, Riyazi fizika tənlikləri kafedrasının dosenti,
İş telefonu: +(994) 12 510 32 42
e-mail:
hankishiyev.zf@yandex.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1949-cu il aprel ayının 18-də anadan olub. 1955-1966-cı illərdə orta məktəbdə oxuyub və məktəbi qızıl medalla bitirib.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1971-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) Mexanika-riyaziyyat fakültəsini bitirib. 1981-ci ildə Moskva şəhərində SSRİ EA-nın Hesablama Mərkəzində «Cırlaşan elliptik tip tənliklərin həllinə düz xətlər üsulunun tətbiqi » mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib. Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosentdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1971-1972-ci illərdə Azərbaycan EA-nın Kibernetika institutunda baş laborant vəzifəsində işləyib.
1972-1975-ci illərdə Moskva şəhərində SSRİ EA-nın Hesablama Mərkəzinin aspirantı olub.
1975-1978-ci illərdə Azərbaycan EA-nın «Xəzər» Elmi Mərkəzində kiçik elmi işçi vəzifəsində işləyib.
1978-1982-ci illərdə Azərbaycan EA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Xüsusi Konstruktor Bürosunda aparıcı konstruktor vəzifəsində işləyib.
1982-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin Riyazi fizika tənlikləri kafedrasının əvvəlcə assistenti, baş müəllimi, hal-hazırda isə dosenti vəzifəsində işləyir

TƏDRİS  ETDİYİ  FƏNLƏR
Bakalavr pilləsində adi diferensial tənliklər, diferensial tənliklər, riyazi fizika tənlikləri fənlərini, magistratura pilləsində  xüsusi törəməli diferensial tənliklər üçün  məsələlərin ədədi həll üsulları, fizika və texnikada riyazi modelləşdirmə   fənlərini tədris edir.
10
0-dən artıq elmi məqalə və tezisin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ
Xüsusi törəməli diferensial tənliklər üçün məsələlərin tədqiqi.

