www.applmath.az

Home az | ru | en

Hasanova Nazli

Candidate of technical sciences, lecturer,  associate professor

n_gasanova@hotmail.com

PERSONAL DATA
Was born on December 16, 1966 in Baku. Has left high school number 190 in 1983. In 1983 has entered on the mechanic-mathematical faculty of the Baku State University and has ended in 1988. In 2005 has defended dissertation "Development of the concurrency control algorithms based on the timestamp ordering method in distributed databases" and received the academic rank - candidate of technical sciences. Married. She has two children.

EDUCATION AND ACADEMIC DEGREES OBTAINED
In 1988 she gratuated from Baku State University,
In 2005 she defended dissertation "Development of concurrency control algorithms based on the timestamp ordering method in distributed databases"and received the academic rank - candidate of technical sciences.

COMPLETE PROFESSIONAL BACKGROUND
1988 - 1993 Scientifically industrial Association of Space Researches, engineer
1993 - 1997 institute of Power, engineer
1997 - 2000 BSU, department of General mathematics, research assistant
2000 - 2008 BSU, department of Informatics, research assistant
From 2008 she is a lecturer at the department of Informatics
She teaches "Computer science" and «Computer technology in science and education»
She is an author 28 article

PRESENT RESEARCH INTERESTS
Concurrency control in distributed databases

INTERNATIONAL CONFERENCES, SYMPOSIUMS
In 2003 international conference "New technologies and changes in management of university", BSU, project "The Modernization of management of the Baku State University" of the European program Tempus-Tasic,
Hasanova N.A. «Algorithm of concurrency control on the basis of timestamp ordering for multiversion of model in the distributed database», The Fourth International Conference «Internet-Education-Science - 2004», Vol. 2, pp. 436-437.

