www.applmath.az

Home az | ru | en

Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi

Kompyuter elmləri və İnformatika müəllimi ixtisasları üzrə yüksək ixtisaslı kadrlar hazırlayan, yüksək elmi və texniki bazası olan Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi 40 ildən artıqdır yaxındır ki, fəaliyyət göstərir. Fakültədə 18 professor və elmlər doktoru (onlardan biri Azərbaycan MEA-nın həqiqi, üçü isə müxbir üzvüdür), 50 dosent və elmlər namizədi çalışır. Fakültənin 4 müasir kompüter sinfi və elmi kitabxanası var.Fakültədə elmi-pedoqoji kadrların hazırlanmasına xüsusi fikir verilir. Fakültənin hal-hazırda 18 ixtisas üzrə 109 magistrantı (onlardan biri Türkiyə Respublikasının vətəndaşıdır ), 17 doktorantı (onlardan 7-si İran İslam Respublikasının, 1-i Türkiyə Respublikasının vətəndaşıdır) və 3 dissertantı var. Fakültədə müntəzəm olaraq elmi seminarlar fəaliyyət göstərir və bu seminarlarda yalnız fakültə əməkdaşları deyil, eyni zamanda digər fakültə və elmi-tədqiqat müəssisələrinin əmkdaşları da iştirak edirlər.

Fakültə əməkdaşları aldıqları elmi nəticələri ölkəmizdə və eləcə də xarici ölkələrdə nəşr edilən elmi jurnallarda çap etdirir, müxtəlif elmi konfranslarda məruzələrlə çıxışlar edirlər.

Dekan: akademik Mehdiyev Məhəmməd Fərman oğlu

Dekan müavinləri:

 1. Dekan müavini: dosent Kazimov Cavanşır Kazım oğlu
 2. Elmi işlər üzrə dekan müavini: dosent Xankişiyev Zakir Fərman oğlu
 3. Humanitar məsələləri üzrə dekan müavini: dosent Cəbrayılov Şamo İsax oğlu


Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsində 10 kafedra fəaliyyət göstərir:

 1. Tətbiqi riyaziyyat kafedrası ;
 2. Riyazi fizika tənlikləri kafedrası ;
 3. İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma kafedrası;
 4. Riyazi kibernetika kafedrası;
 5. Optimallaşdırma və idarəetmə kafedrası;
 6. Əməliyyatlar tədqiqi və riyazi modelləşdirmə kafedrası;
 7. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika kafedrası;
 8. Iqtisadi kibernetika kafedrasi;
 9. Tətbiqi analizin riyazi üsulları kafedrası;
 10. İnformatika kafedrası.

Müasir kompüterlərlə təchiz olunmuş kompüter sinifləri və elmi kitabxana fakültədə tədrisin və elmi tədqiqat işlərinin yüksək səviyyədə aparılmasına xidmət edir.

Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsində 11 istiqamət üzrə elmi-tədqiqat işləri aparılır. Bu istiqamətlər aşağıdakılardır:

 1. Xüsusi törəməli diferensial tənliklər üçün bəzi məsələlərin tədqiqi və adi diferen-sial tənliklərin spektral nəzəriyyəsi.
 2. Bəzi diferensial və inteqral operatorların tədqiqi;
 3. Paylanmış sistemlərdə informasiyanın tamlığını təmin edən alqoritm və proqram vasitələrinin işlənməsi
 4. Qeyri-bircins anizotropik örtüklərin asimptotik nəzəriyyəsi;
 5. Qeyri-lokal şərtli adi və xüsusi törəməli diferensial tənliklərlə təsvir olunan optimal idarəetmə məsələlərinin tədqiqi;
 6. Sosial-iqtisadi proseslərin təhlili və model­ləşdirilməsi;
 7. İqtisadi çatışmazlıq şəraitində resursların bölünməsi;
 8. Qlobal şəbəkələrdə paylanmış verilənlər bazasının idarəetmə alqoritminin qurulması;
 9. Kəsilməz və diskret optimallaşdırma və idarəetmə məsələlərinin keyfiyyət və konstruktiv tədqiqi;
 10. Qeyri-xətti diferensial tənliklər üçün optimal identifikasiya və idarəetmə məsələləri və onların  iqtisadi-ekoloji proseslərə tətbiqi;
 11. Tsiklik xidmətli kütləvi xidmət sistemlərində idarəetmə məsələləri.


