www.applmath.az

Home az | ru | en

Yadulla Həmdulla oğlu Həsənli

Iqtisad elmləri doktoru, professor
mob. tel.: (994 50) 3263995; (994 55) 2066182
e-mail:yadullahasanli@box.az, yadulla59@mail.ru, yadulla_hasanli@yahoo.com


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1959-cu il mart ayının 7-də AzərbaycanRespublikası, Saatlı rayonu anadan olub.
1965-1976-ci illərdə orta məktəbdə oxuyub və riyaziyyat üzrə Respublika olimpiadasının iştirakçısı və mükafatçısı olub.
Ailəlidir, bir oğlu var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1981-ci ildə Azərbaycan Dövlət Unversitetinin (indiki BDU) Tətbiqi-riyaziyyat fakültəsini bitirib.
1983-1987-ci illərdə Azərbaycan Ellər Akademiyasının Kibernetika İnstitunda aspiranturada oxuyub və 1989-cu ildə „Kənd təsərrüfatı müəsssisələrinin fəaliyyətinin modelləşdirilməsi" mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək iqtisad elmləri namizədi elmi dərəcəsini alıb.
2007-ci ildə "Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafının modelləşirilməsi problemləri" mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edərək iqtisad elmləri doktoru alimlik dərəcəsi alıb.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1981-ci ildən Azərbaycan EA-nin Kibernetika İnstitutunda mühəndis, kişik elmi işçi, elmi işçi, böyük elmi işçi, baş elmi işçi, sector müdürü vəzifəsində işləyib. Hal hazıra 0.5 ştat labaratoriya müdüri işləyir.
1994-2005-ci illərdə Ali Diplomatiya Kolleci (indiki Avrasiya Unversitetində) dosent və kafedra müdüri vəzifələrində işləyib.
1998-1999-cu illərdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Politologiya və İdarəetmə İnstitunda (indiki Dövlət İdarəçiliyi Akademiyası) 0.5 ştat dosent vəzifəsində işləyib.
2002-2005-ci illərdə Azərbaycan Milli Bankında elmi məsləhətçi.
1994-cü ildən Baki Dövlət Unversitetinin Optimallaşdırma və idarəetmə kafedrasında dosent, hal-hazırda 0.5 ştat professor vəzifəsində işləyir.
Ekonometrika, İqtisadiyyatın riyazi üsul və modelləri, Dünya iqtisadiyyatının dinamikası, İqtisadi nəzəriyyə, beynəlxalq maliyyə münasibətləri və s. fənlərini tədris edib. Hazırda İqtisadi təhlilin optimallaşdırma üsulları, Dinamik iqtisadi sistemlərin optimal idarə olunması fənləri tədris edir.
Kadrhazırlığı- fəlsəfə doktorlarının sayı 11
143-ə qədər elmi əsərin müəllfidir. Onlardan xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı: -32
2 monoqrafiyanın müəllifidir.
3 kitabın müəllifidir.
2 elmlər namizədi yetişdirib.

TƏDQIQAT SAHƏSI
Sosial və iqtisadi proseslərin modelləşdirilməsi, pul-kedit və vergi-büdcə sisteminin tədqiqi və modelləşdirilməsi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
20-ə qədər beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirak edib.

2009, X Ekonometri ve istatistik sempozyumu, Erzurum,Ataturk Unversitesi/Türkiye, 27-29 Mayıs.
Tam mətinlər:http://iletisim.atauni.edu.tr//eisemp://htmltammetinler142.pdf.
Tam mətn: http://fakulteler.atauni.edu.tr/iktisat/dergi.php?d=3

2010, EcoMod 2010, İnternational Conference on Economic Modeling, İstanbul, Julu 7-10, İstanbul Bilgi University, pp.63:EcoMod2010 Papers http://www.ecomod.net/conferences/ecomod2010/ecomod2010_papers.htm

2011, EcoMod 2011, International Conference on Economic Modeling, Portuqal, Azores, Ponte- Deleqada, June 29-July 1
2012, EcoMod2012 International Conference on Economic Modeling Seville, Spain July 4-6, 2012.
http://ecomod.net/conferences/ecomod2012?tab=downloads

