www.applmath.az

Home az | ru | en

Iqtisadi Kibernetika (Riyazi Iqtisadiyyat və Iqtisadi-Ekoloji Sistemlərin Modelləsdirilməsi) kafedrasi

Kafedranın tarixi

Bakı Dövlət Universitetinin “ Riyazi iqtisadiyyat və iqtisadi – ekoloji sistemlərin modelləşdirilməsi”kafedrası (hal-hazırda iqtisadi kibernetika kafedrası adlanır) Bakı Dövlət Universitetinin rektorunun 15 may 1996-cı il tarixli, 16 saylı protokolu ilə “Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika “fakültəsinin nəzdində təşkil olunmuşdur. Kafedranın yarandığı gündən 2006-cı ilədək ona prof. Əli Teymur oğlu Nağıyev rəhbərlik etmişdir.2006-cı ildən 2014-cü il noyabrın 16-nadək kafedra müdiri prof. i.e.d Namiq Faiq oğlu Tağıyev olmuşdur.2015-ci il yanvarın 15-də müsabiqə yolu ilə dosent.,t.e.n. Fərhad Əlif oğlu Mirzəyev kafedra müdiri vəzifəsinə seçilmişdir.Kafedranın əməkdaşı,prof. N.F.Tağıyev Bakı Dövlət Universitetinin 5302.01 “Ekonometriya” ixtisaslaşmış dissertasiya şurasının,F.Ə.Mirzəyev,R.M.Quliyev və Ş.A.Abbasova isə dissertasiya şurasının nəzdindəki baza seminarının üzvləridir.
Kafedra uzun illərdir ki, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi ilə birgə istedadlı məktəb şagirdlərinin üzə çıxarılması , seçilməsi və onların müxtəlif ranqlı riyaziyyat olimpiadalarında iştirakına birbaşa rəhbərlik edir.

Hazirda kafedrada ştat üzrə 5nəfər,o cümlədən 3nəfər tam,1nəfər 0,5 ştat müəllim,1nəfər əvəzçiliklə 0,5 ştat professor vəzifəsində çalışır.Onlardan 1nəfəri elmlər doktoru,4nəfəri isə elmlər namizədidir.Həmçinin 13 nəfəf dəvət olunmuş yüksək ixtisaslı professor-müəllim heyəti saathesabı formada kafedra ilə sıx əməkdaşlıq edir.


Kafedranın ştat cədvəli

  1. kafedra müdiri t.e.n., dos. F.Ə.Mirzəyev
  2. İ.e.d. prof. N.F.Tağıyev
  3. f-r.e.n.dos. R.M. Quliyev
  4. İ.e.n.dos. Ş.A. Abbasova
  5. i.e.n. Nərmin Quliyeva
2015-2017-ci illər üçün kafedrada Elmi istiqamət
İqtisadi və sosial proseslərin model­ləşdirilməsi və təhlilinə səmərəli prinsiplərin tətbiqi

Kafedrada son illərdə çap olunmuş dərslik və proqramlar
1. Investisiyalar və investisiya siyasəti. N.Tağiyev. Bakı 2008.Dərs vəsaiti
2. Penitensiar xidmətin istehsal sahələri (mövcud vəziyyət və islahatlar). N.Tağiyev. Bakı 2008. Yaradıcı dərs vəsaiti.
3. Riyaziyyatdan olimpiada iştirakçıları üçün 200 variant. R.M.Quliyev. Bakı 2008. Yaradıcı dərs vəsaiti.
4.  İqtisadiyyatın riyazi modelləri. N.Tağıyev,R.Quliyev, F.Mirzəyev. Bakı 2010, Fənn proqramı.
5.  Mikroiqtisadiyyat. Bakı 2011, Fənn proqramı .
6.  Makroiqtisadiyyat. Bakı 2011, Fənn proqramı.
7.  Doktoranturaya və dissertanturaya qəbul üçün 08.00.13- İqtisadiyyatın riyazi və instrumental üsulları    ixtisası üzrə proqram. M.F.Mehdiyev, N.Tağıyev,R.Quliyev, F.Mirzəyev, Bakı 2011.
8. N.F.Tağıyev, R.M. Quliyev, F.Ə. Mirzəyev “İqtisadi proseslərdə riyazi modelləşdirmə” Dərs vəsaiti, I hissə, Bakı, Adiloğlu, 2012.ş 208 s.
9.
N.F.Tağıyev, R.M. Quliyev, F.Ə. Mirzəyev“İqtisadi proseslərdə riyazi modelləşdirmə” Dərs vəsaiti, I hissə (təkmilləşdirilmiş və əlavələr edilmiş II nəşr), Bakı, Adiloğlu, 2013, 256 s.
10.
Программа по дисциплине «Математическое моделирование в экономике» (для бакалавров), Баку, 2013, 12 с.
11.
Программа по дисциплине « Системный анализ в управленческой деятельности», Баку, 2013,7с.
12.
Magistr təhsil pilləsi üzrə “Dinamik sistemlərin nəzəriyyəsinin iqtisadi inkişafın dinamik modellərinə tətbiqi” fənninin proqramı. Bakı, 2013, 10 s.
13.
“Ekonometrika” fənni üzrə tədris proqramı. Bakı, 2013, 11 s.
14.
İqtisadi kibernetika kafedrası üzrə tədris olunan fənlərin proqramları (magistr təhsil pilləsi üzrə) Bakı, 2014, 56 s.
15.
Metodik göstəriş. Dinamik sistemlər nəzəriyyəsinin iqtisadi inkişafın dinamik modellərinə tətbiqi,Bakı 2015,16 səh.
16. Mетодическoе указание по дисциплине “ Mатематическое моделирование в економике”.,Баку, 2015,20 стр.
17. Metodiki göstəriş “ İdarəetmə fəaliyyətində sistemli analiz”, Bakı,2015, 12 səh.
18. Mетодическoе указание по дисциплине“ Системный анализ в управленческой деятельности”, Баку,2015, 16 стр.

