www.applmath.az

Home az | ru | en

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işinin müzakirəsi

18/09/2021

E  L  A  N

28 sentyabr 2021-ci il saat 13:00-da BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat və Kibernetika fakültəsində fəaliyyət göstərən FD 2.17 Dissertasiya Şurasının nəzdində 2002.01-“Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası” ixtisası üzrə Elmi seminarın iclasında (əyani və distant şəkildə) Gəncə Dövlət Universitenin “Ümumi texniki fənlər” kafedrasının dissertantı Fazilə İlyas qızı Cəfərovanin riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi "Alt və üst təbəqələri pyezoelektrik, orta təbəqəsi metal olan qatlar arasinda çatlara malik üçqatli dairəvi lövhənin qabarmasi və enerji buraxma sürətinin tədqiqi" mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcəkdir.

Arzu edənlər iştirak edə bilər. Elmi seminara distant qoşulmaq istəyənlər Microsoft Teams platforması üzərindən aşağıdakı linkə daxil ola bilərlər.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9mcLTxxWj8q9v9gxHVJnhaLm_6Ii7IkvJQVtArFO5gc1%40thread.tacv2/1632381302525?context=%7b%22Tid%22%3a%22a43125d1-0f89-4fa4-99ab-5474c89fdd42%22%2c%22Oid%22%3a%228866243c-7458-4a9a-9551-ff39606a7d62%22%7d

Bookmark and Share