2013, EcoMod 2013, İnternational Clonference on Economic Modeling, Prague, July 1-3
2014, EcoMod 2014, İnternational Clonference on Economic Modeling, Bali, Indonezia, July 14-18,
http://ecomod.net/conferences/ecomod2014?tab=downloads

2015, XIX международная научно‒практическая конференция  "ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИНДУСТРИИ И ЭКОНОМИКЕ"  20-22 мая, Санкт-Петербург, Россия,


SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1. Гасанлы Я.Г., Исмайловa.С.A., “Исследования проблемы мирового долга и эконометрическое моделирование влияния эксплуатации нефтяных месторождений на объем долгов”, XIX международная научно‒практическая конференция  "ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИНДУСТРИИ И ЭКОНОМИКЕ"  20-22 мая 2015 г. Санкт-Петербург, Россия.
2. Yadulla Hasanli “Input-Output models for Turkey, Republics of Azerbaijan and Kazakhstan: a comparative analysis and advantages”, ”//”16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu”, Trakya Üniversitesi, Türkiye, Edirne, May 7-12, 2015, Özet kitabçası, seh.526-528. http://bys.trakya.edu.tr/file/open/43502939.
3. Yadulla Hasanli, Nizami Ismayilov“ Güneş etkinliğinin demografik ve ekonomik göstergelere etkisinin ekonometrik değerlendirilmesi”//”16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu”, Trakya Üniversitesi, Türkiye, Edirne, May 7-12, 2015, Özet kitabçası, səh.54-56. http://bys.trakya.edu.tr/file/open/43502939.
4. Yadulla Hasanli, JeyhunAbbasov, MuradYusifov “Implementation of Equilibrium-Price Model to the Estimation of Import Inflation”, International Journal of Business and Social Research, Volume 05, Issue 04, 2015, p.1-8
5. Гасанлы Я.Г., Исмайлов Н.С. «ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ НА МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ», Сборник статейXVIII международная научно-прак­ти­че­ская конференция «Фундаментальные и прикладные исследования, разработка и применение высоких технологий в промышленности и экономике», 4-5 декабря 2014 года, Санкт-Петербург, Россия. 2014, ст.29-34
6. Гасанлы Я.Г. «Обоснование креативной формулы индекса финансово – экономического кризиса», журнал «Вестник Казахского университета экономики, финансов и международной торговли» №4, 2014 года, ст.175-181
7. Gorkhmaz IMANOV, Yadulla HASANLI, “Forecasting of oil and gas extraction in Azerbaijan on the basis of Hubbert’s model”,  The jurnal of economic sciences: Theory and practice, pp.40-52, Volume 71, #1/2014, ISSN 2220-8739.
8. Y. Hasanli. RESEARCH OF IMPACT OF  NATURAL RESOURCES WEALTH ON ECONOMIC DEVELOPMENT AND HUMAN CAPITAL USING MARX’S PEPRODUCTION SCHEME/ EcoMod 2014, İnternational Clonference on Economic Modeling, Bali, Indonezia, July 14-18, 2014, pp.41-42.http://ecomod.net/conferences/ecomod2014?tab=downloads.
9. Y. Hasanli, C.Abasov. ASSESSMENT OF MUTUAL ECONOMIC RELATIONS THE COUNTRIES OF THE WORLD ON THE BASIS OF INPUT-OUTPUT TABLE. Jurnal,Economics World (ISSN 2328-7144) Vol.2, No.4, 2014,David Publishing, USA, pp.215-222. Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.
10. Y.Hasanli, S.Agayev. ASSESSMENT OF TAX EVASION RISKS FOR VAT PAYERS. Actual problems of economics, Scintifc economic jornal, eco-science.net, ISSN-1993-6788, №3(153) 2014, p.487-496.http://eco-science.net/archive2014/307--3153.html
11. Y.Hasanli. The evaluation of mutual substrution elasticity of capital and labour factors by application CES function for economy of Azerbaijan, The journal of economic sciences: Theory and practice, p.77-96, Year: 19, Volume 70, #1/2013, ISSN 2220-8739.
12. Иманов Р.А., Гасанлы Я.Г., Агаев С.И. Моделирование рисков уклонения от налога в целях аудита упрощенных налогоплательщиков, Научный журнал «Экономика и управление», Вестник Воронежского Государственного университета,Воронеж, Россия, № 2, 2012, с. 67-68.
