www.applmath.az

Home az | ru | en

Zeynal Camalov Ramazan oğlu

Elmi dərəcəsi və hal hazırda BDU-da tutduğu vəzifəsi 
f.-r.e.n, b.e.i, dosent
İş telefonu: 439-35-47
E-mail: zjamalov@gmail.com

QISA BİBLİOQRAFİK MƏLUMAT
03 iyun 1959-cu ildə Qusar r-n Ləcət kəndində doğulub. 1974-1976-cı illər Bakı şəhərində 1№-li fizika-riyaziyyat təmayüllü internat məktəbində oxuyub.1976-1981–ci illərdə Azərbaycan Dövlət İniversitetinin mexanika-riyaziyyat fakultəsində təhsil alıb. Ailəlidir. İki oğlu var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1981 –ci ildə Azərbaycan Dövlət İniversiteti
namizədlik dissertasiyasının mövzusu və müdafiə etdiyi il
Periodik quruluşlu kompozit materiallarda gərginlik vəziyyəti 
(həndəsi qeyri-xətti qoyuluşda), 1992-ci il

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
MEA Kibernetika institutu
2005-ci ildən «İnformasiya texnoloqiyaları və proqramlaşdırma» kafedrasında
hansı dərsləri aparır
İnformatika, Proqramlaşdırma texnoloqiyası, Müasir proqramlaşdırma dilləri, Əməliyyat sistemləri və proqramlaşdırma, Lokal hesablama şəbəkələri və s.
52 elmi məqalə və 4 kitabın müəllifidir, onlardan 13 müdafiədən sonra çap olunub

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

Müasir proqramlaşdırma dilləri, verilənlərin idarəetmə sistemləri, proqramlaşdırma dilləri

TƏDQİQAT SAHƏSİ
Yeni informasiya texnoloqiyalarından istifadə etməklə kompüter proqram vasitələrinin yaradılması, onların tədris, elm və istehsal sahələrinə tətbiqi

