www.applmath.az

Home az | ru | en

Гашимов Садых

Кандидат физико-математических наук,доцент
Рабочи телефон:+(994)12 438 02 40
e-mail: S.Hashimov@list.ru

КОРОТКО О СЕБЕ
1961 году родилься в селе Сейдекеран Ленкоранского района
1987 году окончил среднюю школу в селе Кянарамеша Ленкоранского района
1984 году окончил БГУ с отличием

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕНЫЕ СТЕПЕНИ
1998, к.ф.м.н., «Оптимальное управление для квазилинейных нагруженных эллиптических и параболических уравнений»
1979-1984 студент, 1987-1991 аспирант, факультета прикладная математика и кибернетика, БГУ

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 1984-1988 годах работал по назначению в отделе АСУ Азербайджанской Национальной Академии Наук на должности инженера, инженера-программиста, инженера-программиста I категории.
В 1989-1995 годах работал на должности младшего научного работника, научного работника, в Научно-Исследовательском Инситуте Прикладной Математики при БГУ
В 1995-2005 годах работал в БГУ на кафедре «Оптимизация и управления» на должности старшего преподователя
С 2006 года работает в БГУ на кафедре «Оптимизация и управления» на должности доцент
В периоддеятельности проводит занятия по предметам «методы оптимизации», «автоматизированные системы управления», «системы управления», «экспертные системы и ППР», «оптимальное управление систем с распределенными параметрами», «программное обеспечение оптимизационных задач» и т.д.
Он является автором около двацати статей и двух книг. Участвовал в международных конфренциях

НАУЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
Оптимизации процессов описываемые нагруженными уравнениями математической физики
Исследования синергетических свойства нелинейных процессов

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, СИМПОЗИУМАХ И СЕМИНАРАХ
1. 1994, Бakу, Азербайджан; «BDU-nun 75 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans»
2. 2003, Бakу, Азербайджан ; IX республиканской научной конференции аспирантов и молодых
3. 2006, Ленкорань, Азербайджан; «Regionların sosial-iqtisadi inkişafınd ma informasiya-komunikasiya infrastrukturunun formalaşması və idarə edilməsi » международной научный-практический конфренции
4. 2007, Сумгаит, «Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni infomasiya texnologiyaları » республиканской научной конференции
5. 2008, Bakı, Azərbaycan; «Riyaziyyat, informatika və iqtisadiyyatın müasir problemləri » республиканской научной конференции

СПИСОК НЕКОТОРЫХ НАУЧНЫХ РАБОТ
2005, Uçot və təftiş fəaliyyətinin avtomatlaşdırılmış informasiya-idarəetmə təminatı
2008, Qeyri -xətti, proseslərin sinergetik xüsusiyyətləri
2008, O задаче оптимального управления неограниченным потенциалом, зависящим от времени в нелинейном нестационарном уравнении Шредингера
2009, Ucot və təfyiş fəsliyyətinin avtomatlaşdırılmış informasiya idarəetmə təminatı sistemində  giriş-çıxış formalarının. Sumqayıt Dövlət Universiteti Elmi Xəbərlər cild 9, № 2, 2009, səh.19-21.
2012, Задача оптимального управления  коэффицентами параболического уравнения. Lənkəran Dövlət Universitetinin Elmi Xəbərləri Riyaziyyat və təbiyət elmləri seriyası. Lənkəran-2012, səh. 5-16.
2013, Elliptic equation relative to domain evolution. Azərbaycan Milli Elmlər  Akademiyasının Xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası, riyaziyyat və mexanika buraxılışı XXXIII, № 1, Baku-2013, “ELM” , səh. 121-130.
2014, Об оптимальном управлении для нагруженного параболического уравнения.  Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri. Riyaziyyat və Mexanika İnstitunın 55 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın  materialları. Бакı, 15-16 may 2014, səh. 124-127.
2015, The optimal control problem for the coefficients of a parabolic equation under phase constraints. ISSN 0005-1179 Automation and Remote Control, 2015 , Vol 76,  N 8  pp 1347 -1360.
2016,  Об  одной задаче оптимального управления для параболического уравнения с интегральным условием и с управлениями в коэффициентах. Beстник Томского Государственного Университета. Математика и механика № 3(41) 2016, стр. 31-41.

КНИГИ
2003, Iqtisadi-ekoloji sistemlərdə xaos prosesinin təhlili
2008, «Optimallaşdırma üsulları» tədris metodik vəsait

Bookmark and Share