Fakültənin keçmiş SSRİ məkanında yerləşən bir çox elm və təhsil müəssisələri ilə əlaqədəri mövcuddur. Bunlardan Moskva, Sankt-Peterburq, Novosibirsk, Rostov, Kiyev, Belarus, Tbilisi, Riqa Dövlət Universitetlərini, RF EA-nın Steklov adına Riyaziyyat İnstitutunu, RF EA-nın Sibir şöbəsinin Riyaziyyat İnstitutunu, Moskva Energetika İnstitutunu, Voronej Pedoqoji İnstitutunu, Ukrayna EA-nın Kibernetika İnstitutu, Ukrayna Riyazi maşınların və sistemlərin problemləri İnstitutunu, Ukraynanın Vinnitsa Texniki Universitetini, Belarus Riyaziyyat İnstitutunu və başqalarını qeyd etmək olar. Eyni zamanda ABŞ, Almaniya, İtaliya, Böyük Britaniya, Fransa, Çexiya, İsrail, Türkiyə, İran Universitetləri ilə də əlaqələr mövcuddur. Bu sıradan Bonn, Leypsiq və Sərbəst Berlin Universitetlərini, İranın Zəncam Universitetini xüsusi qeyd etmək lazımdır.
Fakültənin bir sıra əməkdaşları müqavilə əsasında Türkiyə Respublikasının müxtəlif Universitetlərində çalışırlar.

Bakalavr pilləsində aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadrlar hazırlanır

 1. Komyuter elmləri
 2. İnformatika müəllimi


Magistratura pilləsində aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadrlar hazırlanır

 1. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika
 2. Əməliyyatlar tədqiqi və sistemli təhlil
 3. Riyazi kibernetika
 4. Sistem proqramlaşdırılması
 5. Optimallaşdırma və optimal idarəetmə
 6. Hesablama diaqnostikası
 7. Riyazi modelləşdirmə
 8. İqtisadi fəaliyyətin riyazi və informasiya təminatı
 9. Kompyuter sistemlərinin və şəbəkələrinin proqram təminatı
 10. Riyazi fizika
 11. Optimal idarəetmənin riyazi-iqtisadi üsulları
 12. İnformatika
 13. Diskret sistemlər
 14. Mürəkkəb sistemlərin ehtimal və statistik metodlarla təhlili
 15. İqtisadi kibernetika
 16. İnformasiya sistemləri
 17. İdarəetmənin informasiya texnologiyaları
 18. Tətbiqi riyaziyyat

Əsas elmi tədqiqat sahələri

 1. Diferensial operatorların spektral təhlilinin düz və tərs məsələləri
 2. Operator diferensial tənliklər və onlarla bağlı spektral məsələlər
 3. Riyazi fizika məsələlərinin təqribi həll üsulları və onların yığılma məsələləri
 4. Adi diferensial tənliklər spektral nəzəriyyəsi
 5. Xətti və qeyri-xətti xüsusi törəməli diferensial tənliklər üçün sərhəd məsələlərinin öyrənilməsi
 6. Qeyri-xətti sistemlərin optimal identifikasiyası
 7. Diskret dinamik sistemlər və ardıcıllıq maşınlarının nəzəriyyəsi
 8. Diskret optimallaşdırma və optimal idarəetmə
 9. Tətbiqi-funksional analizin modelləri
 10. Kütləvi xidmət sistemləri, ehtiyatların idarəolunma nəzəriyyəsi, təsadüfi proseslər, təsadüfi dolaşma nəzəriyyəsi, reqresiya məsələləri, statistik modelləşdirmə və statistik analiz
 11. Kompüter şəbəkələrində tətbiqi proseslərin qarşılıqlı əlaqəsinin nəzəri və praktik məsələləri
Bookmark and Share