www.applmath.az

Home az | ru | en

Оруджова Туту Вагиф кызы

Научная степень: Доктор философии по экономике, доцент
Рабочий телефон: +(994) 12 438 25 18
e-mail: otutu@mail.ru 

КОРОТКО О СЕБЕ
Дата рождения: 13 Июля 1975, город Баку
1982 - 1992 гг. училась в Бакинской городской школе No. 45
Замужем, имеет двоих детей.

ОБРАЗОВАНИЕ, УЧЕНЫЕ СТЕПЕНИ
В 1998 году окончила Бакинский Государственный Университет факультет «Прикладная Математика и Кибернетика»
В 2008 году в Бакинском Государственном Университете защитила кандидатскую диссертацию по теме «Анализ и моделирование основных аспектов устойчивого развития человека».
Доктор философии по экономике, доцент

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
В 1995-1997 гг. работала лаборантом в средней школе No.238 Баку, Низаминский район.
В 1997-2011 гг. работала лаборантом, старшим лаборантом в Бакинском Государственном Университете, факультет «Прикладная Математика и Кибернетика»
С 2011 года по настоящее время работает преподавателем в Бакинском Государственном Университете факультета «Прикладная Математика и Кибернетика».
Автор более 22 работ.

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ПРЕДМЕТЫ
Параллельные и распределенные вычисления, компьютерные сети

ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ
Компьютерные сети, распределенные системы, распределенные базы данных, облачные вычисления и т.д.

СПИСОК НЕКОТОРЫХ НАУЧНЫХ РАБОТ
1. Paylanmış sistemlərin yaradılmasının bəzi problemləri, «YİT XXİ-ci əsrdə» I Respublika Elmi Konfransı, Bakı-2000 
2. Prinüipı i modeli obrabotki tranzaküiy, «Riyaziyyatın tətbiqi problemləri» elmi konfransının materialları,  Bakı-2001
3. Методика анализа  взаимадействия основных индикаторов устойчивого развития общества, Научно-технический журнал «Информационные технологии моделирования и управления». Воронеж – 2006
4. Применение факторного анализа и исследовании устойчивости социально экономического развития, «Regionların sosial-itisadi inkişafında informasiya-kommunikasiya infrastrukturunun formalaşması və idarəedilməsi» Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları, Lənkəran – 2006
5. Davamlı insan inkişafına keçidin zəruriyyəti haqqında, «Aspirantların və gənc tədqiqatçıların Xİ respublika elmi konfransı, Bakı – 2007
6. Основные тенденции измерение устойчивости экономического роста, «Известия  Национальной Академии Наук Азербайджана» , Баку – 2007, №3
7. Выявление тенденций и прогназирование основных факторов устойчивости социально-экономического развития, Вестник Бакинского Университета, Баку – 2007
8. Учет экологических индикаторов в системе национальных счетов, Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları» Respublika Elmi Konfransının materialları, Sumqayıt – 2007
9. Применение методов многомерной статистики при исследовании устойчивости социально-экономическоо развития, Riyaziyyat, informatika və iqtisadiyyatın müasir problemləri» mövzusunda Respublika Elmi konfransının materialları, Bakı – 2008
10. Ekoloji amillərin Milli hesablar sisteminə təsiri haqqında, AMEA,  Milli iqtisadiyyatın problemləri, Bakı-2008
11. О роли индикаторов устойчивого развития в реализации стратегии устойчивого развития Азербайджана , «Riyaziyyat, informatika və iqtisadiyyatın müasir problemləri» Respublika Elmi konfransının materialları, Bakı-2009
12. Применение нейронных сетей при анализе устойчивости экономического роста, «Riyaziyyat, informatika və iqtisadiyyatın müasir problemləri» Respublika Elmi konfransının materialları, Bakı-2010
13. Транзактная обработка информации в распределенных системах ,  Sumqayıt Dövlət Universiteti, Respublika Elmi-Praktiki Konfrans, Sumqayıt şəhəri, 27 noyabr 2012-ci il
14. Выбор авторегрессионной модели для прогнозирования объема иностранных инвестиций в экономику Азербайджана, Материалы конференции Социально-экономические реформы в контексте интеграционного выбора Украины. – 2012.
15. Azərbaycan iqtisadiyyatında xarici investisiyanın rolu, «Azərbaycanda yüksək texnologiyaların texniki-iqtisadi problemləri» mövzusunda respublika elmi konfransının materialları. Bakı-2013
16. Эконометрическая оценка влияния иностранных инвестиций на устойчивое экономическое развитие Азербайджана, Современная экономика: проблемы и решения№8 (56) 2014
17.«Oценка устойчивости социально-экономического развития страны»//«Современная экономика:проблем и решения»08(68), 2015
18. Эконометрическая модель влияния объема иностранных инвестиций на объем внутреннего валового продукта, тезис, M.Rəsulovunun anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi-təcrübi konfransı, Bakı, 2016,s.17
19. Application of   neural networks for estimating of the  sustainable economic growth, məqalə,Journal of International Business Studies,England 2016,p.
20.“Microsoft Excel elektron prosessoru”,dərs vəsait,Bakı, 2016,14 ç.v.
21. İnformatika – 10,dərslik, Azərbaycan dilində,Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin qrif nömrəsi:2017- 093© Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi – 2017,Fiziki çap vərəqi 13. Səhifə sayı 208,Bakı – 2017
22.T. V. Orujova, məqalə, ”Estimation of a standard of living  of elderly population in the conditions of transition to the  sustainable development in Azerbaijan Republic”, 2017
23. T.V.Orucova “İnformasiya tehlükəsizliyi”, dərs vəsaiti,Bakı 2018, 25ç.v.
24. T.V.Orucova “İnformasiya tehlükəsizliyi”,proqram, Bakı 2018

Bookmark and Share