www.applmath.az

Home az | ru | en

Xəlilov Mübariz Sevdimalı oğlu

f.r.e.n., dosent
e-mail: msxalilov@bsu.az

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
24 dekabr 1955-ci ildə Gubadlı rayonunda anadan olmuş,
1971-ci ildə Gubadlı gəsəbə orta məktəbini bitirmiş,
1976-cı ildə ordu sıralarida oımuşdur.
Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1975-ci ildə ADPU-nun riyaziyyat fakültəsini bitirmişdir.
1984-cü ildə "Meyl edən argumentli parametrik diferensial və integral tənliklərin tədgigi" mövzusunda namizədlik disertasiyası müdafiə edib, fizika riyaziyyat elmləri namizədi elmi dərəcəsini almışdır

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1979-1993-cü illərdə AMEA-nın Mexanika və Riyazyyat İnstitunda işləməklə,
1979-1980-ci illərdə Moskva şəhəri Steklov adına Riyaziyyat İnstitutunda elmi ezamiyyətə olmuşdur.
1980-1983 Azərbaycan Elmlər Akademiyası Mexanika və Riyazyyat İnstitunun aspiranturasında oxumuşdur.
1993-1997-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasinda Tətbigi riyaziyyat kafedrasında dosent vəzifəsində işləmişdir.
1997-ci ildə BDU-nun "Ümumi Riyaziyyat" kafedrasının dosenti,
1998-1999-cu illərdə "Ümumi Riyaziyyat" kafedrasında kafedra müdiri əvəzi,
2000-ci ildən BDU-nun Tətbigi riyaziyyat və kibernetika fakultəsi ümumuniversitet "İnformatika" kafedrasinın mudiri vəzifəsində işləyir.
Elmdə və təhsildə kompüter texnologiyası, informatika dərslərini aparır.
61 məgalə, dərslik, dərs vəsaitinin müəllifidir
Azərbaycan Respublikasi Təhsil nazirinin fəxri fərmani ilə təltif edilmişdir.

TƏDQIQAT SAHƏSI
İnformasiya nəzəriyyəsi. Paylanmış verilənlər bazasinın tədgigi
BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
1.M.S.Xəlilov Nyuton -Kantoroviç üsulunun parametrli integral tənliklərə tətbigi. Tətbigi Riyaziyyatın Problemlərinə həsr olunmuş beynəlxalg konfrans. Zəncan Universiteti(İran) 4-6 oktyabr 2000.
2.M.S.Xəlilov İnformatikanın tədrisində multimediya vasitələrinin rolu. Tətbigi Riyaziyyatın Problemlərinə həsr olunmuş II beynəlxalg konfrans. Bakı Dövlət Unversitetvə Zəncan Universiteti(İran), Bakı-2003
3.M.S.Xəlilov Paylanmış informasiya sistemləri və verilənlər bazası /İdarəetmə sistemləri və informasiya texnologiyalari, Pusiya Elmlər Akademiyasi V.A.Trapeznikov adina İdarəetmə Problemləri İnstitutu, №7, 2006,.