LIST OF SELECTED PUBLICATIONS
1. Hasanova N.A., Israfilova E.N., Fatullaev R.E. Algorithms of functioning of some blocks of a control system transactions. Modern problems of information in engineering and technologies: The collection of works N 8.-Voronezh: 2003, page 104-105.
2. Hasanova N.A., Aliev A.A. Algorithms of management concurrency control based on a timestamp method» Modern problems of information in systems of modelling, programming and telecommunications: The collection of works N 8.-Voronezh: 2004, page 346-347.
3. Hasanova N.A. «Algorithm of concurrency control on the basis of timestamp ordering for multiversion of model in the distributed database», The Fourth International Conference «Internet-Education-Science - 2004», Vol. 2, pp. 436-437.
4. Hasanova N.A. Development of the concurrency control algorithms based on the timestamp ordering method in distributed databases, synopsis of thesis, Baku 2005, 20 p.
5. İnformatika fənninin ixtisaslar üzrə proqramı. Bakalavr pilləsi, Bakı 2007. Tərtib edənlər: Dos. M.S.Xəlilov, Dos. A.İ.Qurbanov, Dos. C.S.Abdullayev, f.r.e.n. Z.Ə.Şamilov, f.r.e.n. N.Ə.Quliyev, f.r.e.n. L.İ.Əmirova, K.Ə.Mahmudova, t.e.n. N.Ə.Həsənova
6. "Elmdə və təhsildə kompüter texnologiyaları" fənninin ixtisaslar üzrə proqramı. Magistratura pilləsi, Bakı 2008. 13 səh. Tərtib edənlər: Dos. M.S.Xəlilov, Dos. A.İ.Qurbanov, Dos. C.S.Abdullayev, f.r.e.n. Z.Ə.Şamilov, f.r.e.n. N.Ə.Quliyev, f.r.e.n. L.İ.Əmirova, t.e.n. N.Ə.Həsənova
7. Н.А.Гасанова.
Мультиверсная сериализуемось транзакций c применением метода временных меток в распределенных базах данных. Bakı Universitetinin Xəbərləri, fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, №1, 2012-ci il, səh. 131-136
8. Həsənova N.Ə. Təhsildə müasir informasiya kommunikasiya texnologiyaları, Kitabxanaşünaslıq və informasiya (elmi-nəzəri və praktiki jurnal), ISSN 2219-5882, Bakı-2014, №2 (14), səh 79-86
9. Həsənova N.Ə.,
Qurbanov A.İ. Kitabxana informatikası” Bakalavr təhsil pilləsi üçün proqram, Bakı-2014, BDU nəşriyyatı, 12 səh.
10. Həsənova N.Ə. “Rəqəmsallaşdırma texnologiyaları”
Magistratura təhsil pilləsi üçün proqram, Bakı-2014, BDU nəşriyyatı, 12 səh.
11. Həsənova N.Ə. “Kitabxana informasiya texnologiyaları”
Magistratura təhsil pilləsi üçün proqram, Bakı-2014, BDU nəşriyyatı, 12 səh.
12. Həsənova N.Ə. “Kitabxanaların informasiyalaşdırılması”
Magistratura təhsil pilləsi üçün proqram, Bakı-2014, BDU nəşriyyatı, 12 сящ.
13.Həsənova N.Ə., İsrafilova E.N. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri, Dərs vəsaiti, Bakı - Mütərcim nəşriyyatı 2015, 312 səh.
14. Xəlilov M.S., Həsənova N.Ə. İnformatika,
Universitetlər üçün dərslik, Bakı-2015, 415 сящ.
15. Həsənova N.Ə., Məcnunova Z.İ. Yeni informasiya texnologiyalarının elektron kitabxanalara tətbiqi, Kitabxanaşünaslıq və informasiya (elmi-nəzəri və praktiki jurnal), ISSN 2219-5882, Bakı-2015, №1 (16), səh 102-111
16. Həsənova N.Ə.,  Nəcəfova Z.X. Distant təhsil və rəqəmsal kitabxanalar, Kitabxanaşünaslıq və informasiya (elmi-nəzəri və praktiki jurnal), ISSN 2219-5882, Bakı-2015, №1 (16), səh 111-120
17.Həsənova N.Ə.,  Cəfərli Ş.H. Kitabxanaşünaslıq və informasiya (elmi-nəzəri və praktiki jurnal), ISSN 2219-5882, Bakı-2015, №2 (17), səh 89-96
18. Həsənova N.Ə. İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları və yeni təhsil paradiqması, Kitabxana.az (müstəqil elmi, metodki və praktiki jurnal), №1-2, səh. 30-33.

19.
Həsənova N.Ə., Həsrətova M.H. İnformasiya kommunikasiya texnologiyası – müsir sosial mədəni biliklərin translyasiyası mexanizmidir. Kitabxanaşünaslıq və informasiya (elmi-nəzəri və praktiki jurnal), ISSN 2219-5882, Bakı-2016, №1 (19), səh 27-36.
20.
Həsənova N.Ə. Professor A.A.Xələfovun informasiya cəmiyyəti və kitabxana işi haqqinda elmi araşdirmalari. Azərbaycan kitabxanaşünaslıq elmi məktəbinin banisi – Abuzər Alı oğlu Xələfov: Məqalələr toplusu. Bakı: BDU nəşriyyatı, 2016, 265 s.
21.
Həsənova N.Ə., Məhərrəmov İ.Ə. Rəqəmsal kitabxanalarda informasiyanın qorunması problemləri. Kitabxanaşünaslıq və informasiya (elmi-nəzəri və praktiki jurnal), ISSN 2219-5882, Bakı-2017, №1 (22), səh 49-56
22.  Həsənova N.Ə., Əlizadə Ü
.M., Nəbiyev S.A. Paylanmiş informasiya sistemlərində Z39.50 protokolu. Kitabxanaşünaslıq və informasiya (elmi-nəzəri və praktiki jurnal), ISSN 2219-5882, Bakı-2017, səh 55-62

INTERNATIONAL AND DOMESTIC GRANTS, PROGRAMS
In 2002 was on training at University a Nice in France. She participated in the project "The Modernization of management of the Baku State University" of the European program Tempus-Tasic.

Bookmark and Share