13. Yadulla Hasanli. Azərbaycanda neft və qeyri-neft sektorları son məhsullarının əsas iqtisadi göstəricilərə, o cümlədən dövlət büdcəsinə vergi daxil olmalarına təsirinin qiymətləndirilməsi, AMEAMəruzələri, №2, 2012, səh. 93-102.
14. Y.Hasanli, C.Abbasov. Assessment of mutual economic relations the countries of the world on the basis of input-output table, Economic Modeling Seville, Spain, July 4-6, 2012, 14 pp.
15. Yadulla Hasanli. Azərbaycanda əsas kapitalın (fondların) sahələr arası balansının tədqiqi və modeləşdirilməsi, İpəkYolu, Azərbaycan Universitetinin jurnalı, №1.2012, səh.92-102.
16. N. Moghsoudi, Y.Hasanli. Analysis Of Impact Of Oil Shocks On Iran's Economic Situation By Input-Output Schedules, Actual problems of economics, Scintifc economic jornal, eco-science.net, ISSN-1993-6788, №8(122), 2011 ,  Украина, Киев),  Elmi-iqtisadijurnal,  eco-science.net, ISSN-1993-6788.
17. Гасанлы Я.Г., Таирова Г.И.Aнализ  межотраслевых  связей  трудовых  ресурсов  Азербайджана  на  основе  таблицы  «затраты – выпуск», Формирование рыночных отношений в Украине, №9 (112), 2010, с.200-206.
18. Мусаев А.Ф., Гасанлы Я.Г., Шыхалиев В.Р. Оценка зависимости поступлений  по налогу на прибыль от объема ВВП, Международный научный журнал, ISSN 1995-4638, №2, 2009, Москва, с.19-23.
19. Yadulla Hasanli. Azərbaycanda inflyasiya proseslərinin ekonometrik modelləşdirilməsi. Azərbaycanın vergi xəbərləri, №3, 2008, səh. 20 – 38.
20. Гасанлы Я., Сулейманов Н. Статистический анализ и прогнозирование НДС в Aзербайджанской Республике, Вопросы статистики, Москва, №11,  2007, с. 69-71.
21. ГасанлыЯ.,Сулейманов Н. Aнализ межотраслевых связей в экономике Азербайджана на основе модели «Затраты-Выпуск», Вопросы статистики, №1, Москва, 2007, с.36-42.
22. Yadulla Həsənli. Təbii sərvətlərlə zəngin olan ölkələrin iqtisadi inkişafının təkrar istehsal sxemi ilə təhlili, “Dünyayabaxış” jurnalı, №5, 2007, səh. 152-164.
23. Ə.M.Abbasov, Q.C.İmanov, Y.H.Həsənli, Ə.C.Muradov. Azərbayjanın sosial-iqtisadi inkişafının proqnozlaşdırılmacı konsepsiyası. AMEA-nın «Məruzələri», LIXcild, № 3-4, 2003, s.240-246.
24. Оценка зависимости поступлений  по налогу на прибыль от объема ВВП, Международный научный журнал, ISSN 1995-4638, №2, 2009, Москва, ст.19-23 (соавторстве)
25. Aнализ  межотраслевых  связей  трудовых  ресурсов  Азербайджана  на  основе  таблицы  «затраты – выпуск»,  Формирование рыночных отношений в Украине, №9 (112), 2010, ст.200-206. (соавторстве)
26.  Analysis Of Impact Of Oil Shocks On Iran's Economic Situation By Input-Output Schedules, Actual problems of economics, Scintifc economic jornal, eco-science.net, ISSN-1993-6788, №8(122) 2011 pp-399-409 (həmmüəlliflə)
27. Azərbaycanda neft və qeyri-neft sektorları son məhsullarının əsas iqtisadi göstəricilərə, o cümlədən dövlət büdcəsinə vergi daxilolmalarına təsirinin qiymətləndirilməsi, AMEA Məruzələri, №2, 2012, səh. 93-102.
28. The evaluation of mutual substrution elasticity of capital and labour factors by application CES function for economy of Azerbaijan, The jurnal of economic sciences: Theory and practice, 2013, p.77-96, Year: 19, Volume 70, #1/2013, ISSN 2220-8739.
29. Assessment of mutual economic relations the countries of the world on the basis of input-output table, Jurnal,Economics World (ISSN 2328-7144) Vol.2, No.4, 2014, David Publishing, USA, pp.215-222. www. David Publishing.com (həmmüəlliflə)
30. Implementation of Equilibrium-Price Model to the Estimation of Import Inflation, International Journal of Business and Social Research,  ISSN 2164-2540(Print), ISSN 2164-2559(Online), Volume 05,
Issue 04, 2015, p.1-8.