İŞTİRAK ETDİYİ  KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR
40-dan çox Beynəlxalq konfrans və simpoziumlarda iştirak edib. Son illərdə iştirak etdiyi bəzi konfrans və simpoziumlar:
- Investigation of the convergence of method of lines while solving a problem of linear loaded differential equation of parabolic type. 24-th Mini EURO Conference on Continuous Optimization and Information-Based Technologies in the Financial Sector. June 23-26, 2010, Izmir,Turkey, p.57-61.
- On the convergence of the method of lines as applied to the solution of the problem for the linear loaded differential equation of parabolic type involving non-local boundary conditions. Book of abstracts. IV Congress of the Turkic world mathematical society. Baku, 1-3 July 2011, p.228.
- On the solution of a problem for a hyperbolic type integro-differential equation. 8-th International symposium of statistics. Abstracts book. Eskishehir, TURKEY, October 11-13,2012. p.236.
- К решению одной смешанной задачи для линейного нагруженного дифференциального уравнения па- раболического типа методом прямых Актуальные проблемы математики и информатики. Тезисы Международной конференции, посвященной 90-летию со дня рождения Гейдара Алиева. Баку, 29-31 мая 2013, с.205-207.
- Решение методом прямых одной задачи для уравнения параболического типа и исследование сходимости III Международный Российско-Казахский Симпозиум. Кабардино
-Балкарская Республика, Теркол, 3-7 декабря 2014, c. 214-216 .
- Solution of one problem for the parabolic type linear loaded differential equation. V International Conference on Control and Optimization with industrial applications.
Baku, 27-29 august, 2015, pp. 339-342.
-
Решение одной задачи для линейного нагруженного дифференциального уравнения параболического типа с интегральным граничным условием. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. İSSN: 2073-0071, Москва, 2016, №3, с.26-34.
- О решении  методом  конечных  разностей  одной задачи для линейного нагруженного дифференциального уравнения параболического типа. AMEA-nın həqiqi üzvü, əməkdar elm xadimi,fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor M.L. Rəsulovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş  “Nəzəri və tətbiqi riyaziyyatın aktual məsələləri” Respublika Elmi Konfransının materialları. Şəki, 28-29 oktyabr 2016, s.146-151.
- Численное решение одной задачи для линейного нагруженного  дифференциального уравнения параболического типа. Материалы Международной научной конференции «Актуальные проблемы прикладной математики и физики». Нальчик, 17-21 мая 2017, с.213.
- Применение метода конечных разностей к решению задачи для одного линейного нагруженного дифференциального уравнения гиперболического типа и исследование устойчивости разностной задачи. Материалы Международной научной конференции «Актуальные проблемы прикладной математики». Нальчик-Эльбрус, 22-26 мая 2018, с.263.
-
Применение метода конечных разностей к решению одной смешанной задачи для линейного дифференциального уравнения параболического типа. Operators, functions and systems of mathematical physics conference. International Conference. Baku, Xəzər Universiteti, 10-14 iyun 2019, p.176-178.
-
Solution of one problem for a linear loaded diffe-rential parabolic equations by finite difference method. Journal of Physics: Conference Series. Volume 1451, 2020. Second International Conference on Applied Physics, Power and Material Science. Telangana, India, 20-21, December 2019, Accepted papers received: 13 January 2020, Published online: 09 September 2020, 6 pp.
- Solution by the method of finite differences of one problem for a parabolic type linear loaded differential equation with integral boundary conditions. Proceedings of the 7 th International Conference on CONTROL AND OPTIMIZATION WITH INDUSTRIAL APPLICATIONS. Volume I. Azerbaijan
, Baku, 26-28 August 2020, pp.230-232.
- Solution by the method of finite differences of one problem for a parabolic type linear loaded differential equation with integral boundary conditions. Proceedings of the 7 th International Conference on CONTROL AND OPTIMIZATION WITH INDUSTRIAL APPLICATIONS. Volume II. Azerbaijan
, Baku, 26-28 August 2020, pp.209-211.
-
On problem for linear parabolic type of differential equation with integral conditions. 1st International Lotfi A. Zadeh Conference Fuzzy Logic and App-lications. Baku State University, Baku, 2021, December 20-21, pp.33-36.
Application of the finite difference method to the solution of a problem for a linear loaded hyperbolic differential equation with integral conditions. Proceedings of the 8 th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications. Baku, Azerbaijan, 2022, vol.
II 24-26 August, pp.282-284.