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
1. Universal test sistemi kompüter proqramı Известия АН, серия физ.-тех. и мат. наук, Баку, 2003, № 2
2. Kompüter vasitəsi ilə testləşdirmənin üstünlükləri haqqında Təhsil sistemində İKT-nin tətbiqi (bu günü və sabahı) Bakı, 11 aprel 2003
3. Biliyin yoxlanılmasının kompüter texnoloqiyası haqqında «İnformasiyalaşdırma, Kibernetika və İnformasiya texnoloqiyalarının müasir problemləri» respublika elmi konfransının əsərləri, I cild, Bakı, 28-30 aprel 2003
4. Электронная архивация и автоматизация составления контрактов Известия АН, серия физ.-тех. и мат. наук, Баку, 2004, № 2
5. About one process engineering of computer testing of knowledge Сборник Четвертой Международной научно-практической конференции «Интернет- Образование-Наука-2004», том 1, Баку, Винница,Вел.Тырново,28 сентября -16 октября 2004
6. Краткий курс по Microsoft Excel(методическое пособие) Баку, Издательство БГУ, 2005
7. Müasir informasiya texnoloqiyaların biliyin qiymətləndirilməsi prosesinə tətbiqi haqqında«İKT və elektron təhsilin aktual problemləri.Elektron idarəetmə» elmi-praktik konfransın materialları, Gəncə, 29-30 noyabr 2007
8. Biliklərin qiymətləndirilməsi prosesinin avtomatlaşdırılması haqqında «Riyaziyyat, informatika və iqtisadiyyatın müasir problemləri» elmi konfransın materialları, Bakı, 26 aprel 2008
9. “Müasir informasiya texnologiyalarinin ali məktəblərdə tələbə təqaüdlərinin hesablanmasina tətbiqi haqqinda”. “Gömrük işində İnformasiya sistemləri və texnologiyaları”  1-ci  Beynəlxalq elmi-praktiki KONFRANS (Bakı şəhəri, 21-22 dekabr 2009-cu il), с.87.
10. “Online test sisteminin dövlət organlarında tətbiqi”, Gömrük xidmətində İKT-nin tətbiqi üzrə III Beynəlxalq Elmi-Praktiki Konfrans, Bakı şəhəri, 12-13 sentyabr, 2011
11. “Online rejimində biliyə nəzarəti təmin edən öyrədici sistem modeli haqqinda”, Sumqayıt Dövlət Universiteti, Respublika Elmi-Praktiki Konfrans, Sumqayıt şəhəri, 27 noyabr 2012-ci il, səh.34-35.
12. Об одном подходе к формированию методики билингвального обучения // ISSN 1028-9763. Математические машины и системы, 2014, № 4, стр.92-103.
13. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində informasiya texnologiyalarından istifadə imkanları haqqında AMEA-nın Xəbərləri, İnformasiya və İdarəetmə problemləri, Məqalə, Bakı, 2015, səh.49-51
14. Об одном подходе к дефаззификации выходов нечетких моделей временного ряда, Məqalə, Математические машины и системы, Киев, 2015, № 1, с.96-110,15 səh.
15. One Approach to the Assessment of Bilingual Education International Journal of Robots, Education and Art, Vol. 5, No. 1, July 31, 2015 Available at: http://www.globalcis. org/ijrea/global/ppl.html?jname=IJREA (accessed 1 July 2014),Korea,9 səh. ,Məqalə
16. Оценка конкурентоспособности высшего учебного заведения на основе нечёткого анализа его качественных характеристик, Məqalə, Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının Xəbərləri (Вестник Азербайджанской Инженерной Академии), Cild 7, №4, 2015, cəh. 117 – 127,14 səh
17. Моделирование временных рядов на основе нечеткого анализа позиционно-бинарных составляющих исторических данных, Məqalə, Нечеткие системы и мягкие вычисления, Т. 10, №1, 2015, Тверь, Россия, Тверской Государственный Университет, стр. 35-73,39 səh.
18. Intelligent Scoring System of Telecommunication Service Quality by Neural Network Based Fuzzy Inference,Məqalə,International Journal of Intelligent Information Processing, Korea,Volume 5, Number 4, 2015, p. 1-18,18 səh
19. “Fuzzy logic and lexicological support of the creation of terminological dictionary of intermediate language in bilingual education”,article, Procedia Computer Science, (impact factor 1.08)PROCS10132, S1877050916325972, 10.1016/j.procs.2016.09.417
20. Оценка финансовой устойчивости коммерческих банков нечётким методом максиминной свёртки и их ранжирование, статья, ISSN: 1028-9763. Математичні машини і системи, Институт Проблем Математических Машин и Систем, Киев, 2016, № 1, стр. 79-88
21. Информационная система поддержки принятия процессуальных решений, статья,Системы и средства информатики, Т.26, №1, 2016. стр. 138-154,Москва-2016
22. Об одном подходе к оценке целенаправленности организационной структуры образовательной системы вуза,БГУ,2016,s.
23. Published by Elsevier B.V. Peer-review under responsibility of the Organizing Committee of ICAFS 2016. Available online at www.sciencedirect.com
24. PalmariumAcademic Publishing, Almaniya, Mauritius, 2017, “Нечеткая методология много-критериального ранжирования университетов”
25. 9th International Conference on Theory and Application of Soft Computing, Computing with Words and Perception, ICSCCW 2017, 22-23 August 2017, Budapest, Hungary ,”Integrated assessment and ranking of universities by fuzzy inference”
26. 9th International Conference on Theory and Application of Soft Computing, Computing with Words and Perception, ICSCCW 2017, 22-23 August 2017, Budapest, Hungary, “One approach to optimizing the measures of effectiveness of the university organization”

KITABLAR və PROQRAMLAR
1. İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma kafedrasının fənn proqramları //Kompüter elmləri ixtisası üzrə. – Bakı. – BDU. – 2013. 45s.
2. İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma kafedrasının fənn proqramları //İnformatika müəllimliyi ixtisası üzrə. – Bakı. – BDU. – 2013. - 24s.
3. Программы по кафедре Информационные технологии и программирования //Специальность Компьютерные науки. – Баку. – БГУ. – 2013. – 45с.
4. Программы по кафедре Информационные технологии и программирования //Специальность Преподаватель информатики. – Баку. – БГУ. – 2013. – 24с.

Bookmark and Share