www.applmath.az

Home az | ru | en

Orujova Tutu Vagif

Ph.D. candidate in Economics, Assistant professor
+(994) 12 438 25 18
e-mail: otutu@mail.ru 

PERSONAL DATA

Date and place of birth: July 13, 1975, Baku 
Studied and graduated from school № 45 in the years of 1982-1992.
Married, has two children.

EDUCATION AND ACADEMIC DEGREES OBTAINED
In 1998 graduated from Baku State University, Faculty of Applied Mathematics and Cybernetics. 
In 2008 defended a Ph.D. candidate dissertation in “Analyze and modeling  of the main aspects of sustainable people development” at Baku State University, Faculty of Applied Mathematics and Cybernetics.
Ph.D. in Economics.

COMPLETE PROFESSIONAL BACKGROUND
Between the years of 1995-1997 worked as laboratory assistant in school № 238, Baku, Nizami.
In the years of 1997-2001 worked as laboratory assistant then promoting to head laboratory assistant in the department of Information technologies and programming, Faculty of Applied Mathematics and Cybernetics.
Works as teacher in the same department.
Teaches subjects as computer graphics, parallel and distributed calculations.
Author of 2 training aids, 2 programs and more than 20 scientific works.

TAUGHT SUBJECTS

Parallel and distributed calculations and Computer networks

PRESENT RESEARCH INTERESTS

Computer networks, Processing of economical information in distributed systems, Distributed given databases etc.

LIST OF SELECTED PUBLICATIONS
1. Paylanmış sistemlərin yaradılmasının bəzi problemləri, «YİT XXİ-ci əsrdə» I Respublika Elmi Konfransı, Bakı-2000 
2. Prinüipı i modeli obrabotki tranzaküiy, «Riyaziyyatın tətbiqi problemləri» elmi konfransının materialları,  Bakı-2001
3. Методика анализа  взаимадействия основных индикаторов устойчивого развития общества, Научно-технический журнал «Информационные технологии моделирования и управления». Воронеж – 2006
4. Применение факторного анализа и исследовании устойчивости социально экономического развития, «Regionların sosial-itisadi inkişafında informasiya-kommunikasiya infrastrukturunun formalaşması və idarəedilməsi» Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları, Lənkəran – 2006
5. Davamlı insan inkişafına keçidin zəruriyyəti haqqında, «Aspirantların və gənc tədqiqatçıların Xİ respublika elmi konfransı, Bakı – 2007
6. Основные тенденции измерение устойчивости экономического роста, «Известия  Национальной Академии Наук Азербайджана» , Баку – 2007, №3
7. Выявление тенденций и прогназирование основных факторов устойчивости социально-экономического развития, Вестник Бакинского Университета, Баку – 2007
8. Учет экологических индикаторов в системе национальных счетов, Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları» Respublika Elmi Konfransının materialları, Sumqayıt – 2007
9. Применение методов многомерной статистики при исследовании устойчивости социально-экономическоо развития, Riyaziyyat, informatika və iqtisadiyyatın müasir problemləri» mövzusunda Respublika Elmi konfransının materialları, Bakı – 2008
10. Ekoloji amillərin Milli hesablar sisteminə təsiri haqqında, AMEA,  Milli iqtisadiyyatın problemləri, Bakı-2008
11. О роли индикаторов устойчивого развития в реализации стратегии устойчивого развития Азербайджана , «Riyaziyyat, informatika və iqtisadiyyatın müasir problemləri» Respublika Elmi konfransının materialları, Bakı-2009
12. Применение нейронных сетей при анализе устойчивости экономического роста, «Riyaziyyat, informatika və iqtisadiyyatın müasir problemləri» Respublika Elmi konfransının materialları, Bakı-2010
13. Транзактная обработка информации в распределенных системах ,  Sumqayıt Dövlət Universiteti, Respublika Elmi-Praktiki Konfrans, Sumqayıt şəhəri, 27 noyabr 2012-ci il
14. Выбор авторегрессионной модели для прогнозирования объема иностранных инвестиций в экономику Азербайджана, Материалы конференции Социально-экономические реформы в контексте интеграционного выбора Украины. – 2012.
15. Azərbaycan iqtisadiyyatında xarici investisiyanın rolu, «Azərbaycanda yüksək texnologiyaların texniki-iqtisadi problemləri» mövzusunda respublika elmi konfransının materialları. Bakı-2013
16. Эконометрическая оценка влияния иностранных инвестиций на устойчивое экономическое развитие Азербайджана, Современная экономика: проблемы и решения№8 (56) 2014
17.«Oценка устойчивости социально-экономического развития страны»//«Современная экономика:проблем и решения»08(68), 2015
18. Эконометрическая модель влияния объема иностранных инвестиций на объем внутреннего валового продукта, тезис, M.Rəsulovunun anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi-təcrübi konfransı, Bakı, 2016,s.17
19. Application of   neural networks for estimating of the  sustainable economic growth, məqalə,Journal of International Business Studies,England 2016,p.
20.“Microsoft Excel elektron prosessoru”,dərs vəsait,Bakı, 2016,14 ç.v.
21. İnformatika – 10,dərslik, Azərbaycan dilində,Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin qrif nömrəsi:2017- 093© Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi – 2017,Fiziki çap vərəqi 13. Səhifə sayı 208,Bakı – 2017
22.T. V. Orujova, məqalə, ”Estimation of a standard of living  of elderly population in the conditions of transition to the  sustainable development in Azerbaijan Republic”, 2017
23. T.V.Orucova “İnformasiya tehlükəsizliyi”, dərs vəsaiti,Bakı 2018, 25ç.v.
24. T.V.Orucova “İnformasiya tehlükəsizliyi”,proqram, Bakı 2018

Bookmark and Share