SEÇİILMİŞ ƏSƏRLƏRİ
1. Istilikkeçirmə tənliyi üçün qeyri - lokal sərhəd şərtli bir fərq məsələsi haqqında. Bakı Universitetinin Xəbərləri. 2004, №2, səh. 47-54.
2. Çubuğun rəqs tənliyi üçün bir fərq məsələsinin dayanıqlığı haqqında. Odlar Yurdu Universitetinin elmi və pedaqoji Xəbərləri. 2005, № 13, səh. 106-113.
3. Şəbəkə üsulunun parabolik tip xətti yüklənmiş diferensial tənlik üçün bir məsələnin həllinə tətbiqi haqqında. AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası. Riyaziyyat və mexanika buraxılışı. XXVII, №7, 2007, səh. 95-100.
4. Istilikkeçirmə tənliyi üçün bir məsələnin həllinə sonlu fərqlər üsulunun tətbiqi haqqında. Bakı Universitetinin Xəbərləri. 2008, №1, səh. 20-27.
5. Düz xətlər üsulunun xətti parabolik tip yüklənmiş diferensial tənlik üçün bir məsələnin həllinə tətbiqi.
Bakı Universitetinin Xəbərləri. 2008, №4, səh. 22-28.
6. Investigation of the convergence of method of lines while solving a problem of linear loaded differential equation of parabolic type. 24-th Mini EURO Conference on Continuous Optimization and Information-Based Technologies in the Financial Sector. June
23-26, 2010, Izmir,Turkey, p.57-61.
7
. Исследование сходимости метода прямых при решении одной задачи для линейного нагруженного дифференциального уравнения параболического типа. Вестник Бакинского Университета, серия физико-математических наук, 2013, №1, с.18-23.
8.
On the solution of a problem for a hyperbolic type integro-differential equation. ANADOLU  UNIVERSITY Yournal of science and technology B – Theoretical Sciences (ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Bilim ve teknoloji dergisi . B – Teorik Bilimler ).İSSN:2146-0272, EİSSN:2146-0191. 2013, № 2 , pp.121-125.
9
. Применение метода прямых к решению одной задачи для линейного интегро-дифференциального уравнения параболического типа и исследование сходимости метода. Вестник Бакинского Университета, серия физико-математических наук, 2014, №4, с.5-12.
1
0. Решение одной задачи для линейного нагруженного дифференциального уравнения параболического типа с интегральным граничным условием. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. İSSN: 2073-0071, Москва, 2016, №3, с.26-34.
1
1. Решение одной задачи для линейного интегро-дифференциального уравнения параболического типа методом прямых и исследование сходимости. Asian Journal of Scientific and Educational Research. Seoul National University Press, №1(19), January-June, 2016, c.602-610.
12.
On solution of a nonlocal problem with dynamic boundary conditions for a loaded linear parabolic equation by straight-line methods. Bulletin of Computational Applied Mathematics. Universidad Simon Bolivar, Venesuela. vol.5, №1, 2017, pp. 75-96.
13.
Решение методом конечных разностей одной задачи для линейного нагруженного диффференциального уравнения параболического типа. Вестник Бакинского Универcитета, серия физико-математических наук, 2017, №2, с. 44-55.
14.
Решение разностной задачи для одного линейного нагруженного дифференциального уравнения гиперболического типа и исследование устойчивости. Вестник Бакинского Универcитета, серия физико-математических наук, 2018, №2, с.5-16.
15. Решение одной смешанной задачи для линейного дифференциального уравнения параболического типа с интегр. граничным условием методом конечных разностей.
Научные вести. Международный научный журнал. İSSN 2619-1245. 2019, №5(10), с.114-127.
1
6. Решение методом конечных разностей одной задачи для линейного дифференциального уравнения параболического типа с интегральными граничными условиями. Вестник Бакинского Университета, серия физико-математических наук. Баку, Азербайджан. №2, 2020, c. 5-15.
1
7. Решение одной задачи для линейного нагруженного дифференциального уравнения параболического типа с интегральными условиями. Вестник Бакинского Университета, серия физико-математических наук. Баку, Азербайджан. №4, 2021, c. 25-38.
1
8. Solution of one problem for a loaded differential equation by the method of finite differences Applied and Compu-tational Mathematics, DOI:10. 30546/1683- 6154. 21.2.2022. 147, 2022, v.21, №2, pp.147-157.
19. Solution of one problem for linear loaded parabolic type of differential equation with integral conditions. Advanced Mathematical Models and Applications. 2022, vol.7, №2, pp.178-190.
20. Solution of one problem for a parabolic type linear loaded differential equation. The Reports of National Academy of Sciences of Azerbaijan. 2022, vol.
LXXVIII, № 1-2, pp.8-13.

KİTABLAR
1. Diferensial tənliklər.  Dərs vəsaiti , Bakı, 2009, 156 s. (akademik Y.Ə. Məmmədovla birlikdə).
2. Differential equations.  Dərs vəsaiti, Bakı, 2013, 190 p. (akademik Y.Ə. Məmmədovla birlikdə).
3. Применение метода прямых к решениям задач для нагруженных уравнений.
Методы решения и исследoвания сходимости. Монография, Saarbrücken, Deutschland, 2013, 152c.
4. Лекции и упражнения по уравнениям математической физики. Dərs vəsaiti, Bakı, 2014, 338c.
(akademik Y.Ə. Məmmədov və dosent A.X. Abbasova ilə birlikdə).