Tədris olunan əsas fənlər:
Bakalavr pilləsi üzrə:

Müasir iqtisadiyyata giriş,İqtisadiyyatın riyazi modelləri,Mühasibat uçotu və auditin əsasları,Marketinq,İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi,Gəlir siyasəti və mikroiqtisadiyyat,Dünya iqtisadiyyatı,Menencment və biznesin əsasları,Aqrar sahənin iqtisadiyyatı,İqtisadi inteqrasiya və qloballaşma,Vergi sistemi, Maliyyə və maliyyə hüququ,Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər, Statistika, Strateji planlaşdırma və idarəetmə,Pul,kredit,banklar,Qiymətin əmələ gəlməsi,İqtisadi təhlildə qərara qəbul etmə,İqtisadi və sosial proseslərin modelləşdirilməsi,Sosial iqtisadi proqnozlaşdırma üsulları,Ekologiyanın əsasları,İmitasiya modelləri. Ekonometrika. Maliyyə riyaziyyəti. Qeyri səlis məntiq riyaziyyəti.

Magistratura pilləsi üzrə:
Dinamik sistemlər nəzəriyyəsinin iqtisadi inkişafın dinamik modellərinə tətbiqi, İqtisadiyyatda qərar qəbul etməyə sistemli yanaşma, Eştiyatlarla idarş olunmanın sistemli analizi, İqtisadi tədqiqatlarda qeyri-səlis çəllər, İqtisadi fəaliyyətin informasiya təminatı, İqtisadi tədqiqatlarda statistik analiz üsulları,İqtisadi ekoloji inkşafın modelləşdirilməsi, İdarəetmə fəaliyyətində qeyri-müəyyənliklərin iqtisadi analizi , İdarəetmə fəaliyyətində informasiya təminatınıni metodoloji əsasları.

Beynalxalq əlaqələr və qrantlar
Кафедра  Amerika Birləşmiş Ştatlarının Georgia dövlət Universitetinin iqtisadiyyat kafedrası ilə əməkdaşlıq əlaqələri yaradıb və onun inkişaf etdirilməsi istiqamətində müvafiq addımlar atır. Açiq Cəmiyyət İnistutu tərəfindən həyata  keçirilən Ali Təhsil üzrə proqram layihəsi çərçivəsində kafedra tədris prosesində bu təşkilatın gənc və prespektivli əməkdaşlarından istifadə edir.
Türkiyənin TOBB Ekonom və Texnologiya Universiteti ilə əməkdaşlıq davam edir.Kafedra əməkdaşları Azərbaycan Texniki Universitetinin əməkdaşları ilə birlikdə Azərbaycan Prezidenti yanında Elmin İnkişaf Fondunun qrantını udmuşdur.Hal hazırda “Azərbaycan Respublikasında davamlı social-iqtisadi inkişafın təhlili və ekonometrik modelləşdirmə vasitəsilə qiymətləndirilməsi” adlı layihə yerinə yetirilir(qeydiyyat nömrəsi EİF-2013-9(15)-46/44/5)
2015-ci il, may,  Türkiyə Edirnə şəhəri, XVI-cı  Uluslararası Ekonometrik , Əməliyyatlar tədqiqi və Statistika Simpoziumu.
2015-ci il, avqust, Bakı, The 5- th İnternational Conference on Control and Optimization üith industrial applications.
2016-cı il, may – iyun, Türkiyə, Sivas şəhəri, XVII-ci Uluslararası  Ekonometrik, Əməliyyartlar Tədqiqi  və Statistika Simpoziumu.
2017-ci il , 27-30 aprel , Barselona , İspaniya , İnternational Multidisciplinary  Conqress of Evrasia.
2017-ci il , 17-21 may , Nalçik , Rusiya Federasiyası , III-ый Международный Научной Конференции "Актуальные проблемы прикладной математики и физики"
2017-cı il , Astana ,  Kazaxıstan , İnternational Reseach Practice Conference  on “Mathematical Methods  and İnformation  Technilogies and  Macroecomeic Analysis  and Economic Policy“
2018-ci il , Ankara , Türkiyə , 5-ci Beynəlxalq Fazi Sistemlər Simpoziumu.
2018-ci il , 22-26 may , Nalçik , Rusiya Federasiyası , IV-ый Международный Научной Конференции « Актуальные проблемы прикладной математики»
2018-сi il ,2-4 may.  Girne , Şimali Kipr ,İCOPFE İnternational Conference on Perspectives for future Education
2018-ci il ,  17-20oktyabr , Antalya ,Türkiyə , 19.Uluslararası Ekonometri , Yöneylem  Araştırması  ve İstatistik Sempozyumu(EYİ 2018)
2018-ci il , 01.10-2019 –cu il , 20.06.BDU-nun “50+50” qrantı.Mirzəyev Fərhad “ Azərbaycanda əmək bazarında  işsizliyin səviyyəsinin ekonometrik qiymətləndirilməsi “

Bookmark and Share