KITABLAR
1. Statistika:  Praktiki nümunələrlə. Dərs vəsaiti, BDU, Bakı,Tuna, 2014, 564 səh.
2. Assessment of tax evasion risks of tax payers, LAMBERT Academic Publishing nəşriyyatı, Monoqrafiya, Almaniya, 2013, 80 pp.(həmmüəllifS.I. Agayev)
3. Azərbaycanın sahələr arası əlaqələrinin modelləşdirilməsi, Monoqrafiya, Bakı, Elm, 2011, 205 səh.
4. “Optimallaşdırmaüsullarınıniqtisadiməsələlərətətbiqi”. Dərsvəsaiti, Bakı: ÇAŞIOĞLU, 2011, 248 səh. (həmmüəlliflər: A.D.İsgəndərov, A.T.Sadıqova)
5. “Xətticəbrvəiqtisadimodeller”. Dərslik, QafqazUnversitetinəşriyyatı, Bakı, 2009, 132 səh. (həmmüəlliflər: HəmzağaOrucov, VilayətVəliyev)
6. “İqtisaditədqiqatlardariyaziüsullarıntətbiqi”. Dərsvəsaiti, Bakı, 2002, 303 səh. (həmmüəllif  R.T.Həsənov)
7. “Azərbaycanınsosial-iqtisadiinkişafınınmodelləri. Makroiqtisaditəhlil”, monoqrafiya. Bakı, Elm, 2001, 248 səh. (həmmüəllifprof.Q.C.İmanov)
8. Müəssisələrinqarşılıqlıborcproblemininiqtisadi-riyazitəhlilivəhəlliyolları («Kredittəkanı» və «imtinatəkanı» üsulları), monoqrafiya, Bakı, «Elm», 2000,105 səh.

9. Xetti cəbr və iqtisadi modeller, Qafqaz Unversiteti nəşriyyatı, Bakı, 2009, 132 səh., Dərslik, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyini 23.02.2009 tarixli 205 saylı əmri ilə tövsüyyə  edilmişdir (həmmüəlliflərlə)
10.  Azərbaycan iqtisadiyyatının sahələrarası əlaqələrinin modelləşdirilməsi, Bakı, “Elm”,  2011, İSBN 978-9952-453-26-3, monoqrafiya, 205 səh.
11. Assessment of  tax evasion risk softaxpayers, LAMBERT Academic Publishing, Germany, 2013. 83 p. https://www.lap-publishing.com/catalog/details//store/gb/book/978-3-659-44501-9/assessment-of-tax-evasion-risks-of-tax-payers (həmmüəlliflə)
12. STATİSTİKA, dərs vəsaiti, Təhsil Nazirliyi, BDU-nun Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakultəsinin 12.12.2013-cü il tarixli iclasının qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2014, Tuna, mətbəəsi, 564 səh

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR
1. „Yoxsulluğun Azaldılması və İqtisadi İnkişaf üzrə Dövlət Proqramının (2001-2005-ci illər)" hazırlanmasında Asiya İnkişaf Bankının yerli eksperti (2001)
2. „Ev təsərrüfatlarının müayinəsi" layihəsinin Dünya bankı tərəfindən yerli məsləhətçisi (2000).
3. 2003-cü ildə „VEKTOR" Beynəlxalq Elm Mərkəzinin „Azərbaycanın Gənc Alimləri" Beynəlxalq layihəsinin qalibi olmuş və „XXI əsrin gənc alimi" Beynəlxalq diplomu ilə təltif edilmişdir. (№47).

Bookmark and Share