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, Riyazi fizika tənlikləri kafedrasının dosenti,

İş telefonu: +(994) 12 510 32 42

e-mail: hankishiyev.zf@yandex.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1949-cu il aprel ayının 18-də anadan olub. 1955-1966-cı illərdə orta məktəbdə oxuyub və məktəbi qızıl medalla bitirib.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1971-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) Mexanika-riyaziyyat fakültəsini bitirib. 1981-ci ildə Moskva şəhərində SSRİ EA-nın Hesablama Mərkəzində «Cırlaşan elliptik tip tənliklərin həllinə düz xətlər üsulunun tətbiqi » mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib. Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosentdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1971-1972-ci illərdə Azərbaycan EA-nın Kibernetika institutunda baş laborant vəzifəsində işləyib.

1972-1975-ci illərdə Moskva şəhərində SSRİ EA-nın Hesablama Mərkəzinin aspirantı olub.

1975-1978-ci illərdə Azərbaycan EA-nın «Xəzər» Elmi Mərkəzində kiçik elmi işçi vəzifəsində işləyib.

1978-1982-ci illərdə Azərbaycan EA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Xüsusi Konstruktor Bürosunda aparıcı konstruktor vəzifəsində işləyib.

1982-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin Riyazi fizika tənlikləri kafedrasının əvvəlcə assistenti, baş müəllimi, hal-hazırda isə dosenti vəzifəsində işləyir

TƏDRİS  ETDİYİ  FƏNLƏR

Bakalavr pilləsində adi diferensial tənliklər, diferensial tənliklər, riyazi fizika tənlikləri fənlərini, magistratura pilləsində  xüsusi törəməli diferensial tənliklər üçün  məsələlərin ədədi həll üsulları, fizika və texnikada riyazi modelləşdirmə   fənlərini tədris edir.

100-dən artıq elmi məqalə və tezisin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Xüsusi törəməli diferensial tənliklər üçün məsələlərin tədqiqi.

İŞTİRAK ETDİYİ  KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR

40-dan çox Beynəlxalq konfrans və simpoziumlarda iştirak edib. Son illərdə iştirak etdiyi bəzi konfrans və simpoziumlar:
- Investigation of the convergence of method of lines while solving a problem of linear loaded differential equation of parabolic type. 24-th Mini EURO Conference on Continuous Optimization and Information-Based Technologies in the Financial Sector. June 23-26, 2010, Izmir,Turkey, p.57-61.

- On the convergence of the method of lines as applied to the solution of the problem for the linear loaded differential equation of parabolic type involving non-local boundary conditions. Book of abstracts. IV Congress of the Turkic world mathematical society. Baku, 1-3 July 2011, p.228.

- On the solution of a problem for a hyperbolic type integro-differential equation. 8-th International symposium of statistics. Abstracts book. Eskishehir, TURKEY, October 11-13,2012. p.236.

- К решению одной смешанной задачи для линейного нагруженного дифференциального уравнения па- раболического типа методом прямых Актуальные проблемы математики и информатики. Тезисы Международной конференции, посвященной 90-летию со дня рождения Гейдара Алиева. Баку, 29-31 мая 2013, с.205-207.

- Решение методом прямых одной задачи для уравнения параболического типа и исследование сходимости III Международный Российско-Казахский Симпозиум. Кабардино-Балкарская Республика, Теркол, 3-7 декабря 2014, c. 214-216 .

- Solution of one problem for the parabolic type linear loaded differential equation. V International Conference on Control and Optimization with industrial applications. Baku, 27-29 august, 2015, pp. 339-342.

- Решение одной задачи для линейного нагруженного дифференциального уравнения параболического типа с интегральным граничным условием. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. İSSN: 2073-0071, Москва, 2016, №3, с.26-34.

