www.applmath.az

Home az | ru | en

Allahverdiyeva Narmina

Kandidat of physic-mathematical science, assistant professor
working telephone: + (994) 12 5391169 
e-mail: a.nermine @ rambler.ru 

PERSONAL DATA
1949 - was borh in Agdam city.
1957 - 1966 - was learned in the school in Baku.
1966 - 1971 received the higher education on the Mechanicmathematical faculty of Baku State University. 
1971 - 1974 was learned in the graduate course of the Institute of Cybernetics.
1975-1996 - was collaborator of tht Institute of Cybernetics.
1982 - defended the kandidat dissertation and received academic degree of the kandidat phyzics-mathematical sciences.
1996 - 2001 worked in the Baku State Institute of Expert on commodities and Commercia.
2001 - 2004 worked in the Economical University.
2004 - till today in the Baku State University.
2005 received the title of assistant professor.

EDUCATION AND ACADEMIC DEGREES OBTAINED
1966 - 1971, student, Mechanic-mathematical faculty, Baku, State University. 1982, candidate of phys.math.sciens "About fulfillness the system of the eigen and adjoint elements of the sum of the operator bunches in the Banach space".

COMPLETE PROFESSIONAL BACKGROUND
1. Institute of Cybernetics of the Academy of Sciences.
2. Baku State Institute of Expert on commodities and Commercia.
3. State University of Economics.
4. Baku State University. 
2004 - till today on the department "Operation research and mathematical modelling" of the faculty "Applied Matematics and Cybernetics" of Baku State University carring out lessons:
Operation research and the game theory, Mathematical methods of the operation research, Stochastical mathematical models, Dynamic programming.
Author of  30 scientific articles.

PRESENT RESEARCH INTEREST
Systems which are described by the differential-operators equations; Models of the stochastical programming; Methods of the operations research. 

INTERNATIONAL CONFERENCES, SYMPOSIUMS
1. Ail-Union Symposium on the optimal control and differen tial games, Tbilici, 1977.
2. Republican Symposium on the differential equations, Ashha bad, 1978.
3. I Republican scientific-practical conference on the problems of control and informatics, Bacu, 1991.
4. Ail-Union conference " analysis and it's applications in the mathematical economics, Bacu, 1991.
5. II International conference "Applications of the Informative-communication technologies in the scince and education, Baku, 2007.

LIST OF SELECTED PUBLICATIONS
1. “Collective decision-moninq for one class of  resource allocation  problems”AMEA-nın “Məruzələr”i, fiz-riy bölməsi, №5, 2011.
2. «Об одной задаче распределения ресурсов»-.BDU  “Xəbərlər”.№2 2012.Səh 70-78
3. Принятие решения в одной задаче назначения производсвенных заказов -Proceeding of institute of applied mathematicsBakı-2013,№4, səh 9-14
4. Об одном подходе к организации процесса принятия решения -AMEA-nın «Məruzələr»i fizika-riyaziyyat bölməsi, LXX, №2, 2014. Səh 6-9
5. Принятие решение в двухкритериальной задаче дробно-линейного программирования -Proceding of institute of applied mathematics, Vol 4, №1, 2015, səh 12-22
6. Kollektiv qərar qəbuletmənin bir modeli haqqında
7. Ehtiyatın çoxkriteriyaya görə paylanmasının bir qərar qəbuletmə məsələsi
8. “Collective decision-moninq for one class of  resource allocation  problems”AMEA-nın “Məruzələr”i, fiz-riy bölməsi, №5, 2011.
9. «Об одной задаче распределения ресурсов»-.BDU  “Xəbərlər”.№2 2012.Səh 70-78
10. Принятие решения в одной задаче назначения производсвенных заказов -Proceeding of institute of applied mathematicsBakı-2013,№4, səh 9-14
11. Об одном подходе к организации процесса принятия решения -AMEA-nın «Məruzələr»i fizika-riyaziyyat bölməsi, LXX, №2, 2014. Səh 6-9
12. Принятие решение в двухкритериальной задаче дробно-линейного программирования -Proceding of institute of applied mathematics, Vol 4, №1, 2015, səh 12-22
13. Об одном подходе к организации процесса принятия решения- AMEA-nın «Məruzələr»i fizika-riyaziyyat bölməsi, LXX, №2, 2014
14. Принятие решение в двухкритериальной задаче дробно-линейного программирования-Proceding of institute of applied mathematics, Vol 4, №1, 2015
15. «Təcrübənin planlaşdırılmasının qərar qəbuletmədə tətbiqi» Əməkdar elm xadimi, professor Əmir Şamil oğlu Həbibzadənin anadan olmasının 100-cü il dönümünə həsr olunmuş  “Funksional analiz və onun tətbiqləri” adlı respublika elmi konfransının materialları, Bakı 2016, p. 29-30
16. «Об одной задаче принятия инвестиционного решения» Əməkdar elm xadimi, professor Əmir Şamil oğlu Həbibzadənin anadan olmasının 100-cü il dönümünə həsr olunmuş  “Funksional analiz və onun tətbiqləri” adlı respublika elmi konfransının materialları, Bakı 2016, p.123-125
17. « Kollektiv qərar qəbuletmənin faza məhdudiyyətli bir məsələsi» “Riyaziyyatın nəzəri və tətbiqi problemləri” beynəlxalq elmi konfrasın materialları, Sumqayıt-2017, səh.186
18. 13. Reduction of one block linear multicriteria decision-making problem-proceedings of the 6th international conference on control and optimization with industrial applications, volume II, 11-13 july,2018 Baku, pp.138-140

BOOKS
1. «Matrix games» , 2015
2.«Elements of operational research» 2018

Bookmark and Share