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1.M.S. Xəlilov. Qurbanov A.İ. "İnformatika", Bakı-2003, dərslik, 364 səh.
2.M.S.Xəlilov.İnformasiya təminatının məxsusiyyəti., OYU-nun Elmi və Pedaqoji xəbərləri jurnalı, 2003, №8, s.102-106
3.Xəlilov M.S., Qurbanov A.İ. İnformatika: Ali məktəblər üçün "İnformatika" kursu üzrə fənn proqramı, Bakı, 2003, "Bakı Universiteti", 34 s.
4.M.S.Xəlilov. Respublika ali məktəblərində informatika fənninin tədrisi, Bakı, 2003, 4 səh.
5.M.S.Xəlilov. "BDU kitabxanasında avtomatlaşdırılmış kitabxana-informasiya sisteminin yaradılması və universitetin idarəetmə fəaliyyətinin avtomatlaşdırılması poblemləri" BDU - nəşriyyatı, 2003, 6 səh.
6.M.S.Xəlilov , T.İ.Bəxtiyarova «Diskret ötürmədə informasiyanın ölçülməsi barədə» OYU-nun Elmi və Pedaqoji xəbərləri jurnalı, 2004, №12, s. 42-47.
7.M.S.Xəlilov Verilənlərin tamlıgı və təhlükəsizlik təminatı protokolu, OYU-nun Elmi və Pedaqoji xəbərləri jurnalı, 2005 № 14, s. 114-119
8.M.S.Xəlilov. İnformatika, dərslik, Bakı - 2005, BDU nəşriyyatı, (rus dilində), 369 səh.
9.M.S.Xəlilov Windows XP-Əməliyyatlar sistemi/Metodik vəsait, Bakı 2006, 28 s.
10.M.S.Xəlilov Windows XP-Əməliyyatlar sistemi/Metodik vəsait, Bakı 2006, 51 s.
11.M.S.Xəlilov, K.Ə.Mahmudova. Paylanmış informasiya sistemlərində yeni informasiya texnologiyaları, OYU-nun Elmi və Pedaqoji xəbərləri jurnalı, (AAK-ın reestrində) 2006, N 17, səh. 172-179.
12.M.S.Xəlilov, Hüquqi informatikanın əsasları, dərs vəsaiti, (qrifli) Bakı - 2006, 282 səh.
13.M.S.Xəlilov Verilənlərin Tirajlanması texnologiyası , OYU-nun Elmi və Pedaqoji xəbərləri jurnalı 2006, № 16, s. 108-112.
14.M.S.Xəlilov. Paylanmış Verilənlər bazasının proyektləşdirilməsı, OYU-nun Elmi və Pedaqoji xəbərləri jurnalı 2006, № 15, s. 190-200
15.M.S.Xəlilov, Hüquqi informatikanın əsasları, dərs vəsaiti, (qrifli) Bakı - 2007, 291 səh.
16.M.S.Xəlilov, L.İ.Əmirova, K.A.Mahmudova. Sosial İnformatika, dərs vəsaiti. Baki 2007, 112 s.
17.M.S.Xəlilov. İnformatika bir tədris fənnikimi və onun tədrisi metodikası. "İnformatika, informasiya texnologiyalarının təhsildə tətbiqi məsələləri", Respublika elmi konfransının materialları, 22-23 may, 2007, səh. 121-125
18.M.S.Xəlilov, L.İ.Əmirova. Kompüter informasiya sistemlərinin modelləşdirilməsi. OYU-nun Elmi və Pedaqoji xəbərləri, fizika-riyaziyyat-texnika elmləri seriyası, Bakı 2007, N 23, səh. 65-70.
19.M.S.Xəlilov. Sorgularin məntigi optimallaşdırılması. OYU-nun Elmi və Pedaqoji xəbərləri - 2008, N 26, səh. 10-16
20.M.S.Xəlilov. Sosial İnformatika, dərs vəsaiti. II hissə Baki 2008, 130 s.
21.M.S.Xəlilov. Biologiya fakültəsinin qiyabi şöbə tələbələri üçün "İnformatika" fənnindən metodik göstəriş, Bakı - 2008, 50 səh.
22.M.S.Xəlilov. Hüquq fakültəsinin qiyabi şöbə tələbələri üçün "İnformatika" fənnindən metodik göstəriş, Bakı - 2008, 60 səh.
23.Elmdə və təhsildə kompüter texnologiyası fənninin proqramı, Bakı - 2008, 2008, 13 səh.
24.M.S.Xəlilov. Qurbanov A.İ., Məmmədov E.M. "Kitabxana işinin proqramıaşdırılması" Tədris proqramı, Bakı 2008, 13 səh.
25.M.S.Xəlilov.Qurbanov A.İ., Məmmədov E.M. "Avtomatlaşdırılmış kitabxana-informasiya sistemlərinin proqram taminatı" Tədris proqramı, Bakı 2008, 8 səh.
26.M.S.Xəlilov.Qurbanov A.İ., Məmmədov E.M. "Kompüter texnikası və proqramlaşdırma" Tədris proqramı, Bakı 2008, 11 səh.
27.M.S.Xəlilov. Qurbanov A.İ., Məmmədov E.M. "Riyazi informatika" Tədris proqramı, Bakı 2008, 14 səh.

KITABLAR
1. M.S. Xəlilov . Fərdi kompüterin sistemləri. Bакı-1998 183.s (dərs vəsaiti)
2.M.S.Xəlilov "İnformatika", Bakı-2001.
3.M.S.Xəlilov, A.E.Guliyeva, N.N.Musayeva «Avtomatlaşdırılmış kitabxana informasiya sistemləri», Bakı-2001, 85 s.metodik vəsait.
4.M.S.Xəlilov, A.İ.Gurbanov, A.E.Guliyeva. «Kitabxana informatikası" Dərs vəsaiti. Bakı-2001, 240s. I-cild.
5.M.S.Xəlilov "İnformatika", Bakı-2002.
6.M.S.Xəlilov, A.İ.Gurbanov, A.E.Guliyeva. «Kitabxana informatikası" Dərs vəsaiti.,Bakı -2002, I I-cild 164 s.
7.M.S.Xəlilov, Qurbanov A.İ. "İnformatika", Bakı-2003, dərslik, 364 səh.
8.M.S. Xəlilov , İnformatika, dərslik, Bakı - 2005, BDU nəşriyyatı, (rus dilində), 369 səh
9.M.S. Xəlilov Windows XP-Əməliyyatlar sistemi/Metodik vəsait, Bakı 2006, 28 s.
10.M.S. Xəlilov Windows XP-Əməliyyatlar sistemi/Metodik vəsait, Bakı 2006, 51 s.
11.M.S. Xəlilov, K.Ə.Mahmudova. Paylanmış informasiya sistemlərində yeni informasiya texnologiyaları, OYU-nun Elmi və Pedaqoji xəbərləri jurnalı, (AAK-ın reestrində) 2006, N 17, səh. 172-179.
12.M.S. Xəlilov, Hüquqi informatikanın əsasları, dərs vəsaiti, (qrifli) Bakı - 2006, 282 səh.
13.Xəlilov M.S., İnformatika, dərslik, Bakı - 2008, BDU nəşriyyatı, (rus dilində), 311 səh
14.M.S.Xəlilov. "İnformatika"Biologiya fakltəsinin giyabi şöbə təlabəlari üçün metodik vəsait,Bakı - 2008, 50 s.
15.Xəlilov M.S. Hüquq fakültəsinin qiyabi şöbə tələbələri üçün "İnformatika" fənnindən metodik göstəriş, Bakı - 2008, 60 səh.
16. M.S.Xəlilov "İnformatika", Bakı-2008.311s.

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR
2003-ci ildə "Bakı Dövlət Universitetinin idarə edilməsinin müasirləşdirilməsi" adlı Tempus-Tasic Avropa proqramı layihəsində iştirak etmiş, Fransa Respublikasında elmi ezamiyyətdə olmuşdur.

Bookmark and Share