- О решении  методом  конечных  разностей  одной задачи для линейного нагруженного дифференциального уравнения параболического типа. AMEA-nın həqiqi üzvü, əməkdar elm xadimi,fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor M.L. Rəsulovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş  “Nəzəri və tətbiqi riyaziyyatın aktual məsələləri” Respublika Elmi Konfransının materialları. Şəki, 28-29 oktyabr 2016, s.146-151.

- Численное решение одной задачи для линейного нагруженного  дифференциального уравнения параболического типа. Материалы Международной научной конференции «Актуальные проблемы прикладной математики и физики». Нальчик, 17-21 мая 2017, с.213.

- Применение метода конечных разностей к решению задачи для одного линейного нагруженного дифференциального уравнения гиперболического типа и исследование устойчивости разностной задачи. Материалы Международной научной конференции «Актуальные проблемы прикладной математики». Нальчик-Эльбрус, 22-26 мая 2018, с.263.

- Применение метода конечных разностей к решению одной смешанной задачи для линейного дифференциального уравнения параболического типа. Operators, functions and systems of mathematical physics conference. International Conference. Baku, Xəzər Universiteti, 10-14 iyun 2019, p.176-178.

- Solution of one problem for a linear loaded diffe-rential parabolic equations by finite difference method. Journal of Physics: Conference Series. Volume 1451, 2020. Second International Conference on Applied Physics, Power and Material Science. Telangana, India, 20-21, December 2019, Accepted papers received: 13 January 2020, Published online: 09 September 2020, 6 pp.

- Solution by the method of finite differences of one problem for a parabolic type linear loaded differential equation with integral boundary conditions. Proceedings of the 7 th International Conference on CONTROL AND OPTIMIZATION WITH INDUSTRIAL APPLICATIONS. Volume I. Azerbaijan, Baku, 26-28 August 2020, pp.230-232.

- Solution by the method of finite differences of one problem for a parabolic type linear loaded differential equation with integral boundary conditions. Proceedings of the 7 th International Conference on CONTROL AND OPTIMIZATION WITH INDUSTRIAL APPLICATIONS. Volume II. Azerbaijan, Baku, 26-28 August 2020, pp.209-211.

- On problem for linear parabolic type of differential equation with integral conditions. 1st International Lotfi A. Zadeh

Conference Fuzzy Logic and App-lications. Baku State University, Baku, 2021, December 20-21, pp.33-36.

Application of the finite difference method to the solution of a problem for a linear loaded hyperbolic differential equation with integral conditions. Proceedings of the 8 th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications. Baku, Azerbaijan, 2022, vol. II 24-26 August, pp.282-284.

SEÇİILMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. Istilikkeçirmə tənliyi üçün qeyri - lokal sərhəd şərtli bir fərq məsələsi haqqında. Bakı Universitetinin Xəbərləri. 2004, №2, səh. 47-54.

2. Çubuğun rəqs tənliyi üçün bir fərq məsələsinin dayanıqlığı haqqında. Odlar Yurdu Universitetinin elmi və pedaqoji Xəbərləri. 2005, № 13, səh. 106-113.

3. Şəbəkə üsulunun parabolik tip xətti yüklənmiş diferensial tənlik üçün bir məsələnin həllinə tətbiqi haqqında. AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası. Riyaziyyat və mexanika buraxılışı. XXVII, №7, 2007, səh. 95-100.

4. Istilikkeçirmə tənliyi üçün bir məsələnin həllinə sonlu fərqlər üsulunun tətbiqi haqqında. Bakı Universitetinin Xəbərləri. 2008, №1, səh. 20-27.

5. Düz xətlər üsulunun xətti parabolik tip yüklənmiş diferensial tənlik üçün bir məsələnin həllinə tətbiqi. Bakı Universitetinin Xəbərləri. 2008, №4, səh. 22-28.

6. Investigation of the convergence of method of lines while solving a problem of linear loaded differential equation of parabolic type. 24-th Mini EURO Conference on Continuous Optimization and Information-Based Technologies in the Financial Sector. June 23-26, 2010, Izmir,Turkey, p.57-61.

7. Исследование сходимости метода прямых при решении одной задачи для линейного нагруженного дифференциального уравнения параболического типа. Вестник Бакинского Университета, серия физико-математических наук, 2013, №1, с.18-23.

8. On the solution of a problem for a hyperbolic type integro-differential equation. ANADOLU  UNIVERSITY Yournal of science and technology B – Theoretical Sciences (ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Bilim ve teknoloji dergisi . B – Teorik Bilimler ).İSSN:2146-0272, EİSSN:2146-0191. 2013, № 2 , pp.121-125.

9. Применение метода прямых к решению одной задачи для линейного интегро-дифференциального уравнения параболического типа и исследование сходимости метода. Вестник Бакинского Университета, серия физико-математических наук, 2014, №4, с.5-12.

10. Решение одной задачи для линейного нагруженного дифференциального уравнения параболического типа с интегральным граничным условием. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. İSSN: 2073-0071, Москва, 2016, №3, с.26-34.

11. Решение одной задачи для линейного интегро-дифференциального уравнения параболического типа методом прямых и исследование сходимости. Asian Journal of Scientific and Educational Research. Seoul National University Press, №1(19), January-June, 2016, c.602-610.

12. On solution of a nonlocal problem with dynamic boundary conditions for a loaded linear parabolic equation by straight-line methods. Bulletin of Computational Applied Mathematics. Universidad Simon Bolivar, Venesuela. vol.5, №1, 2017, pp. 75-96.

13. Решение методом конечных разностей одной задачи для линейного нагруженного диффференциального уравнения параболического типа. Вестник Бакинского Универcитета, серия физико-математических наук, 2017, №2, с. 44-55.

14. Решение разностной задачи для одного линейного нагруженного дифференциального уравнения гиперболического типа и исследование устойчивости. Вестник Бакинского Универcитета, серия физико-математических наук, 2018, №2, с.5-16.

15. Решение одной смешанной задачи для линейного дифференциального уравнения параболического типа с интегр. граничным условием методом конечных разностей. Научные вести. Международный научный журнал. İSSN 2619-1245. 2019, №5(10), с.114-127.

16. Решение методом конечных разностей одной задачи для линейного дифференциального уравнения параболического типа с интегральными граничными условиями. Вестник Бакинского Университета, серия физико-математических наук. Баку, Азербайджан. №2, 2020, c. 5-15.

17. Решение одной задачи для линейного нагруженного дифференциального уравнения параболического типа с интегральными условиями. Вестник Бакинского Университета, серия физико-математических наук. Баку, Азербайджан. №4, 2021, c. 25-38.

18. Solution of one problem for a loaded differential equation by the method of finite differences Applied and Compu-tational Mathematics, DOI:10. 30546/1683- 6154. 21.2.2022. 147, 2022, v.21, №2, pp.147-157.

19. Solution of one problem for linear loaded parabolic type of differential equation with integral conditions. Advanced Mathematical Models and Applications. 2022, vol.7, №2, pp.178-190.

20. Solution of one problem for a parabolic type linear loaded differential equation. The Reports of National Academy of Sciences of Azerbaijan. 2022, vol. LXXVIII, № 1-2, pp.8-13.

KİTABLAR

1. Diferensial tənliklər.  Dərs vəsaiti , Bakı, 2009, 156 s. (akademik Y.Ə. Məmmədovla birlikdə).

2. Differential equations.  Dərs vəsaiti, Bakı, 2013, 190 p. (akademik Y.Ə. Məmmədovla birlikdə).

3. Применение метода прямых к решениям задач для нагруженных уравнений. Методы решения и исследoвания сходимости. Монография, Saarbrücken, Deutschland, 2013, 152c.

4. Лекции и упражнения по уравнениям математической физики. Dərs vəsaiti, Bakı, 2014, 338c. (akademik Y.Ə. Məmmədov və dosent A.X. Abbasova ilə birlikdə).

Bookmark and Share